Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
VäntillVentillat ventus =Wind
värver-(sprich fr-, fär-) mhd ver- und zer- Häufigste und beliebteste Vorsilbe zu Tätigkeitswörtern, meist für er- , sehr oft für zer- wenige Male für vor- (hier wegen der Menge kein Verweis auf die Stammwörter)
väranknäalle Milch zu Anken verarbeiten
värappädraussenauf Illgau = väruusä
värbäärgäverbergenvärboorgä
VärbäärgisVersteckenspiel
värbälläJagdhund führt den Jäger zum getroffenen Wild
värbänädiziäräbenedizieren, segnen
värbäs(m)äumwerfenäs hed ä schöön värbäs(m)ät!
värbüütäverbietenmhd verbieten 1339 so soll man ihn verbieten > värbottä
värbaarmäerbarmen
VärbandVerband(für Wunde), Verein von Vereinen
värbandisiäräverbannen
värbickäLöcher pickensi värbickid alls Vögel picken Löcher mhd verbicken
värbiivorbeimhd fürbî värbi­ichoo, värbiigaa uus und värbii
värbiissäzerbeissenSchuggälaadä sött mä värgaa laa, nüd värbiissä!
värbindäverbindenWunde, Finger, Sack
värbindäverbinden
värblätzätGewand voll Flicke
värblaasäder Wind hed allä Schnee värblaasä: weggeweht
värbluäckätblutverschmiert
värbottäverbotenDr Kaplan Costa hed mr einisch värzellt, wen är mid em Bischof Caminada eebig kriägät heig,är isch bim värzellä endär leeb wordä und hed zletscht gseid: deer Bischof könnt i töödä - abär isch värbottä!
värbrächäverbrechen
värbrägläzerkochenvärbrägläts Gsicht: Sommersprossen
värbrännäverbrennen(Holz, Finger), anbrennen (Speisen)
värbrännäverbrennen
värbränntiDu värbrännti Häx - Du värbrännti Sagä! - Du värbrännti Zeinä! Ausrufe (Überraschung) Illgau: Du värbrännts Gsee!
värbrüäjäverbrühenmhd verbrüejen
värbrünnäverbrennen
värbriäggätverweint
värbro(o)däverfaulen, ersticken(Holz) mhd brôd = morsch vgl Brodem (Moder)
värbrosmäzerbröckelnauch: värbrösmälä
värbrunnäverbrannt, eingeäschert
VärbundVerbund(technisch, sozial)
värbutzäGeld durchbringenalls värbutzt
värbutzäüberwindenä so öppis hed är nüd chönnä värbutzä! (mhd verbutzen = vermummen, zu einem Butz machen)
värbutzäverputzen, Putz anbringen
värbuuäfalsch bauenAussicht verbauen, zuviel bauen und Geld verlieren
värbuuäüberbauen1543 verbuwen oder überbuwen
värbuuäverbauen(Wasser, Laui) mhd verbûwen
VärbuuigVerbauung(gegen Wasser, Steinschlag, Laui)
värbuurschtäverbursten(Alpweiden vermagern zu Borstengras)
värbuurschtigwiderborstig, rücksichtslos, selbstsüchtig
värbuuschtigmissgünstig1558 Misstruw und Verbunst BE verböuschtig
värchääsäverkäsenalle Milch zu Käse verarbeiten
värchätzäräverketzern, in üblen Ruf bringen
värchündäauskünden, öffentlich mitteilen1500 do uns verkünt was 1651 Kündbuch SZ
värchachläzerstören, verderben
värchafläzerschneiden
värcharäüberfahren, zerstören
Dialekt:Väntill
Deutsch:Ventil
lat ventus =Wind
Dialekt:vär
Deutsch:ver-
(sprich fr-, fär-) mhd ver- und zer- Häufigste und beliebteste Vorsilbe zu Tätigkeitswörtern, meist für er- , sehr oft für zer- wenige Male für vor- (hier wegen der Menge kein Verweis auf die Stammwörter)
Dialekt:väranknä
Deutsch:
alle Milch zu Anken verarbeiten
Dialekt:värappä
Deutsch:draussen
auf Illgau = väruusä
Dialekt:värbäärgä
Deutsch:verbergen
värboorgä
Dialekt:Värbäärgis
Deutsch:Versteckenspiel
Dialekt:värbällä
Deutsch:
Jagdhund führt den Jäger zum getroffenen Wild
Dialekt:värbänädiziärä
Deutsch:benedizieren, segnen
Dialekt:värbäs(m)ä
Deutsch:umwerfen
äs hed ä schöön värbäs(m)ät!
Dialekt:värbüütä
Deutsch:verbieten
mhd verbieten 1339 so soll man ihn verbieten > värbottä
Dialekt:värbaarmä
Deutsch:erbarmen
Dialekt:Värband
Deutsch:Verband
(für Wunde), Verein von Vereinen
Dialekt:värbandisiärä
Deutsch:verbannen
Dialekt:värbickä
Deutsch:Löcher picken
si värbickid alls Vögel picken Löcher mhd verbicken
Dialekt:värbii
Deutsch:vorbei
mhd fürbî värbi­ichoo, värbiigaa uus und värbii
Dialekt:värbiissä
Deutsch:zerbeissen
Schuggälaadä sött mä värgaa laa, nüd värbiissä!
Dialekt:värbindä
Deutsch:verbinden
Wunde, Finger, Sack
Dialekt:värbindä
Deutsch:verbinden
Dialekt:värblätzät
Deutsch:Gewand voll Flicke
Dialekt:värblaasä
Deutsch:
der Wind hed allä Schnee värblaasä: weggeweht
Dialekt:värbluäckät
Deutsch:blutverschmiert
Dialekt:värbottä
Deutsch:verboten
Dr Kaplan Costa hed mr einisch värzellt, wen är mid em Bischof Caminada eebig kriägät heig,är isch bim värzellä endär leeb wordä und hed zletscht gseid: deer Bischof könnt i töödä - abär isch värbottä!
Dialekt:värbrächä
Deutsch:verbrechen
Dialekt:värbräglä
Deutsch:zerkochen
värbrägläts Gsicht: Sommersprossen
Dialekt:värbrännä
Deutsch:verbrennen
(Holz, Finger), anbrennen (Speisen)
Dialekt:värbrännä
Deutsch:verbrennen
Dialekt:värbrännti
Deutsch:
Du värbrännti Häx - Du värbrännti Sagä! - Du värbrännti Zeinä! Ausrufe (Überraschung) Illgau: Du värbrännts Gsee!
Dialekt:värbrüäjä
Deutsch:verbrühen
mhd verbrüejen
Dialekt:värbrünnä
Deutsch:verbrennen
Dialekt:värbriäggät
Deutsch:verweint
Dialekt:värbro(o)dä
Deutsch:verfaulen, ersticken
(Holz) mhd brôd = morsch vgl Brodem (Moder)
Dialekt:värbrosmä
Deutsch:zerbröckeln
auch: värbrösmälä
Dialekt:värbrunnä
Deutsch:verbrannt, eingeäschert
Dialekt:Värbund
Deutsch:Verbund
(technisch, sozial)
Dialekt:värbutzä
Deutsch:Geld durchbringen
alls värbutzt
Dialekt:värbutzä
Deutsch:überwinden
ä so öppis hed är nüd chönnä värbutzä! (mhd verbutzen = vermummen, zu einem Butz machen)
Dialekt:värbutzä
Deutsch:verputzen, Putz anbringen
Dialekt:värbuuä
Deutsch:falsch bauen
Aussicht verbauen, zuviel bauen und Geld verlieren
Dialekt:värbuuä
Deutsch:überbauen
1543 verbuwen oder überbuwen
Dialekt:värbuuä
Deutsch:verbauen
(Wasser, Laui) mhd verbûwen
Dialekt:Värbuuig
Deutsch:Verbauung
(gegen Wasser, Steinschlag, Laui)
Dialekt:värbuurschtä
Deutsch:verbursten
(Alpweiden vermagern zu Borstengras)
Dialekt:värbuurschtig
Deutsch:widerborstig, rücksichtslos, selbstsüchtig
Dialekt:värbuuschtig
Deutsch:missgünstig
1558 Misstruw und Verbunst BE verböuschtig
Dialekt:värchääsä
Deutsch:verkäsen
alle Milch zu Käse verarbeiten
Dialekt:värchätzärä
Deutsch:verketzern, in üblen Ruf bringen
Dialekt:värchündä
Deutsch:auskünden, öffentlich mitteilen
1500 do uns verkünt was 1651 Kündbuch SZ
Dialekt:värchachlä
Deutsch:zerstören, verderben
Dialekt:värchaflä
Deutsch:zerschneiden
Dialekt:värcharä
Deutsch:überfahren, zerstören
Seite 1 von 12