Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
frommfrommmhd vrom, vrum huärä fromm, gottloos fromm
asals1) as Puur as Chnächt as Goofä 2) so as schöön as geschter as lang as ich weiss wedes as d wottisch as viil as är hed mögä hiä isch nüd as mängä as det as wenig as ander as wiit as gseesch as gwüss as waar as i läbä as lang as ich da z Chilä gaa, singid da nüd all! Vergleich: drüümaal as hööch as hööch as äs Huus 3) je .. desto .. as mee as gisch, as mee as wend 4) dass, damit äs gaad nüüd, as mä da cha machä was mä wiil Schutzengegebet: .. hilf mir leben recht und fromm, as ich zu dir in den Himmel komm! .. as si cha a d Chilbi gaa chochä, as mä s cha ässä sid as das Schtäärbä ärfundä hend öbs etz waar siig, as nümmä alls waar siig? worum sind d Fischli gäärä undär dem Brüggli? - as nüd nass wäärdig, wänns chund gu rägnä 5) an das as Fäscht gaa äs gaad as Läbig 6) weil worum nüüd? - as i nüd wiil! > äs
Bättigottäüberfromme Frau
gottloobloosgottlosmhd lôs = frei, ledig, ohne Schimpfwort bei uns aber meist nur Kraftwort (wie usinnig): gottlos schöön, fromm, braaf,gottlos gschruuä, wee taa
huärähurenChalb, Cheib, Esel, Lööli, Lümel, Suu,Chelti, Hitz, Züüg .. zu Eigenschaftswörtern: huärä fromm, guät, schöön, viil, wenig, wool auch huärisch
meinädmeineidig(alt: todeswürdig, jetzt nur Verstärkungswort) meinäd schöön, guät, fromm, sauft (vgl huärä usf) ä fuulä meinädä Schelm > wolmeinäd
MoordMordmhd mort Moords-Cheib, Moords-Füür, moords-tüür, moords-määssig, moords-luschtig vgl. huärä fromm, värreckt schöön
Dialekt:fromm
Deutsch:fromm
mhd vrom, vrum huärä fromm, gottloos fromm
Dialekt:as
Deutsch:als
1) as Puur as Chnächt as Goofä 2) so as schöön as geschter as lang as ich weiss wedes as d wottisch as viil as är hed mögä hiä isch nüd as mängä as det as wenig as ander as wiit as gseesch as gwüss as waar as i läbä as lang as ich da z Chilä gaa, singid da nüd all! Vergleich: drüümaal as hööch as hööch as äs Huus 3) je .. desto .. as mee as gisch, as mee as wend 4) dass, damit äs gaad nüüd, as mä da cha machä was mä wiil Schutzengegebet: .. hilf mir leben recht und fromm, as ich zu dir in den Himmel komm! .. as si cha a d Chilbi gaa chochä, as mä s cha ässä sid as das Schtäärbä ärfundä hend öbs etz waar siig, as nümmä alls waar siig? worum sind d Fischli gäärä undär dem Brüggli? - as nüd nass wäärdig, wänns chund gu rägnä 5) an das as Fäscht gaa äs gaad as Läbig 6) weil worum nüüd? - as i nüd wiil! > äs
Dialekt:Bättigottä
Deutsch:überfromme Frau
Dialekt:gottloobloos
Deutsch:gottlos
mhd lôs = frei, ledig, ohne Schimpfwort bei uns aber meist nur Kraftwort (wie usinnig): gottlos schöön, fromm, braaf,gottlos gschruuä, wee taa
Dialekt:huärä
Deutsch:huren
Chalb, Cheib, Esel, Lööli, Lümel, Suu,Chelti, Hitz, Züüg .. zu Eigenschaftswörtern: huärä fromm, guät, schöön, viil, wenig, wool auch huärisch
Dialekt:meinäd
Deutsch:meineidig
(alt: todeswürdig, jetzt nur Verstärkungswort) meinäd schöön, guät, fromm, sauft (vgl huärä usf) ä fuulä meinädä Schelm > wolmeinäd
Dialekt:Moord
Deutsch:Mord
mhd mort Moords-Cheib, Moords-Füür, moords-tüür, moords-määssig, moords-luschtig vgl. huärä fromm, värreckt schöön