Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
fammer aafangen wir anfammär aa? fammär aa! LU fömmer
Dialekt:fammer aa
Deutsch:fangen wir an
fammär aa? fammär aa! LU fömmer