Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
wottwolleni wott nüüd wottisch? wottsch? wott äär? äs wott nümmä hörä (rägnä) äs wott und wott nüd Lienert i woot ä nid > wellä, witt, wett
asals1) as Puur as Chnächt as Goofä 2) so as schöön as geschter as lang as ich weiss wedes as d wottisch as viil as är hed mögä hiä isch nüd as mängä as det as wenig as ander as wiit as gseesch as gwüss as waar as i läbä as lang as ich da z Chilä gaa, singid da nüd all! Vergleich: drüümaal as hööch as hööch as äs Huus 3) je .. desto .. as mee as gisch, as mee as wend 4) dass, damit äs gaad nüüd, as mä da cha machä was mä wiil Schutzengegebet: .. hilf mir leben recht und fromm, as ich zu dir in den Himmel komm! .. as si cha a d Chilbi gaa chochä, as mä s cha ässä sid as das Schtäärbä ärfundä hend öbs etz waar siig, as nümmä alls waar siig? worum sind d Fischli gäärä undär dem Brüggli? - as nüd nass wäärdig, wänns chund gu rägnä 5) an das as Fäscht gaa äs gaad as Läbig 6) weil worum nüüd? - as i nüd wiil! > äs
beedbeidemhd beede chömid beed! weläs wottisch? beedäs! beedärlei: beiderlei, von beiden Sorten (beedärlei Lüüt)
brünnäin Brand stehenäs wott nüd brünnä äs brünnt äs Liächt ds Huus brünnt! ä Gletschgermockä brünnä han i etz au nu niä gsee! (Glace flambée) LU brönne Lienert: brünne
dduwänn d nüd hörsch, zeig di aa! wänn d wottisch
därsälbderselbe, dieser bestimmtedärsälb wott ich nüd gsee! >dässälb
Gruändas Grünendr Gruän wott nu nüd choo im Gruän sii
hiihinmhd hin wo wottisch hii? Leitäräfaarä, Leitärägaa, Leitärätuä (Leitäräfahren, Leitärägehen, Leitärästellen,aber hinfallen: zbodä ghiijä) > niänähii, nämähii, wohii, inä
keinäkeinerkeinä wott niänän ä keinä > ä keinä, kä, kän, käni, käs
langlat longus, ital longo, engl long, frz longue 1) zeitlich: ä Schtund lang äs Füüfi lang as lang as d wottisch nümmä lang scho lang värbii lang nüd all > lengär, Lengi 2) örtlich: ä Meeter lang Langbodä Langwand (alte Längenmasse: Liini, Zoll, Schuh, Finger, Hand, Elle, Spanne, Klafter)
letschtletztmhd lest bisch dr letscht? Mutter: muäsch du eister däs letscht Woort haa? Tochter: i ha nüd gwüsst, as du nu öppis wottisch sägä! > alläriletscht
miäraameinetwegen(mir gemäss), meist: von mir aus ohne weiteres: Daarf i das haa? - miäraa! miäraa chasch gaa! Wottsch das? - miäraa! ( früher sagte man dies statt ja gern, um nicht gierig zu erscheinen) > mägämiinä
MilchMilchmhd milch engl milk är wott d Milch nüd appälaa = er will nicht Auskunft geben > mälch, mälchä
oordäligleichgültigoordäli wohii as d wottisch oordäli wedäs as d witt
öppisetwasöppis bessärs chasch öppis machä öppis wenigs hed öppä öppär öppis gsee? wott öppä öppär öppis fraagä? hesch öppis?
reischtäreistenin der Höhe geschlagene Holzstämme im Winter auf gefrorenem Schnee in die Niederung gleiten lassen mhd reisten (abfallen, herunterfallen) Früher überall im Gebirge geübt Redensart: wottisch di gu z Tood reischtä? = waghalsigen Abstieg im Gebirge wagen
übärhauptjetzt: das chund übärhaupt nüd i Fraag! und übärhaupt, was wottisch nu?
wännwenn1) wenn, falls wänn d (du) wottisch 2) wann wänn isch fertig? wänn chuusch widär? wänn d (du) wottisch! chasch choo wänns isch = zu jeder Zeit > wämä, wämmär
wewie(unbetont, betont > wiä) we dr Vattär, we d Muättär, we Goofä, we viil? we lang? we susch, we geschtär, we värruckt, we nüd gschiid, machs we drs zeigt ha! mä chas machä we mä will, isch äs nüd rächt! Chraft we-n-äs Ross, äs isch we-n-ä so nüd rächt chasch machä we d wottisch
wedäswelchesoordäli wedäs as d wottisch (du kannst machen welches du willst) wedäs as wend (ob sie wollen oder nicht) > weläs
weerwer(betont,unbetont > wer) weer hed das gmacht? weer wott?
welläwollen, gewolltahd wellan, mhd wellen, wollen nüd bloss wellä!äs muäss nu wellä sä chunds chu rägnä das hends alig wellä haa (für wahr halten) ds Wättär hed is wellä (war uns gutgesinnt) dr Welli und dr Mögi > wil, wemmär, wend, wett, wott, Willä
wettigwas für welche wettig wottisch? la da hiä wettig! wettig Tannä! > welig
willer/sie/es will> wellä, wott
wövulwieviel(wöful) wövul wottsch? sövul!
woordägeworden, geborenIsch öppär gschtoorbä? isch öppär woordä? mee wott i nüd wüssä! - hed ds Läpsäli alig gfraagt, wämmär mid dr Poscht choo sind > wäärdä
Dialekt:wott
Deutsch:wollen
i wott nüüd wottisch? wottsch? wott äär? äs wott nümmä hörä (rägnä) äs wott und wott nüd Lienert i woot ä nid > wellä, witt, wett
Dialekt:as
Deutsch:als
1) as Puur as Chnächt as Goofä 2) so as schöön as geschter as lang as ich weiss wedes as d wottisch as viil as är hed mögä hiä isch nüd as mängä as det as wenig as ander as wiit as gseesch as gwüss as waar as i läbä as lang as ich da z Chilä gaa, singid da nüd all! Vergleich: drüümaal as hööch as hööch as äs Huus 3) je .. desto .. as mee as gisch, as mee as wend 4) dass, damit äs gaad nüüd, as mä da cha machä was mä wiil Schutzengegebet: .. hilf mir leben recht und fromm, as ich zu dir in den Himmel komm! .. as si cha a d Chilbi gaa chochä, as mä s cha ässä sid as das Schtäärbä ärfundä hend öbs etz waar siig, as nümmä alls waar siig? worum sind d Fischli gäärä undär dem Brüggli? - as nüd nass wäärdig, wänns chund gu rägnä 5) an das as Fäscht gaa äs gaad as Läbig 6) weil worum nüüd? - as i nüd wiil! > äs
Dialekt:beed
Deutsch:beide
mhd beede chömid beed! weläs wottisch? beedäs! beedärlei: beiderlei, von beiden Sorten (beedärlei Lüüt)
Dialekt:brünnä
Deutsch:in Brand stehen
äs wott nüd brünnä äs brünnt äs Liächt ds Huus brünnt! ä Gletschgermockä brünnä han i etz au nu niä gsee! (Glace flambée) LU brönne Lienert: brünne
Dialekt:d
Deutsch:du
wänn d nüd hörsch, zeig di aa! wänn d wottisch
Dialekt:därsälb
Deutsch:derselbe, dieser bestimmte
därsälb wott ich nüd gsee! >dässälb
Dialekt:Gruän
Deutsch:das Grünen
dr Gruän wott nu nüd choo im Gruän sii
Dialekt:hii
Deutsch:hin
mhd hin wo wottisch hii? Leitäräfaarä, Leitärägaa, Leitärätuä (Leitäräfahren, Leitärägehen, Leitärästellen,aber hinfallen: zbodä ghiijä) > niänähii, nämähii, wohii, inä
Dialekt:keinä
Deutsch:keiner
keinä wott niänän ä keinä > ä keinä, kä, kän, käni, käs
Dialekt:lang
Deutsch:
lat longus, ital longo, engl long, frz longue 1) zeitlich: ä Schtund lang äs Füüfi lang as lang as d wottisch nümmä lang scho lang värbii lang nüd all > lengär, Lengi 2) örtlich: ä Meeter lang Langbodä Langwand (alte Längenmasse: Liini, Zoll, Schuh, Finger, Hand, Elle, Spanne, Klafter)
Dialekt:letscht
Deutsch:letzt
mhd lest bisch dr letscht? Mutter: muäsch du eister däs letscht Woort haa? Tochter: i ha nüd gwüsst, as du nu öppis wottisch sägä! > alläriletscht
Dialekt:miäraa
Deutsch:meinetwegen
(mir gemäss), meist: von mir aus ohne weiteres: Daarf i das haa? - miäraa! miäraa chasch gaa! Wottsch das? - miäraa! ( früher sagte man dies statt ja gern, um nicht gierig zu erscheinen) > mägämiinä
Dialekt:Milch
Deutsch:Milch
mhd milch engl milk är wott d Milch nüd appälaa = er will nicht Auskunft geben > mälch, mälchä
Dialekt:oordäli
Deutsch:gleichgültig
oordäli wohii as d wottisch oordäli wedäs as d witt
Dialekt:öppis
Deutsch:etwas
öppis bessärs chasch öppis machä öppis wenigs hed öppä öppär öppis gsee? wott öppä öppär öppis fraagä? hesch öppis?
Dialekt:reischtä
Deutsch:reisten
in der Höhe geschlagene Holzstämme im Winter auf gefrorenem Schnee in die Niederung gleiten lassen mhd reisten (abfallen, herunterfallen) Früher überall im Gebirge geübt Redensart: wottisch di gu z Tood reischtä? = waghalsigen Abstieg im Gebirge wagen
Dialekt:übärhaupt
Deutsch:
jetzt: das chund übärhaupt nüd i Fraag! und übärhaupt, was wottisch nu?
Dialekt:wänn
Deutsch:wenn
1) wenn, falls wänn d (du) wottisch 2) wann wänn isch fertig? wänn chuusch widär? wänn d (du) wottisch! chasch choo wänns isch = zu jeder Zeit > wämä, wämmär
Dialekt:we
Deutsch:wie
(unbetont, betont > wiä) we dr Vattär, we d Muättär, we Goofä, we viil? we lang? we susch, we geschtär, we värruckt, we nüd gschiid, machs we drs zeigt ha! mä chas machä we mä will, isch äs nüd rächt! Chraft we-n-äs Ross, äs isch we-n-ä so nüd rächt chasch machä we d wottisch
Dialekt:wedäs
Deutsch:welches
oordäli wedäs as d wottisch (du kannst machen welches du willst) wedäs as wend (ob sie wollen oder nicht) > weläs
Dialekt:weer
Deutsch:wer
(betont,unbetont > wer) weer hed das gmacht? weer wott?
Dialekt:wellä
Deutsch:wollen, gewollt
ahd wellan, mhd wellen, wollen nüd bloss wellä!äs muäss nu wellä sä chunds chu rägnä das hends alig wellä haa (für wahr halten) ds Wättär hed is wellä (war uns gutgesinnt) dr Welli und dr Mögi > wil, wemmär, wend, wett, wott, Willä
Dialekt:wettig
Deutsch:
was für welche wettig wottisch? la da hiä wettig! wettig Tannä! > welig
Dialekt:will
Deutsch:er/sie/es will
> wellä, wott
Dialekt:wövul
Deutsch:wieviel
(wöful) wövul wottsch? sövul!
Dialekt:woordä
Deutsch:geworden, geboren
Isch öppär gschtoorbä? isch öppär woordä? mee wott i nüd wüssä! - hed ds Läpsäli alig gfraagt, wämmär mid dr Poscht choo sind > wäärdä