Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
aana dr Sunnä a dr Muotaa a d Heiteri gaa a d Händ früürä a dr Naasä nää a Wiänachtä a dä Fiirtigä a dr Fasnacht a dr Gmeind (an der Versammlung) a dä Bluämä schmöckä, Wemfall (Dativ) a wem bisch du? a wem isch das Auto? gib s a dä Goofä! gib s a miär! seisch äs a niämerem! a dem gseet mäs nüd aa a allem aa Hau a dr Chatz dr Schwanz ab > a dr, am, an
äauchär isch ä nu ggangä! bisch ä scho daa? > au
aagemäss, nacha allem aa, miär aa,mä kännt ä am Model aa, am Redä aa, am Gaa aa, am Juuzä aa
AaFluss, Bach Steiner-Aa, Rigi-Aa, Melch-Aa, Muot-Aa
AabuuAnbauäs Aabüüli kleiner Anbau
AagriffAngrifftödliche Viehkrankheit
AahänkärAnhänger(am Lastwagen)
AahebiFester Standorti gfindä käs Aahebi
AalaufAnlaufän Aalauf nää ohne Anlauf: siehe aahäbligä
AaleggätäAnlegung, Kleidung, Gewandwas hesch au für ä Aaleggätä!
AamääliAnmalSpuren von alten Wegen oder Gebäuden anderswo: Muttermal
AareisigEinrichtungArbeitsvorgang ä schööni Aareisig!
AasatzAnsatzän Aasatz vom änä Baaart Ansatz zur Lösung einer mathematischen Aufgabe: dr Aasatz wäär rächt Lippenbildung zum Trompetenspielen: Aasatz haa, nümmä haa
AaschiinAnscheinäs macht dr Aaschiin äs chömm gu rägnä
AaschlaagAnschlagds Gweer im Aaschlaag Preis-Anschlag im Handel
AaschtaltAnstaltanderswo Armenhaus
AaschtandAnstandSprung aus dem Anstand, Jagd auf dem Anstand, Aaschtellig
AazündärAnzündermä müässt nur nu dr Aazündär haa! > Zündär
AazuugBettüberzugZiächä neu: Anzug > Kleidig
aabiissäanbeissenän aabbissnä Öpfel
aabrännäanbrennend Gümel tüänd etz dä aabrännä sind aabrännt
aabruuchäanbrauchenHesch guäti Voorsätz gmacht fürs nüü Jaar? - Nei, i ha nu die altä, nu nüd aabruucht!
aabüätzäannähenbüätzä
aabuuäanbauen
aacheeräankehren, anpackenär weiss wiä aacheerä
aacheerigankehriggelehrig, geschickt äs aacheerigs Meitli
aachooberührennüd aachoo am frisch Gmaalätä! bisch aachoo!
aachooFeuer fangends Huus isch aachoo! (Schülerdeutsch: das Haus ist angekommen!) “1809 sind 3 Häuser verbrunnen in der Tschalun, weil ein Glarner Enzionen Wurzlen brannte und davon angekommen sind!”
aachooangehen, betreffenwänns uf üüs aachoo wäär
aadingäandingen, ans Herz legen(spr. aatingä) si heb mers weis wiä aadinget aatungä: angedungen
aafaaanfangenmä sött einisch aafaa wer hed aagfangä?
aafrüüräanfrierenda früürid d Schue am Bode aa! auch: aagfrüürä
aafüüräFeur anmachengang gu aafüürä! ich ha aagfüürät
aagaabeginnend Chilä, d Schuel, ds Theater gaad aa
aagaabetreffendas gaad di gaar nüüd aa!
aagaaanpackenöppis ghörig aagaa
aagaaanfangsaagänds Winter
aagääangebenam Schlittä aagää aagää bim Jassä der Takt aagää dr Hund tuäd aagää (gibt Alarm) hööch aagää (schwindeln)
aagattigäins Werk setzenwe chönnt mä jetzt das aagattigä? > Gattig
aaggässäangefressenaaggässnä Chääs, Öpfel, Mockä
aaghiijäAnriss nehmen(Laui, Schlipf) > aariitä
aagleidangekleidetbisch afig aagleid? > aaleggä
aagleidausgebreitetsi hend Mischt aagleid
aagnuuangenommenäs Aagnuus: ein angenommenes Kind > aanää
aagnuugefallenwe hetts di aagnuu? (wie hat es dir gefallen? Musik, Theater, Vorfall)
aagrüärtangeworfendr Chnüsel übärchoo we aagrüärt > rüärä
aagschauäanschauengschau s aa: äs isch diis!
aagschiirädas Geschirrds Ross aagschiirä Sigrist: i muess der Pfarr gu aagschiirä (Messgewand anlegen)
aagseeansehenmä chan ums aagsee, mä hed ums aagsee
aagwännäangewöhnenmä muäss dä Goofä das aagwännä
aagwisäangewiesenufs Aarmägäld aagwisä
aahaaKleider tragensi hend Hüet aa hesch nüüd aa?
aahaaanleitenmä muess d Goofä zum Folgä aahaa, susch folgits niä!
aaghaaangehabtär hed ä kä Schuä aaghaa
aahäbligävom Stand aus(springen)
aahäbägslävom Stand aus(springen)
aahänkäanhängenä Wagä aahänkä dr Schnee hänkt aa (hat Gewicht) d Obschtbäum hänkid aa (tragen reiche Früchte) äs faad mr afä aahänkä (beschwerlich werden)
aaheimäläanheimeln(Duden: südwestdt) äs tuäd eim ghörig aaheimälä
aahauäanschneidenneu: ansprechen, anrempeln
aahockäanklebenin der Pfanne
aalaaanlassenaagglaa in Bewegung setzen (Steine, Holz beim Reisen, neu Motor)
aalaaanbehaltendr Lismär aalaa
aaläägsanft ansteigendäs gaad aalääg uufä
aalänäanlehnennüd aalänä! > Länä
aalauffäbeschlagen werden(Fenster)
aalauffäeinlaufen(Sport, Motor)
aaleeräanlernenaaggleert angelernt
aaleggäanlegenlegg öppis aa! Mist: Mischt aaleggä neu: Kapital anlegen > aagleid
aalintälinde machen, aufweichendr Rägä hed dr Bodä aaglintät > lint
aaluägäanschauenMänndäli aaluägä > gschauä
aamachäSpeisenSalaad aamachä aamächälig
aamachäAnreizdas macht mi gaar nüüd aa (keine Lust danach)
aamerkäanmerkenmerksch um gaar nüüd aa!
aanääannehmenwe niids di aa? (wie gefällt es dir?) > aagnuu, wool aanää
aapütschäanstossenpütschä
aareisäherrichtenAarbed aareisä der Tisch aareisä aagreisät
aareisäanhetzenmuäss dr der Hund aareisä? schriftdeutsch anreisen (ankommen) > Aareisig
aariitäden Anriss nehmendet obä aagrittä > aaghiijä
aarüäräanwerfenSchtei aarüärä
aarüäräberührennüd aarüärä!
aarüäräanrührendr Brii aarüärä
aaschiässämit Scheissen beginnenmit Schiessen den Anfang machen
aaschiässänicht tödlich treffen(bloss aagschossä)
aaschiässäanstossendr Grind aaschiässä, aagschossä
aaschiissäanscheissen(wörtlich und bildlich)
aaschlaaanschlagenä Zädel aaschlaa dr Grind aaschlaa
aaschnerzäanschnauzenStöösler-Gedicht: wiit hindärä hends müässä z Chilä is Taal, und aagschnerzt heds dr Pfarr nu medän äs maal! > schnerzä
aaschriibäanschreibenäs aagschribäs (aagschribnigs) Huus
aaschtaaanstehenin die Reihe zum Biichtä aaschtaa
aaschtaapassenäs schtaad im wool aa (passt gut zu ihm)
aaschtelläanstellenkäs Bei chönnä aaschtellä (keinen Stand gewinnen)
aaschtifläanstiefeln(wörtlich, bildlich: anstiften), aagschtiflät
aaschtiiläeinen Stil anbringen(an Schaufel, Pickel, Sense)
aaschtöössiganstossend
aasetzäansetzender Schnee mag scho aasetzä (am Boden haften) am Gwand aasetzä
aattaaangetanaatuä
aatääpläberührennüd alls aatääplä! > Taapä
aatätschäden Kopf anschlagendr Grind aatätschä aatätscht > tätschä
aateiggäTeig bereitenAateiggätä
aatischäantischentüänd afig aatischä!
aaträägäzum Kauf anbietenFleisch aaträägä sich zur Hilfe anbieten: si hend si aatreid üüs gu hälffä
aaträffäantreffenäs trifft aa! äs hed aatroffä!
aatriibäantreibendas Wättär hed d Bäch schöön aatribä
aatrööläanrollenin Bewegung setzen > tröölä
aatuäantundas söttisch eim nüd aatuä!
aawäägäWeg anbahnenLienert agwäged
aazeeräAnriss nehemn(Laui, Schlipf) det obä aazeert > aariitä, aaghiijä
aazeichnäanzeichen(Bäume zum Fällen, Vieh zum Unterscheiden)
aazelläanzählenaazellä, Böllä schellä, d Chatz gaad uf Wallisellä .. (Kinderlied)
aazündäanzünden(Licht, Feuer, Pfeife, Stumpen), neu: erzürnen
AabädAbendguete-n-Aabäd drii Ääbig lang > Fiirabäd
AabädässäAbendesenz Abig essen > Zaabäd
AabädrootAbendrot
AabädweidAbendweide(auf den Alpen)
aabäraperim Aabärä gaa, Im Summär wänns schön aabär isch und uf dä Alpä grüän .. Duden: aper, apern (obdt) Kluge: aber (äber, äfer, aper)
aabäräaper werdenäs aabärät scho schöön äs hed scho schöön ggaabärät uufä-aabärä, uusä-aabärä
AabeezeeABC
AadäräAderahd aadara z Aader laa > Gääder
AädärliÄderchenchiibig Äädärli
AahoräAhorn
Aahörälikleine Alp
AahorisAhorn-Holz(geschätzt für Holzschuhe)
AaläSchuster-Ahle, Pfriem> Alsä
ÄäniAhne, Grossvater, Grossmutterdr Äni ds Ääni
AanigAhnungä hesch ä kän Aanig
ÄänisAnisAnis-Schnaps lat. anîsum Äänis-Chräpfli
AarbädArbeit
AarfläArmvolläs Äärfäli Holz Gotthelf umarflen Lienert arflewys engl armfull
aariggeschneitaarigä, aarägi, aarigs > eerigär
AarmäArmän Aarmä uusgränkt uf d Aarmä nää Äärmäli > Eermel
aarmägnössigim Armenverzeichnis der Gemeinde> eermär
AarmäguätVermögen der Armenpflege
AarmähüüslerArmenhausinsasse- Heuet: Heuernte auf dem Landgut des Armenhauses, mit Zuzug der arbeitsfähigen Insassen (auch: Levitiertes Hochamt): ä Huuffä driussä und äs gaad nüüd!
AarmäseelätagArmenseelentag(2. November)
Aarmi SeeläArme Seelen(im Fegfeuer) siehe Sagen, Der Pfarrer im Thal, Freund der Armen Seelen Äs hend einisch ä paar eim pässlät und hend ä wellä ärgräslä, abär äs sind ä paar biin um gsii, won är choo isch - di aarmä Seelä hend dem ghulffä!
AartArtdas isch etz au än Aart! uf än Aart und Wiis (irgendwie)
aartigeigenartigäs dunkt mi nämä aartig!
AatäAtemdr Aatä värschlaa ussär Aatä choo
abab, weg abäm Wääg ab dr Alp ab em (um) Stock ab em Fleisch ä Chnopf isch ab (am Kleid) ab Chrüüz (dort wohnhaft) vgl. Familiennamen Abbühl, Abegg, Abegglen, Abderhalden, Abfrutt, Abplanalp, Abyberg
abäraberabär abär! abär ä juuzisch dä wider!
AbärelläAprilAbärellänarr! i Abärellä schpränggä
AbärikoosäAprikosen
AblundiAblondiFamilienname
äbnäausebnenäbnid, äbnid! vo dem isch dr Namä Äbnät choo!
AbcheerigSonnenwende(21. Juni)
AbfüäräAbführen, Durchfallär hed ds Abfüärä überchoo
AbgändsInnereien(was manche Bauern nicht essen) > abgänds
AbguuNebengeschmack(unangenehm) > Guu, Abmang
AbholzAbfallholz> abholzä
Ablassauch Applass Ablass (von Sündenstrafen), Nachlass von Schuld
AblitziSchattenseite
Abmangwiderlicher Geschmack> Abguu, Mang
AbsändäSchlussveranstaltung mit Rangverkündung(Schützen, Sport)
AbsatzSchuhabsatz, Geländeabsatz, Absatz in einer Schrift
AbschiidEidgenössische Abschiede(Erlasse der Tagsatzungen)
Abschtäärbisamäin der Stunde unseres Absterbens Amen.
AbschtandAbstandAbschtand nää
AbschüüchäAbscheu
Absiitäabgelegener Ortuf dr Absiitä
AbteilAbteilAbteil für die Tiere im Stall neu: Abteile in der Eisenbahn
AbtrittWeggang, abgelegener Ort, Abort, WC> Hüüsli, Sekreet
Abwasseralt Überfluss, neu Schmutzwasser
AbzuugAbzugAbzug am Lohn, Abzug am Gewehr, Abzug im Militär
abärchännäaberkennen, ungültig erklären(Wegrechte)
abärraatämit indirekten Fragen etwas herausfinden > ärraatä
abärtwännäabgewöhnen(Kälber von der Muttermilch) > gwännä
abbindäVieh losbinden, Holz abbinden (zurüsten) neu: Beton bindet ab
abbrichtäeine Verabredung absagen> brichtä
abbutzäSchmutz abwischend Schuä, ds Gsicht abbutzä! neu: abfertigen
abchauffäabkaufen(Ware, schlechtes Benehmen, Lüge)
abchlepfäein Stück abbrechenmit Knall Escht abchlepfä
abchnüüäniederknienneu abchnüülä
abchochäabkochen(im Militär, im Freien)
abchooabkommenä Chuä isch abchoo (hat sich losgerissen) i bi mi nüüd abchoo = ich konnte nichts verkaufen neu: abchoo = lustig werden druuf abchoo laa = es darauf ankommen lassen
abdüüssäläsich wegschleichen
abfaaräabfahrenvo dr Alp abfaarä neu: mid dem bini schöön abgfaarä!
abfeimäRahmhaut abnehemn> Feim neu: abgefeimt (verbrecherisch)
abfläckäabflecken> Fläcklig
abgaaabgehenverenden von Tieren äs sind ä paari abgangä
abgääabgebenMilitärsachen, Amt, Gesundheit är hed schonu abgää!
abgändsabgehendes, abgestorbendürr abgänds Holz > Abgänds
abghiijäabfallender Chnopf ghiid mer etz dä ab > appäghiijä
abglägähinlegenär isch abglägä = hat sich zum Schlafen gelegt ds Taal isch abglägä
abgschlagäabgeschlagen, abgefeimtän abgschlagnä Cheib
abgwännäabgewöhnen, schlechte Gewohnheit austreiben> abärtwännä
abhagädurch einen Hag abtrennen
abhasädavonlaufen> ha
abhauäabschneiden(Holz, Brot, Tuch, Haare, neu: fortlaufen > hauä
abheltigabhältig, abschüssigmhd abeheldig > heltä
abhockäabsitzenhock ab! (je nach Tonart freundlich oder grob) Strafe absitzen
abholzäeinen Wald fällenWer hat dich, du schöner Wald, hoch da oben > Abholz
ablaaloslassenä Schutz dr Hund ds Vee ds Chalb d Suu ä Seich > Ablass
abläägabschüssig, abgelegen> aalääg
ablangoval(länger als breit, lat. oblongus)
ablanggäablangen, etwas genau abschneiden(kürzen)
abläntschab der Welt, abgelegen
ablauffäablaufenWasser la ablauffä Absätz ablauffä
ablaugnäablügenöppis ablaugnä > laugnä
ableggäablegend Buurdi ableggä d Chaartä ableggä (beim Jassen) äs chönnti ds Hüttli ableggä (niederlegen durch Sturm, Laui, Schneedruck)
abliggäzum Schlaf niederlegeni gaa ä chli gu abliggä ds Vee liid ab
abluägäabgucken(in der Schule unerwünscht, bei der Arbeit gut)
abmachävereinbarenän Abmachig abgmacht!
abmeeräverwerfenin einer Abstimmung durch das Mehr verwerfen > meerä
abnääabnehmen(Obst, Wäsche, Last, Kontrolle, Lebendgewicht)
abnää2. Stimme spielen oder singenMusik, tüänd abnää!
abnääablesend Ziit abnää = Gruss erwidern (morgens, abends)
abnääglaubendas chamä dem nüd abnää
abniidläabrahmenNiidlä abnää
abredävereinbaren, absprechen
abrüäffäabrufen, ungültig erklären
abrüäräabwerfen(vom Pferd, vom Wagen, vom Schlitten) >appärüärä
abrützäabreissenAbrützkaländär (Abreisskalender)
absagäabsägenän Ascht absagä mid abgsagätä Hosä
absägäabsagensi müänd ds Fäscht absägä abgseid
abschiässäabschiessen(Jagd), ä Blätz abschiässä, Farb abschiässä
abschiinigabscheinendschattenhalb, wenig Sonne > schiinä
abschlaaabschlagendr Chopf abschlaa es ist erlaubt dem Schmalvieh die Beine abzuschlagen (= zusammenbinden)
abschlaaPreisnachlassi dä Lädä abschlaa (Preise) äs tuät ihm ds Wasser abschlaa
abschläckäabschlecken(Günteren Balz mit Vormund im Jenseits)
abschlegigabschlägigabschüssig (Weg, Strasse) neu: ablehnend
abschpitzgäVerputz wegpickeln
abschränzäabreissen593 hat es am Glärnisch ein gross Stück Felsen abgeschrenzt > Schranz
abschreegäabschrägenKanten oder Ecken abschneiden
abschtaaden Fuss aufsetzenuf d Bei abschtaa abgschtandäs Wasser
abschtelläabstellendr Chruäg uf ä Tisch abschtellä ds Trääggabäli abschtellä neu: Motor, Maschine, Strom abstellen (abschalten)
abschtiiläStiele entfernen(Chriäsi)
abschtimmäabstimmen“schtimmt’s etz”? fragte danach ein Kind
abschuumäSchaum von der frisch gemolkenen Milch geniessen
abschwänzläBohnen-Schwänzlein abschneiden
absitzäabsitzenabsitzä! in Deutschland: setzen! hinsetzen!
abträttäAbtrittim Militär wegtreten > Abtritt
abtriibäabtreiben(Vieh von der Alp, ungeborene Kinder)
abtröchnäabtrocknennach em Abwäschä muäs mä abtröchnä
abtropfäabtropfend Wösch la abtropfä alt abtraupfä
abvärdiänäabverdienenär isch dr Korpis gu abvärdiänä > värdiänä
abwäschäabwaschen(Geschirr) UR, UW dännäwäschä
abwättäräabwetternabgwättäräti Huuswänd
abzeeräabreissen(Kalenderblatt, Äste, Ärmel), Blumen pflücken
abzelläabzählena dä Fingärä abzellä > aazellä
abziäabziehend Tschööpä abziä und d Ermäl uufälitzä! am Loo abziä
Achär, AchärliAckerFlurname
AchsAchse(Wagenteil, Radteil)
ÄchsAxtäs Ächsli Ächshalm (= Holm)
AchsläAchseluf d Achslä nää bis under d Achslä iighiid i Schne eAchslä pütschä (Kraftspiel > pütschä)
AchsläAchselnFlurname Alp uf Achslä obä Achsläschtock (Illgau: Mittagshorä)
Achtgibgib Acht! gänd Acht! > Obacht, ushuät
achtZahlachtädachzgi der acht Jänär däs acht Goof ach(t)zöölig > Zool (Zoll) achtäzwänzg: 28 achtundzwanzig (so auch 38, 48 ff)
Achti8 Uhräs schlaad halbi Achti nä dä Achti - achti: ihrer acht si sind achti i der Familli
achtzääni18 achtzehnmid ach(t)zääni muäsch di gu schtelläach(t)zächä ach(t)zächä Jaar alt
achzgiachtzigär isch scho achzgi gsii dr achzgisch achtzig Hütt bin i zeerschtmal achzgi gsii!
achtäbeachtenchasch di achtä gu d Chääs achtä (wenden)
AchtigAchtungsi hend gaar kei Achtig mee
AchtigstettAchtungstellungim Militär Achtigstett machä
Ackä, AckälärsBetschart auf Bürglen Familienzuname
adäroderadär? zwee adär drii? appä adär uufä? adär meintsch nüd au?
adeelebewohl(Gott empfohlen) auch adiä esä sägä-n-ich etz adiä auch adiöö
AdälmattAdelmatt, AdulmattFlurname
AdlärAdler(grosser Raubvogel, Gasthausname > Giir
AdrässäAdresseauch Anträssi hesch ds Anträssi?
avielverkürztes aafaa, äs faad afä rägnä si söttid afä schaffä > afig
AffAffeTornister (> Haaraff), Schimpfwort äffälä (nachäffen) Äffli Z Schwiiz ussä hed einä dr Güntärä Balz wellä aazündä: vorig isch äs ganzäs Poschtauto voll Affä is Taal inä gfaarä! dä seid dr Balz: worum bisch duu nu daa? hesch kä Platz me ghaa?
AffäräAffäre(frz. affaire, unangenehme Geschichte)
AffitüüräAbenteuerKraftspiele bei einem Fest (Schwingen, Steinstossen, Springen) die Jugend averthürte
afiganfangschuusch afig? (endlich) gang afig! (geh schon voran!) äs isch afig tüür, är isch afig alt (bereits, ziemlich) > afä
Agätäbroodam St. Agathatag (5. Feb.) gesegnetes Brot auch: Agätäringli
alämaalallemaljedesmal
aläwiilalleweile ständig, immer
AlbumAlbum“Ein Blick in dieses Album / wirft das grösste Kalb um!
AldaanäBalkon Altan Terrasse
äleialleinmuättärseelänälei engl. alone
äleinigAlleinkindäs äleinigsauch äs leinigs diä hend ä nu medigs än äleinägi Religioon!
alemarschlosfrz. allez marchez! > awanti
aligjeweilsmr hends alig luschtig (anderswo albe, amig)
aligfrüheralig isch äs anderisch gsii
allalleall Taag all und ei Taag all und eis maal (jedesmal) all Jaar all Sünntig all Mannä, alli Frauä, alli Goofä dur all Bödä durä (um jeden Preis > übäraal) alls Cheibs, allä Cheibs, allä Chabis, allä Tüüggärs (alles mögliche) alli Längi, alli Wiiti (sehr lang, sehr weit) a allnä öppis gää alls isch värbottä alls adär nüüd allämaa (a alläm aa, allum aa) allem Anschein nach allumaa chunds gu rägnä
allpottständig, die ganze Zeitallpott rägnäts nüd allpott, allbott = zu jedem Aufgebot > Bott
allwäägallweg(stets, immerhin) engl always, allwäg oft auch nur: wahrscheinlich
allzämäallesamtallzämä sind choo, allszäme insgesamt > zämä
allerbeschtallerbeste
allereinzigallereinzige
allerletschtallerletzte
allerschönschtallerschönste
allärgattigallerleiallärgattig Lüüt > Gattig
allärhandallerhandallärhand Lüüt
allärleiallerleiallerlei für Lüüt auch: allärleitig
allärierschtallerbeste
alläribeschtallerbeste
alläriletschtallerbeste
allärihööchschtallerhöchste
allärivordärischtallervorderste
alläriundärischallerunterste
alläriobärischalleroberste
AllärheiligäAllerheiligen(1. Nov.)
AllärheiligschtAllerheiligstes
AllärseeläAllerseelen(2. Nov.)
AllmigAllmende, AllmeindAllmigä, Allmigli, Allmägli, “Allmeind und Eigen”
AlpAlp, AlmAlpä, Alpäli, lat alpes ital alpe frz alpes
AlpchääsAlpkäseaus Alpmilch hergestellter Käse
AlpfaartAlpfahrtAuffahrt oder Abfahrt
Alpfaarteine bestimmte Alpvgl. Kirchgang
AlphoräAlphorn> Horä, Büchel
AlphüttäAlphütte
Alpplunderwas man für den Alpbetrieb hinaufträgt > Plundär
AlpsägäAlpsegenBättruäf
AlpsännAlpsennÄlpler > Sänn
AlpvogtAufseherAufseher über die Alpen der Oberallmeind
AlpächalbSpassvogel
AlpäroosäAlpenroseBärgrose, Tirol Almrausch
AlpäröösliWirtschaft
AlpälAlpthalSZ (Alpel, Alpul) , im Alpel vgl. Eutel, Riintel
Alpälärein Älplerder Älpler vom Alpeli
Alpälikleine Alp
AlpläAlplenFlurname (angrenzend an Ruosalp UR und Waldi SZ)
ÄlplärmagäronäAlpspeise(Magäronä und Gumälimöckä)
alpäeine Alpggalpät auch z Alp gaa, z Alp faarä, z Alp sii, älplärä
AlsäAhle
altaltwe alt bisch du? alt woordä und wiit umächoo alts Brood, altä Schnee, das alt Jaar, Alti Meitli (ledige ältere Frauen) > eltär, eltisch, eltälä
altbachäaltbacken
altfräntschaltfränkisch, altmodisch
altlachtvon einigem Alter
altledignoch im Alter ledig
altmödigaltmodisch
altschiinigaltaussehend
altvättärischaltmodig, nach alter Väter Sitte
altärsaltershalbenwe vo altärs haar (öfters in alten Urkunden) altärshalbä
Altder AltOrtsnamen: Altberg, Altbüron, Althäusern, Altdorf, Altstätten Familienname: Altherr, Altmann, Altvater
Alt Chlooschteraltes Kloster
Alt FasnachtSonntag nach Aschermittwochda bekamen die Armen im Kloster zu essen, daher das Wort da chunt di alt Fasnacht d.h. da kommen die Alten hintennach oder hindädrii we di alt Fasnacht
Alt Hundänäalte HundenenFlurname
Alt Husmattalt HausmattFlurname
Alt MannäSamenstand der Alpenwild Mannä
Alt Schtafelehemaliger HüttenplatSchtafel
Alt ViertelAltviertelSchwyz
AltvordäräAltvordernVorfahren
Altwiibersummerschöne Marienfäden
Altädie Vorfahren
altäaltggaltät und gfeissät! > eltälä
AltärAlterär hed ds Altär: er hat das nötige Alter, is Altär choo > Elti
AltärsbrandArterienverschluss
AltärdiänärAlterdiener
amamam Sunntig, am Schattä, am Bächli, am Haag, am Änd, am Ässä, am Schaffä, am Zämäghijä, am Drüü, am Redä aa, am beschtä, am fürnämmschtä, am meischtä, am dümmschtä, amänä Oort = am änä = an einem Ort ammär: an mir (a miär), ammär ghangät, vgl. Familienname Ambauen, Ambord, Ambühl, Amgwerd, Amstutz, Amstad, Amsteg, Wemfall (Dativ) gib s am Vatter am Vatter sis Huus
AmälettäOmelette
AmbäckHolz-Amboss, Hau-Klotz> beckä
ambeissäläkribbelnäs hed mi gambeissälät am Fuäss
AmbeissiAmeise (anderswo Ämsä, Hambitzgi(anderswo Ämsä, Hambitzgi, Hampeissi
AmbeissibandGeitenberg
Ambeissidünnsschlechtschlechte Suppe, schlechtes Getränk
AmbeissigeischtBranntweinBranntwein mit eingelegten grossen, roten Waldameisen, zum Einreiben gegen Gliederschmerzen
AmboosAmboss(aus Eisen)
AmgweerdAmgwerdGeschlecht im Steiner Viertel > Gweerd, Gweerderin Deutschland: Amwerth, Amwerd (Bahlow)
AmpfäräAmpferSüürampfärä
AmtAmtÄmtli: Ämtlein Amtsblatt Ämtlibiigär > Vogt
AmtAmtHoochamt, Levitenamt, gsässnäs Amt
anana Bach, a d Hand ..
aAnnoim Jahr .. anä drüü = Anno 1903 bis anä Tubak (bis zum St. Nimmerleinstag)
aheranAmbeissibringä, Ambeissigaa, Ambeissifaarä anänanä: an ihn heran gang anänanä! chumm da anä! (Schuldeutsch: Komm zu mir anen!) anänand: a) aneinander si hangid anänand,b) in einem fort anänand bällä
aim Vergleich zua miich anä bisch du chlii
anähaaherhaltenHand anähaa! heb dr Chopf anä!
anähaadauerndas Wätter hed anä söttigs Fleisch hed nüd lang anä (hält nicht lange frisch) dr Doktr hed am groossä Hofär gseid, är müäss ufs Häärz uufpassä - da hed deer glachät: as lang as i läbä, heds glaub i anä!
anämachäbefestigenä Chnopf anämachä, schwer bedrücken: äs chönnt eim anämachä
anänääherannehmenmuäsch äs ä chli a di anä nää > aanää
anärüärähinwerfenWaar nüd eifach äso anärüärä!
anäschtaaheranstehentüänd det anäschtaa!
anäseichäurinierenHünd seichid a alls anä oft auch für anärägnä
anäsitzäheransitzen chumm sitz dachumm sitz da anä!
anätuäin die Nähe tun, bringen
AndachtAndachti d Andacht gaa, d (letscht) Andacht machä, andächtig
andäranderedr andär Schuä, di andär Siitä, äs anders Hämli (frisch), andäri Jaar, ganz än andärä > disä, disi
andärältischzweitältester
andärjüngschtzweitjüngster
andärletschtzweitletzter
andärhalbanderthalb, eineinhalb1 1/2
andärleianderleivon anderer Art auch: anderleitig Lüüt
andärischandersanderischt aaleggä (sich umziehen)
andärsandersauf andere Weise äs andärs Maal äs andärs Hämli
AndäreesäFamilienname Betschart des Andreas, Buobenmatt
AngälTürangel, Fischangel, Bienenangel (-ul)anglä
ÄnggiAtembeschwerden
angläangelnBiili hed mi ganglät
AngschtAngstfürchtä
AngschterAngster
AngwäägHebelvorrichtung
AnkäAnkenuraltes süddeutsches Wort für Butter Grimm: Anken Ankengasse in der Stadt Zürich/Niederdorf) ahd anko leider bisher trotz Duden (Anken) nicht schriftwürdig geworden
AnkäbättläButterbetteln“Vom Ankenbetteln der Kapuziner jährlich im Oktober”
Ankäblüemlibuttergelber Hahnenfuss
AnkäbruudButterbrot
Ankädünnsgschmolzene(z.B. in Älplermagronen) > Dünns
AnkägroonButterAnkärückstand Ankäruumi
AnkähafäTopffür iigsottnä Ankä ankähäfälä kindliche Art von Jasskartenspiel
AnkäliiräDrehankätrommelzum Buttern > Liirä
Ankäruumibegehrter Rückstand von eingesottener Butterz Amerika isch einisch einä i dr Milch värtrunkä und erscht i dr Ankäruumi widär fürächoo! > Ankägroon
AnkäschtockStock wie Zuckerstock
AnkäsuppäBrotsuppe mit viel Anken
Ankäwaagfür den Zoll
anknäAnken herstellen aus der Nidlen
anschtattanstattda gids Chuächä anstatt Brood anschtatt z Chilä gaa isch är i d Wiirtschaft ggangä
antäränachäffenmhd antern Muo: verfrantern (heute sagen wir > uuspflantärä) BE verantere > äfärä und änzä
Antrittoffener Stall-Vorraummhd antrit (Eintritt) Farwäg über den Husgaden Antritt ufen und apen
apartigbesondersnüd apartigs apartig
AppäluägärliAussichtspunktappä, Guugähüürli, Waart
AppäriitiRutschbahn, Schlittbahnappäriitä
AppäwäägHinunterwegim Appäwääg: im Hinuntergehen > Uufä
appähinunterher- mhd abe (vgl. Ebbe) d Laui isch appä ä Schlipf isch appä letzte Gebiete: Muotathal, Berner Oberland, Oberwallis, Prättigau (aper) heute meist abä (ahi, ache) abe, appä
appäbutzäWohnung reinigen, schlagen, gewinnen
appächooheruntergekommenneu, chum appä!
appädrückäzuwänns dr Rauch appädrückt
appäghijähinunterfallenin den Bergen: zu Tode fallen (erfallen)
appägumpähinunterspringentruuisch appägumpä
appähaahinunterhaltenmuäsch dr Chopf appähaa
appähockäschrumpfen, einfallen(Gugelhopf)
appähuuräsich niederkauenhuurä, gruuppä
appäjagisKinderspiel (Illgau)
appälaaherunterlassenlach di hübschäli appä d Milch appälaa > ablaa
appäleggäablegenHand appäleggä Kraftspiel > ableggä
appäluägähinunterschauenuufä gaa gu appäluägä
appälitzäÄrmel wider herunterrollend Eermel appälitzä > litzä
appälüütäherunterläutenam Chlaus appälüütä (vom Michelstag an)
appämeeräabwählen, ablehnen
appäriitäschlitteln, rodelnmr gand gu appäriitä! > Appäriiti, mänärlä ds Predigärs Thummäs hed wellä am Heuseil appäriitä > Seiltänzär
appäschiässäabschiessenherunterfahren im Schuss
appäschlaaherunterschlagen(z.B. Baumnüsse, Haselnüsse .. )
appäschniijäzu Boden schneidenfrühzeitig einschneien > schniijä äs hed scho appägschniid! - jä, uufäschniijä tuäts niä! we lang predigät der nu? - wänns nüd appäschniid, isch är nu lang dobä!
appätriibäheruntertreibenVieh von der Höhe heruntertreiben > abtriibä
appätrooläherunterfallenin den Bergen zu Tode fallen > troolä
appätrööläherunterrollenTrämel appätröölä > tröölä
appätuäversorgenhinabtun Gümel i Chäller appätuä
appätuäheruntermachendr Gmeindraat appätuä
appäwärchäherunterarbeiten, sich erschöpfenappägwärchät
appäwäschägründlich waschend Dili appäwäschä > appäbutzä
AppäraatAparatAppäräätli
AppiteeggApotheke
AppizällAppenzellMi Vatter isch än Appizäller: Kinderlieder
ärchiimäaufkeimen, wieder genesenbisch ärchiimät?
ärgusläarg hernehmenärhudlä
ärhäräan den Haaren ziehensi hend änand scho nu ärhärät!
ärliidäaushaltennüd zum ärliidä, nüd ärlittä Meister zum Knecht: äs ärliid da nur nu einä är und iich gaa nüüd! > värliidä
ärlinggsäauf listige, trügerische Art erwerben
ärschtützäabstützenuf ä Winter ds Dach ärschtützä i dr Hüttä muäsch di ächli ärschtützä, susch ghiisch um!
ärthaaaufrechthaltend Bei ärthend mi nümmä! entgegenstemmen magsch nu ärthaa? > värthaa -
ärtlimmäauftauenlugg, locker OW ertlimme
ArfäArve, ZirbelkieferArfäschtubä Arfätäfel
asals1) as Puur as Chnächt as Goofä 2) so as schöön as geschter as lang as ich weiss wedes as d wottisch as viil as är hed mögä hiä isch nüd as mängä as det as wenig as ander as wiit as gseesch as gwüss as waar as i läbä as lang as ich da z Chilä gaa, singid da nüd all! Vergleich: drüümaal as hööch as hööch as äs Huus 3) je .. desto .. as mee as gisch, as mee as wend 4) dass, damit äs gaad nüüd, as mä da cha machä was mä wiil Schutzengegebet: .. hilf mir leben recht und fromm, as ich zu dir in den Himmel komm! .. as si cha a d Chilbi gaa chochä, as mä s cha ässä sid as das Schtäärbä ärfundä hend öbs etz waar siig, as nümmä alls waar siig? worum sind d Fischli gäärä undär dem Brüggli? - as nüd nass wäärdig, wänns chund gu rägnä 5) an das as Fäscht gaa äs gaad as Läbig 6) weil worum nüüd? - as i nüd wiil! > äs
ÄschäAsche(Aschsche, Äschschä) mhd esche äschlichä (äschäli) Midwuchä: Aschermittwoch mhd ascher, escher engl ash, ashy
aschpigaus Eschenholzaschpis Laub
AschpliEspeEsche mhd aspe
AschtAst(neu: Kater) Escht, Eschtli aschtä entasten aschtig astreich
äsooauf diese Weise, dermassenäsoo muäsch äs machä, nüd anderisch! jä äsoo? äsoo lang äsoo schöön äsoo schwäär
AssSau beim Jassen(neu,früher hörte man hier nur Suu)
ass(d)assdamit ass äs dä weisch! - meist aber nur > as
AssläAssel(Kellerassel > Chällärguägä, Ohrenassel > Oorägrübäl)
AtzigAtzungWeide, spasshaft für Mahlzeit mhd atzunge > etzä
auauchmhd ouch ich wett au! chuusch au? was hesch au? Äs sind einisch zwei Müüsli gsii,eis grau und das andär au! LU ou
AuAumhd ouwe siehe Lustnau, Richisau, Gersau > Euw, Gau
Ajungesmhd ouwe
AugAugeAug vo Aug gsee
AugäAugenbeedi Augä
AugäblickAugenblick
AugäbraawäAugenbrauenauch Augäbroon mhd ouge brâ
AugädeckelAugendeckel
AugäliidAugenlid
AugämäässAugenmassds Augämääss holä (Aprilscherz)
AugäschiinAugenschein nehmen
AugätrachterGerstenkorn im Auge
AugätrooschtAugentrost(Heilpflanze)
AugäwasserTränenmhd ouge wazzer
AugäzigärAugenschleim
AugschtäMonat Augustim Augschtä Mitti Augschtä Ändi Augschtä mitte ougsten Augstenauch Abk. Augustus: vgl Augst BL, Kaiseraugst AG, Augstenthal (Aosta)
äwäggbuuäan einen anderen Ort hinbauen
BäckApfelkernÖpfälbäck (rundum ausgebissener Apfel)
ambäläbaumelnauch bamplä äs Bambäli: Bambälisuppä (mit Teigresten-Einlage)
bhäbnäabdichten(Gefässe, Leitung)
BhänkiAufhängvorrichtung, Angel(für Türen, Fenster)
Bibäliausgeschlüpfte Hühnchen, Kücken
aabindäanbinden
abbindäabbinden
BlächäschtangäAufhängestange
BlenäuggiAugenblendeüberlange Augenbrauen, blienaug
blenäuggläAugen zudrücken, verliebt schauen
BodäallmigAllmeindstücke im Talboden
Boolisalte Soldatenmütze(urspr. Polizeimütze)
boppläan die Türe klopfen, pochen(pöppärlä, porlä)
BottAngebotäs Bott machä
BraAugenbrauen(auch Braamä, Braan) Kante am Holz dr Braa(m)ä nää mhd brâwe
abbrächeabbrechen
BrandAusschlag, innere Schädigung, Blutvergiftug, grosser Durst
aabrännäanbrennen
brünnäläam Brunnen spielen, Wasser lösen
BrüüschAlpen-HeidekrautErika Roman. Alpenwort (mhd rusch, rüsch) = Binse, Preiselbeerstaude, AlmrauschBrüüschalp (Klöntal GL) - Brüüschweid
buächisaus Buchenholzbuächis Holz, Buächis
BützgiApfelkernmhd butze = Klumpen > Bätzgi, Bitzgi, Öpfelbützgi
büüchlägsäauf dem Bauche liegend schlitteln> riitlägä
cheligangekohltcheligs Holz > Cholä
chnächtäals Knecht arbeitenär hed früänär gchnächtät
chooanschwellend Muätaa isch choo, d Bäch chömid
GchömmAufmachung Gekomme, Daherkommendaas Gchömm!
chöölangekohlt, kohlschwarz
choräanschneidenkoren, küren bäum koren verboten
chrängäläaufwickeln
Chrüsimüsialles möglicheStalder Kösi-Müsi OW Koselmosel
ChündiAuskunftwer weiss d Chündi? = wer kennt den Weg?
deramdr bescht isch äs = am besten dr meischt isch äs = am meisten dr entsch = am ehesten dr entsch as einä = am ehesten dieser dr breitäwägät (breitwegs), dr langä-wägät, dr hööchäwägät
deräwägätauf diese Art, solcher Artderäwägät muäsch mr nüd choo! ä deräwägät isch das!
Dings zeeräauf Borgen hin leben(das Essen verzehren)
disäwägätauf anderem Wegnüd deräwägät, disäwägät! schwanger, in anderen Umständen: si isch disäwägät!
draachooan die Reihe kommen,in Berührung kommennüd draachoo!
draanääan die Reihe nehmen, behandeln
dräätigaus Draht gemacht
DruufgäldAnzahlung
durappäabwärts
Düür Heilandabgemagerte Heilandfigur am Kreuzhölzernes Kruzifix im Alt Kloster Muotathal
düüssäläauflauern, spionierenmhd tûzen
EermiArmutüsä Groossvatter dr Pfandweibel heig alig durs Taal hindärä gluägt und gseid: jee, wel än Eermi sind ä diä Lüüt!
EerschtiAnfangi dr Eerschti = am Anfang, anfänglich
einärsmaalauf einmal, plötzlicheinärsmaal heds tätscht einärsmaal isch ggangä
eltäaltmachenmhd elten graui Haar eltid
entschtam ehesten dieserdär entscht as einä:
esäalsoesä sägän-ich etz adie esä gammär! Illgau: jesä
Eu, EuäAu, Aue, Euw
FäärläAlp Färlen(Goldplangg) Flurname
Fakälamtliches Schriftstück(-ul)
Faleetliaus Jux, zum Spasszum Faleetli = (Studentensprache)
FidibusAschenbecheralter Art (Studentensprache)
FlaarzAugenschleimFlaarz i dä Augä värflaarzät BE Flirz (im Zürcher Oberland: Flaarz = längliches Flachhaus) > Flärä
Flickaufgenähter FleckenGL, BS Fligg
föönigAnzeichen von Föhn, hellsichtig, warmauch föönheitär
Fösiarmer Kerl> Pfösi, Hösi
fotzläausfransen gfotzlät, Gfotz
abfüäräabführen
uuffüäräaufführen
uusfüäräausführen
fuchsäauf Fuchsjagd gehengu fuchsä > fuxä
FüdläbaggäArschbacke
FüdläläckäArschlecken
FüdlälochArschlochAm Palmsunntig hends früänär ä hölzigä Palmesel um d Chilä umägfüärt,einisch wäär är schiär umghiid, und dr Sigärisch hed ä wellä am Schwanz widärhaa,da hed är im dr Schwanz uuszeert - gschwind hed är am Esel is Füdläloch gschpeuzt und dr Schwanz widär inägschtoossä! Daas Glächtär, wos da ghaa hend!
abfülläabfüllen
uusfülläausfüllen
abänandabeinander
uufändandaufeinander
uusänandauseinander
füranstellechasch daas nää für ä Ziis, fürä Loo, fürä Helsätä, für moorä
ussäfüüraussen
FüürliächtAussenlampe
appägaahinuntergehen
aagääangeben
abgääabgeben
appägäähinuntergeben
uusgääausgeben
gäächschützigabschüssig
Ggäädärmanndliausgemergeltes Männlein> Aadärä
gaumäachthaben, hüten gaumenobd mhd goumen ggaumät: urspr. Haus hüten während Gottesdienst oder Feldarbeit,Vieh hüten, wo keine Zäune:“Geiss und Küh in den Gängen zu gaumen ist verboten” Mancherorts betete man nach dem Abend-Rosenkranz noch 1 Vaterunser “für diä Seelä wo üs wachid und gaumid”
GchömmAufmachung, Daherkommenäs värruckts Gchömm
geissläräals Geissler amtenIch ha hiä und da im Summer chönnä mit ds Töllggärs gu geisslärä i Teufbachwald: das isch dä schöön gsii!
GellärettliArmbanduhr
GeubschAufschreianderwo: Göiss, Geups > güüssä
appäghiijähinunterfallen
gmeinallgemein gemeinmhd gemein gemeine und besondere gemeine Landleute > Allmeind, Gmeind
Gottsäärdäschandalle erdenkliche Schande auf Gottes Erde
uusgraausgraben
GrosshansAngeber, Wichtigtuer
gschaanschauen, betrachtenmhd geschouwen vgl. gsee, ghöörä Männdäli gschauä: Bilderbuch betrachten (Kindersprache)
GschleipfAnhang
Gschmäusallerlei Speisenvgl Schmaus mit söttigem Gschmäus chönntid iär au zu üüä Geischtlichä gaa!
GurgäliAdamsapfel, Gurgelknopf
GüsälchübelAbfalleimer
GüsälfuärAbfallfuhre
GüsälhuuffäAbfallhaufen
GüsälmannäAbfallmänner
GüsälschuufläAbfallschaufel
GusläraabigAuskehr> Schloffätanz
GüüssAufschreimhd güns anderswo Göiss, Geubsch, Gänz
güüssäaufschreienmhd gunseln = winseln , wehklagen Won einä nüd glaubt hed as Telifon, hed im das einä ärchläärt: dänk diär ä langä Hund vo hiä bis uf Schwiiz uusä,wännt im hiä uf ä Schwanz trampisch, güüssät är z Schwiiz ussä!
GwääschAbwaschwasser, Schweinekost> wäschä, Süüwassär
HaagaffAffe
uushääläausgleitenäs hed mi uusghäält > värtschlipfä
haargliichaufs Haar gleich
hafnäals Hafner arbeitenär hed früänär ghafnät
HagraffäAgraffe
HalszäpfliAdamsapfel
haltäanhalten> beitä
HangAbhang
HänkiAufhängevorrichtungvgl Familienname Hänggi > Bhänki, Ghänk, Wöschhänki
HasäfüdläAngsthase, Hasenfuss, Feiglingmhd hase
heimäläan Heimat erinnern> aaheimälä
heitärabschüssig, schwindelerregendä heitäri Fluä
heitäräaufhellenäs heitärät scho!
heitärlachtaufhellend, blond
herähündäläarschlecken
hindäräluägäaufpassen
hölzigaus Holz gemacht, hölzernmhd holzin (früher fast alles Küchengeschirr), we im ä hölzigä Himmel: ziemlich unordentlich und laut hölzig: zähes Gemüse grobhölzig: von grober Art
hööchäwägätaufgestellt(nicht liegend)
höräaufhörenmhd hören hör! hör einisch! i ha ghört i hörti einisch! Ruf beim Zickänä: Bscheid gää, susch höräd mär! neu: uufhörä, hör uuf! > ghöörä
HüänderfüdläAngsthuhn
HuändärfüdläAngsthase
Hudälhuusarmseliges Hausauch Hudelhütte
Hudältannäarmselige, zerfallene Tannevgl Hudel Schije (Ibergeregg)
HungärliidärAlmosenbettler
hützgäaufstossen, Schluckauf haben
appähuuräniederkauern
iigändsanfangs
ingändsanfangs
jäsooach so!? aha!?(festellend, fragend) jäsoo isch das!? > ja
Juheeabgelegener Ortim änä Juhee obä
länäanlehnenaalänä, uusälänä
landsfrömdausländisch
LeghaagAbleghag
leinigalleinig, für sich(Verk. älei) äs Leinigs: Alleinkind, Alleinhaus, Alleinstück ä niädärä am ä leinigä Tisch, und dä nu ä leinägi Religioon
liächtan Müheliächt zum machä ä liächti Aarbät
liächtliallmählich, leichthinäso liächtli wirds fertig!
LonäAchsnagel
LotziAbfallgrubeFrüher hatte es bei jedem Haus eine Lotzi (lat luteus: Mist, Schlamm,lotium: Urin, Seich)
LuägärliAussichtspunktmhd luogelin auch Luägätä, Luägisland
määrangenehm
manggäabnehmen
megärischtam magersten
gmerchigaufmerksam
mischtäausmisten(wörtlich, bildlich)
mögäausreichenäs hed si nüd mögä värträägä
montiäräaufstellenfrz monter
moorädessam Morgen daraufEines der bedrohten “Alpenwörter”: fäärä, gäärä, Faarä, Gaarä immer mehr: morgäd, morn > übärmoorä
nachänääausbilden
nachänääauslernen
nachäweermäaufwärmen
nidsiabwärts, hinunter(nid sich) mhd nider sich > obsi Ä altä Maa hed Griffschuä aaghaa bim Schtäärbä: äs gang etz dä nidsi!
nüäfäraufgeweckt
nüüäwägätauf neue Art
ababnüd ob Tätsch choo = nicht ab dem Fleck kommen
ObachtAchtungmhd ober acht = grosse Acht Obacht! gib Obacht!
obänandabeinander, entzwei- hauä, -schlaa, - nää, - ghiijä Dr Tüüfel obänand!
obsiaufwärtsäs gaad obsi (wörtlich, bildlich) obsi und nidsi äs chund mr alls obsi (Brechreiz) Obsifrisuur (aufgesteckte Haare), Obsinaasä (Stupsnase)
OfäguggisAuflauf(Gümel, Schnitz, Speck)
oordäliausgerechnetmuäss das etz oordäli sii? - oordäli preziis etz!
Öpfäl(ul)Apfelmhd apfel, > Holzöpfel, Breitäch, Malzäch
ÖpfälbätziApfelgehäuse
ÖpfälchuechäApfelkuchen
ÖpfälhungApfelhonig
ÖpfälmoschtApfelmost
ÖpfälmuäsApfelmus
ÖpfälschnitzApfelschnitz
ÖpfälbitzgiApfelgehäuseanderswo: Bütschgi, Griebe > Bäck, Bätzi, Bitzgi
öppädiäab und zu, manchmal, hin und wiederär chund öppädiä öppädiä isch är galant zwääg und öppädiä gaar nüüd
OrhaanAuerhahnahd orhan, mhd urhan
PfuusAtemneu: elektr. Strom
PlagööriAufschneiderfrz blaqueur
ploonätaufgedunsenKinn und Hals ineins
RampfäräAmpfermhd ampfer (Sauerklee) > Süürampfärä
rausäandauernd weinen, wimmernböösi Wiibär la rausä laa Illgau: umärausä
GreisAnrichtung, Vorrichtung, Gereiseäs Greis > Tüür-, Ziit-
Rüässelaufbegehrendes Mädchenmhd rüezel (Rüssel, Schnauze)
rüässläaufbegehren, herumwirbeln> rüüssig
RunggAnfall
RuschtigAusrüstung(für Handwerker) d Ruschtig nüd värgässä! > Alpruschtig, Plundär
rüüssigaufgebracht
sännäals Senn arbeiten1421 gehüttet und gesännet > Zuäsänn
schääffäräals Schäfer arbeiten
(g)schaffigarbeitsam
schiissärigangsterfüllt zu Mute
schinkächlopfäauf den Schinken hauen> Tschambum
schleikäam Boden schleifen, schleppenHolz schläikä mit Ross Lienert schleike, verschleikt > Gschleik, schleukä
värtschlipfäausgleiten(vgl. schlüpfrig) > uushäälä
Schnäärpfliabgelegenes Plätzchen Land, ein Bisschen, Felsvorsprung> schmuurpfä, schnuurpfä
schnäfläabschneiden
SchneetaaräAlpendohlen(ihr Erscheinen im Tal bringt Schnee)
schnerzäanschnauzen(schnören) ä huärä Schnerzi! (auch eine Frau) 1477 Lied vom Tell: er schnerzt den Landvogt übel an > Schnarz
schniidäräals Schneider(in) arbeitengschniidärät
SchnoorzAusguss einer Kanne, Vorder- oder Hinterteil eines Schiffesneu auch bei Autos, Schuhen, Schmollmaul (Wort gebildet aus Schnauze > Schnorä) Mz Schnöörz Verkl. Schnöörzli
SchpannaadäräAchillessehne
SchpargimäntAusflüchte, Sträubenital spargimento
SchpranggäAstgabel, gespreiztes HolzBE Wasserrinne
AbschräpfäAuskehr(Illgau)
SchriibärAmtsschreiber, Schreibzeug, Familienname Schriber, Schreiber
SchriibäriiAmtsschreiberei (Kanzlei), unnötige Schreiberei
SchteihuänAlpen-Huhn
SchteinägäliAlpen-Nelken
SchteiroosäAlpen-Roseminderer Art
schtöffigaus Tuchäs schtöffigs Ditti > tüächig
SchtorzäAusgussdr Schtorzä obsi haa: unterlegen sein
schtraappäam Boden kriechenär mag gad nu gschtraappä (mühsam am Leben bleiben) vgl strappeln Lienert strappe
SchtränzäAstrantia Meisterwurzanderswo: Aschtränzä Pest 1611: Ässid Schtränzä und Bibärnällä! (Wurzeln sind Heilmittel)
schtrupfäabrupfenmhd strupfen Heubeeri schtrupfä
Schtuälriitäauf zwei Stuhlbeinen schaukeln
schtüürzänäaus Sturzblech, nicht aus Holzä schtüürzänä Chängel, Züber vgl. Familienname Stürzner, Stürzinger
schuänäals Schuhmacher arbeitenär hed gschuänät Klauenpflege machen,schuhen, zu Fuss gehen: är schuänäd nämis umänand
SchurniggäliAnsätze von etwas, TriebeTurmbrief: so kalt, dass es die Kriesi, welche schon schöne Schurniggeli hatten, ganz erfröhrt hat: Ansätze von Baumfrüchten, kurzgeschorener Bubenkopf NW Schor-> Niggäli, schorä
SekreetAbtritt, WC
soolialso dennkindertümlich: soosälisoo, soodäli Sooli sooli Titteli
suchtäan Sucht leiden, suchtig
Südärialter Griesgram, dem die Nase rinntmhd sûde = Schmutzkerl
süffigangenehm zu trinken
SuurgrauechApfelsorte, Most(Gottfried Surgrauech)
TafäräAushänge-Schild(von Taverne: Verkaufsladen, Wirtshaus)
aateiggäTeig bereiten,etwas anzetteln
AateiggätäEröffnung der Fasnacht(anderswo)
TräsmäräAlp Träsmeren(dort vom Träsmärä Jörätönul)
TröölägäAlp Tröligen(vgl Tröleten in Schongau LU)
tschuuppäan den Haaren ziehenital ciuffare UR tschüüppä BE tschupe
tuussäanschleichen
usinnigausserordentlichusinnig gschiid > Unsinn
UächsAchsel(höhle) mhd uohsa Muo = Achsel undär Uächs träägä undär d Uächs griiffä = helfen
übälmögigaltersschwach
ÜbärscheubäArbeits-Schürze
übärhaaauf dem Herd habeni ha scho öppis übär, Gumäli übärghaa
ufaufmhd ûf > ufä, ufärä, ufs, uuf, uufä 1) hin, nach: uf Schwiiz uf Züri uf Eirollä uf Poscht uf d Chilbi uf d Alp uf d Siitä (vgl. Ufhusen LU, Aufiberg SZ) 2) oben: uf dr Alp uf d Achslä nää uf d Schoos nää uf em (um) Dach uf em Trochnä uf em Chopf uf eim obä uf dr Muur (vgl FN Aufdermaur - Ufdärmuur) 3) Zweck: uf Dings uf än Aart uf all Fääl uf ei Tätsch ufs Woort 4) Zeit: uf di Füüfi uf Wiänächtä uf Nüüjaar uf d Lengi uf einisch uf eismaal uf drüü zellä 5) Versch. uf ä Magä schlaa ufs Gmüät gää uf eim haa
ufäauf den(uf ä ..) ufä Tisch ufä Buuch ufä Rüggä ufä Schooss ufä Wiis und Aart ufä Magä schlaa ufä Chlaus chuusch äs übär
ufänandaufeinanderufänand uufä ufänand uufpassä ufänand leggäufänand obä = eng gedrängt, dicht beieinander
ufäräauf einer(ufär ä) ufärä leitärä ufärä obä ufärä chilbi
ufsauf’s, auf dasufs Dach uufä ufs Brood schtriichä ufs Muul schlaaufs Bett liggä ufs Ässä uufä ä Schnaps ufs Fäscht uufä ä Süüoornig
umägseeAussicht habendet obä gseet mä umä!
umälitzäaufstülpend Tschööppä abziä und d Eermel umälitzä!
undäreinischauf einmal, plötzlich, unversehens
usausahd,mhd ûz engl out > usäm, uus, uusä, ussä, ussär 1) us dä Bärgä, us dä Alpä, us dr Schuäl, us Ängland, usem Tüütschä 2) us Holz, us Iisä, us Tuäch 3) us Liäbi, us Teubi, us Füüli, us Dümmi
usämaus demusäm Gadä, Sack, Gäntärli, Bett, Huus, Wääg (> uswääg)
usänandauseinander- gaa, -ghiijä, -laa, -nää,- zeerä > inänand, midänand
ushuätAchtung! aus dem Wege! sei auf der Hut!Bim appäriitä: ushuät, än altä Schinhuät! Schwyz: Huät!
ussäauswendig(ussä chönnä, leerä, singä, uufsägä, wüssä)
ussächönnäauswendig können(Gedicht aufsagen, Lied singen)
ussädraaaussendran> innädraa
ussäfüüraussenherum, ausserhalb> innäfüür
ussälaaauslassen, unterlassenneu usslaa > uuslaa
ussäleeräauswendig lernen
ussänachäaussenherum(z. B. in Schwyz) > innänachä
ussäumäaussenherum, aussenseitig> innänumä
ussärtaussert
usslaaauslassen, nicht berücksichtigenauch: ussälaa
UsslandAuslandmhd uzlendisch
uufaufmhd ûf, engl up uuf und äbä (ganz eben) uuf und äändli (genau so) uuf und drvoo (auf und davon) Türä uuf! (aufmachen!) bisch uuf? (aufgewacht, aufgestanden) UR üf NW uif > Uuf-, uufä
UufbottAufgebotalt Aufbott(“Das letzte Aufgebot”) > uufbüütä
UuffaartAuffahrt(Himmelfahrt, Alpfahrt) BE Uffert > Abfaart
UuflaagAuflaga) Abgabe für Auftrieb von Vieh auf die Allmeind anderswo Alplag b) Ämter-Auflag: Abgabe bei Übernahme eines Amtes (Beamten-Steuer)
UuflaufAuflaufin der Küche, in der Politik Spontanversammlung > Putsch
UufputzAufputz, Mauerverkleidung, Kleiderpracht
UufregigAufregung
UufrichtiAufrichtefest für eine neues Gebäude
UufsatzAufsatzVerfügung 1440 diser Ufsatz soll bestahn, Möbel-Aufsatz, Schüler-Schreibübung > Satz und Sätz, Absatz
UufzuugAufzug, Aufritt, Daherkommen, Lift
uufbaschtäaufbasten> baschtä
uufblaasäaufblasen, aufgeblasen
uufbockäaufbockenmit einem Bock aufrichten > Bock
uufbüütäaufbietenzu einer Pflichtleistung (Militär, Wuhr, Not .. ) uufbottä
uufchooaufkommen, üblich werdensid as das Schtäärbä uufchoo isch, chönnt mä allpott draa choo! gedeihen: diä Bäum sind schöön uufchoo gesund werden: är isch widär uufchoo
uuffaaräauffahren> Uuffaart
uufgaaaufgehenäs gaad uuf: d Sunnä, d Türä, dr Chuächä, d Rächnig
uufgändsaufgehendsMondes (ungünstig für Holzschlag, Mistauslegen, Gümelsetzen usw) > nidsigänds, obsigänds
uufghiijäaufgehenwenn etwas Verschlossenes sich öffnet wider Willen: d Türä, d Buurdi, ds Runggäli, d Züpfä isch uufghiid
uufgleidaufgelegtä Salbi uufgleid,im Gemüt uufgleid zum juuzä
uufhaaaufhaltend Händ uufhaa ä Huät uufhaa hend än uuf! (den Dieb) dr Schnee hed ds Wachsä uufghaa
uufhaaufschneiden, öffnen, rüsten(Stauden)
uuflauffäanschwellen> Uuflauf
uufleggäauflegenSalbe, Verband > uufgleid -
uufliggäaufliegenim Gemüt äs liit mr uuf, isch mr uufglägä
uuflöösäauflösenKnopf, Abmachung, Rätsel
uufmachäaufmachen1530 wer das Holz nit uffmacht und zusamen huffet (geschlagenes Holz aufrüsten), glismäts widär uufmachä (auftrennen), nassä Bodä uufmachä (trocknen), Seil wieder aufrollen (öffnen > uuftuä)
uufnääaufnehmenetwas vom Boden auflesen, ein Kirchenopfer aufnehmen, jemanden in einen Verein aufnehmen, kleinen Kindern und alten Pflegebedürftigen die Windeln machen, Boden feucht reinigen alt: einen Beschluss fassen 1531 haben ufgenommen
uufrüschtäaufrüstenHolz im Wald (> uufmachä), Bett zum Bezug
uufruumäaufräumen, wegräumen
uufsägäaufsagenin der Schule ein Gedicht, die 10 Gebote mhd absagen
uufschiässäaufschiessen, schnell spriessen, aufspringen
uufschlaaaufschlagenein Ei, eine Nuss, den Kopf, die Preise
uufschpiläaufspielenMusik machen zum Tanzen
uufschtaaaufstehenvom Boden, vom Bett, vom Stuhl > abschtaa
uufschtreckäaufstreckenin der Schule Finger oder Hand
uufsetzäaufsetzen1480: beschliessen neu: Hypotheken > Uufsatz
uufsiiauf sein, wach seindörfed mr nu ä chli uufsii? > umäsii
uufsitzäaufsitzenauf den Wagen, Schlitten >?absitzä
uufteiläaufteilen> abteilä, undärteilä
uuftischäauftischen> abtischä
uufträägäauftragenEssen auf den Tisch, Auftrag geben > abträägä, iiträgä
uuftrännäauftrennenKleider, Naht, Strickwaren
uuftriibäauftreibenauf die Alp,aufblähen, neu beim Fliegen > ii- uus-
uuftrumpfäauftrumpfenbeim Jass, sonst im Wettstreit
uuftuäaufmachen, öffnenTüre, Fenster, Mund, Augen, Ohren, Kleider auftrennen, Garten aufbrechen, Geschäft eröffnen, Strasse von Schnee räumen, der Himmel wird wolkenfrei (äs tuäd uuf) tuä d Augä uuf! käs Muul uuf­tuä (zum Singen, zur Begrüssung) 1530 einanderen den Weg uffthun (= durchlassen)
uufwäschäabwaschen(Geschirr reinigen: Abwäsche machen)
uufwiisäaufweisen, aufwiegeln, aufhetzen
uufzeeräaufzerren, aufreissen
uufziäaufzieheneine Last am Aufzug, Kinder und Kälber aufziehen, eine Uhr aufziehen d Milch la uufziä ass mee Niidlä gid
UurochsAuerochsvgl. Auerhahn > Orhaan
uusaus, herausmhd ûz UR üüs NW uis zum Huus uus zum Hüüsli uus d Chilä isch uus d Schuäl isch uus (beendet) > uusä
Uus-cheerAuskehr, Schlusstanz
UusdeerigAusdörrungalt für Tuberkulose usw. > Uuszeerig
UuslumpätäAusklang, Kehraus(Fest, Fasnacht) > uuslumpä
UusreedAusredeä fuuli Uusreed
UusschiässätAusschiessen
UusschlaagAusschlag, Hautkrankheit, Erbausschlag> Zuäschlaag
UusschtiichAusschtichbei den Schützen: wer den anderen aussticht
UusschussAusschuss(Kommission) neu: Abfallware
UuswiichiAusweicheMz Uuswiichänä
UuszeerigAuszehrung> Uusdeerig
UuszuugAuszuga) Auszug aus der Kirche b) im Militär: Landsturm 16-40 Jahre > Landweer c) schriftlich: Kurzfassung von einem längeren Bericht
UuswäägAusweg
uusalpäausalpen, aufhören, konkurs gehenär hed uusgalpät
uusamtäaus dem Amt fliegenär hed uusgamtät
uusässäausessendas muäs uusggässä sii!
uusblaasäausblasen(Feuer, Kerze)
uusbringäausbringen, an den Tag bringen> uus-choo, uusächoo
uuschlopfäausklopfen, auf den Hintern geben> uustätschä
uus-chnöötschäausquetschen(wörtlich, bildlich)
uuschooan den Tag kommenäs isch uus-choo, miteinander auskommen > uusächoo
uusdingäausbedingen
uuschündäauskünden(amtlich ausrufen) äs isch uuskünt
uusdrückäausdrücken(Eiterbeule, nasse Wäsche) neu: Gedanken
uusfätschäauswickeln(Wickelkind, Wadenbinden)
uusfrässäausfressen
uusgaaausgehen(Haare, Flecken) neu: in Ausgang gehen > uusägaa
uusgääausgebenäs gid nüüd uus = es ergibt nichts (Arbeit, Geld) > uusägää
uusghiijäausfallen(Haare, Zähne, Nägel .. ) > uusäghi­ijä, uusgaa
uusgläärtausgeleert
uusgleertausgelernt
uusgseeaussehenwe gseesch au uus! anderswo: driigsee
uusgseppälätausgeseppelt, konkurs gegangen
uushääläausgleitenmhd hâlizen äs hed mi uusghäält > hääl
uushaarzäausharzenSchreinerholz,bis Ende Fest ausharren
uushälffäaushelfen, zu Hilfe gehen
uushelsäaussteuern(Patengeschenke)
uushööläaushöhlenneu: Abbruchhaus ausräumen flätt uusghöölt
uushuusäaushausen, konkurs gehen, Haus und Heim verlierenLunzi Betschart besass die Zinglen bis er ausgehauset
uusjaaräausjahren, zu Ende gehen, Dienst verlassen
uuslääräausleeren> uusgleert
uuslachäauslachen> pflantärä
uusläsäauslesen, sortierenBücher zu Ende lesen: dini Büächär mag mä ja niä uusgläsä!
uuslauffäauslaufen, leer werdenneu: Uusläuffär
uusliiräausleiernRadachse ausgedient flätt uusgliirät -
uuslumpäauslumpen, letzter Tanz, konkurs gehen> z Lumpä ghiijä
uuslöösäausschüttenSchuld ablösen
uusmääjäausmähen(Reste am Rand) > nachämääjä
uusmachäausmachen, Bohnen enthüllen, rechnenäs macht nüüd uus Handel abschliessen: das müänd är sälbär uusmachä Innenausbau machen äs isch nu nüüd uusgmacht
uusmässäausmessenGetränke (Milch .. ) nach Mass ausgeben 1502 wer bi Mäss verkouft und usmisset
uusmischtäausmisten(wörtlich, bildlich)
uusnääausnehmenausweiden, Nest plündern, Geheimnis entlocken
uusphackäauspacken(wörtlich, bildlich)
uuspflantäräauslachen, Zunge zeigen, mit Grimassen verspottenIllgau: värpflantärä > pflantärä, antärä
uusplampäausschwingen(Glocken), Fest aus­gehen lassen, letzte Vergnügungen neu: ausfesten
uusplaudäräausplaudern, nicht verschweigen
uusrächnäausrechnenuusgrächnät!
uusränkäausrenken(Arme, Achsel, Fuss .. ) uusgränkt > iiränkä
uusredäausreden, abraten> iiredä
uusrichtäausrichten, Mitteilung machen, etwas zustande bringen, Milch ausmessen> iirichtä
uusrüäffäausrufen(Marktschreier, amtlicher Ausrufer), neu: schimpfen
uusrüäräauswerfen(an der Fasnacht: Feuersteine)
uusruckäausrücken
uussägnäaussegnender Wöchnerinnen (jetzt ersetzt durch Dankgebet)
uusschlaaausschlagenRosse, Bäume, Erbe, Haut ..
uusschlaaffäausschlafen
uusschlüüffäausschlüpfenKücken aus den Eiern, kleines Getier aus dem Boden, neu: d Värsichärigä tüänd nu gäärä uus-schlüüffä usem Gschiirr!
uusschpeuzäausspucken
uusschtäärbäaussterbenuusgschtoorbä
uusschtiiläan Früchten Stiele entfernen
uusschtopfäausstopfenuusgschtopft
uusschtüüräaussteuern, bisherige Verpflichtung ablösendie Töchter mussten eine Aussteuer (Möbel, Kleider) in die Ehe bringen
uustätschäauf den Hintern geben> uus-chlopfä
uusträägäaustragenein Kind, ein Gewand, die Zeitung > iiträägä
uustriibäaustreiben(den Teufel, schlechte Gewohnheiten)
uustuäaustun, ausbreiten(Mist, Gülle),ausgraben (Erdfrüchte),entfernen (Bäume, Unkraut),einebnen (Mütschen) > iituä, uusätuä
uuswiichäausweichen> Uuswiichi
uuszaausbezahlendr Nutzä uuszalä äs hed si nüd uuszalt
uuszeeräausreissen(Unkraut, Wurzeln, Zähne) > abzeerä, Uuszeerig
uusziäausziehenZähne, Nägel Schaaf uusziä: aussondern nach Besitzern neu: fortziehen > abziä (Kleider)
uusziiläausgrenzen1548 ein Friberg uszilen > Ziilä
uuszoonäauszonenneu sehr wichtig
uusäaus, herausmhd uzhin 1555 usshingfüert uusä! (hinaus!) zum Huus uusä zum Pfeischter uusä uusä übärchoo (Herausgeld bekommen, zuviel Herausgeld bekommen) > usänand
uusäbäckäauspickeln, ausgraben
uusämeeräabwählen, ablehnenauch auszählen bei Unklarheit
uusäwärtsauswärtsauch usswärts
värchochäalles zusammenkochen, aufbrauchen
värchündäauskünden, öffentlich mitteilen1500 do uns verkünt was 1651 Kündbuch SZ
värfasnachtäalles für die Fasnacht verbrauchen> värsingä, värjuuzä
värliidäaushalten, ertragenmhd verliden är mag viil värliidä si värliidid das gaar nüüd äs värlitti da nüd viil! äs hed nümmä viil värlittä! bi derä Chelti värliid mä ä Lismär sauft
värpflantäräauslachen(Illgau)
värrüäffäabrufen, ausser Geltung setzen(altes Geld) vgl. verrufen
värschläckäabschlecken, ableckenneu: alles zu Schleckerei ausgeben
värschwelläaufschwellen(Türen, Rahmen) värschwullä
värschwitzäausschwitzend Gümäl müänd värschwitzt sii, vors i Chällär chömid
värsuräabklingen(Schmerzen)
värtaauf einen anderen Tag verschieben
värthaaam Aufkommen hindernsi hend um värthaa
värtleenäausleihen, in Pacht nehmen> värleenä
värtschlipfäausrutschen
värtschuuppäan den Haaren nehmen
voorappäauf der Vorderseite
wächsigaus Wachswächsägi Cheerzä
wagnäräals Wagner arbeitenär hed gwagnärät
WaldhüttliAlpen
WärchtüüfelArbeitssüchtigneu Workalkolic
appäwärtshinab, abwärts
ufäwärtsaufwärts, gegen hinauf
Wiiswassäraufstossendes Wasser1831: eine grosse Muthaa und Wisswasser in den Källeren unversehens auf Wiesen (Karrenaufstösse bei warmem Wetter, zeigen den Frühling an), übertr. unzuverlässige Sache (auch Widwasser, Wirwasser, Wiswasser)
woals, wiewo miär chlii gsii sind wo mr heichoo sind wo mr hend wellä gaa won är choo isch won iär choo sind
Zaabäd, ZaabigAbendbrot(bei uns = Vesperbrot 15-16 Uhr) Zaabäd ässä Zaabigsack geschtär zaabäd (gestern abend) anderswo Väschpär, Zviäri, Merenda > Zmorgäd, Znacht, Aabäd
aazelläaufsteigend zählenAazellä, Böllä schellä, d'Chatz gahd uf Wallisellä.
uufzelläaufzählen
anäzöökäheranlocken
ZuägaAnbau zum Gadeni Zuägadä uusä luägä = schielen. zuägädälä = immer noch etwas dran hängen, z.B. beim Beten
zuächärägnäan die Hausfassade heran regnen
zuächätuäanschaffen(Kuh, Hund, Wagen, Möbel, eine Frau, eine Magd)
ZwölfbottApostel1315 wie ein Zwölfbottentag 1480 die lieben XII Poten Sant Philipp und Jacob
äeinä Maa ä Frau ä paar ä chli ä jedä ä Ding ä söläs ä diänigä ä kä Bitz ä lengersi mee ganz ä schöönä > äkä, äwägg, du ä lüügsch! ä bisch än Esel! ä hesch ghaa! ä bisch äs!
äihnhesch ä gsee? äs hed ä ghaa! mä hed ä ghöört si hend ä!
äundeinäzwänzg (einundzwanzig), zweeäzwänzg
ädenfür ä Vattär für ä Hund für ä Loo vor ä Gmeindraat
ääKindersprache: nein, nicht
ÄäliLiebkosungäs Ääli gää
ÄändNachmahd, Emd, Öhmd, Grummet(2. Heu)
äändäEmd einsammelndet hends scho gäändät
äändläähnelnauch äänälä
äändliähnlichGotthelf auf und ähnlich
ÄänetliKindeskinder
Äänivater, ÄänimueterUrgrosseltern
Äärbätlikleine Arbeitäs schöns Äärbätli arbeiten: Wort aarbeitä bei uns ungebräuchlich > schaffä, wärchä
ÄärbsErbsenÄärbsä, Äärbsli
ÄärdäErdeganzä-n-Äärdä, Himel und Äärdä > Häärd
äärisch, Äärischernstmeintsch äs äärisch? im Äärisch!
ääreräär isch gschuld, nüd iich! > är
ääsesääs, mis Wiibli! (Appenzell: ääs = eins)
ääsigessbaräs ääsigs Gresli essfreudig: äs ääsigs Chuäli Gotthelf: äsig
äbäebenmhd eben äbävoll > äbnä, Äbnät, bodänäbä, plattäbä,
äbäebenäbä-n-äbä! äbä hesch äs gmacht! äs isch äbä-n-äsoo! Füllwort: är isch alig äbä det hii ggangä mr hend alig äbä früä ghört
äbähööchgleichhoch, ebenerdig(in Uri: Lawinenkeil)
äbäinäebenerdigäbäninä Erdgeschoss
äbäuusäebenausäs gaad äbänuusä: es geht über eine Ebene
äbäwändigebenwandigHeudiele voll bis oben an den Wänden > äbnä, Äbnämatt, Äbnät
ÄbärEberFamilienname Eberli Äbärli > Süüäber
ÄbbeeriErdbeeren
äbbeeränäErdbeeren sammelnmer gand gu äbbeeränä
ÄbheuEfeu> Äbuäch
äbnäebenäbnä Bodä abnäs Land im äbnä Chrump > äbä
ÄbnämattEbnenmattFlurname Alpen
ÄbnätEbnetFlurname Alpen vgl. Familienname Ebneter, Ebnöther neu: Plateau
ÄbuächEfeu, Eppich(auch UR OW Äbuäch) > Äbheu frünär hends alig Äbuäch gholt zum ds Heu schtreckä
ä chlieinen kleinen Bissenäs isch gad ächli chalt är isch ächli ä chliinä mr sind duä ächli ggangä
ächtecht(unverfälscht) ächtä Träääsch ächti Eidgenossä!
ächtvielleichtoft nur Füllwort isch är ächt choo? chasch ächt hörä? für waas ächt? gid s ächt öppis?
äfärä und änzäobrigkeitlicheErlasse verhunzen auch äfnä und antärä > antärä, änzä! BE verantere
ÄgärschtäElster
äkäbitzkein bisschenä kä Bitz, gar nicht
äkäsloodkein Lootä käs Lood, gar nichts
äkäsmaalniemalsä käs maal, kein einziges Mal (ein kein mal)
äkeinäniemandä keinä keiner
äläguschiins Bett!frz. allez coucher!
ObärallmigOberallmeind
UndärallmigUnterallmeind
BodäallmigBodenallmeind
GassäallmigGassenallmeind
ÄlplärÄlpler, Senn, AlphirtÄlpläri, älplärä
ÄlplärchilbiÄlplerfestHerbst, jetzt Winter
schteialtsteinalt
uuralturalt
ämihmgib äm au öppis! auch: im, em, um
ämaleinmaläs isch ämal einä i d Schiissä appäghiid, dä hed är drnaa gseid: amänä Oort muäss mä dänk sii! > einisch
ämalwenigstensich ha s ämal chönnä, äs isch ämal ggangä, mä cha s ämal ässä, ämal i ha s gmeint, äs isch nüd ämal chald, einmal weiss man, dass (= ämal weis mä as ..)
äneinän Esel, än Änge,l än aarigä, aber auch: ä Esel, ä Ängel ..
änäjenseitsänädraa, änädurä, änäfürä, änä innä, änä undä
änäjeneräni, änäs (Illgau: äni Wuchä = letzte Woche) > drsälb, disälb, dässälb
änäfüürjenseits
änänachäjenseitsänänachä isch äs scho aaber
änäuusädorthinausvärlogä bis änänuusä (bis dorthinaus)
änandeinanderänand d Hand gää, änand nachägaa
änandäränaaschnell, eilig, sofort(= einer dem anderen nach)
änärjenseitsi dr änärä Schtubäänärisch(t) äusserst z änärischt änä
änätDuden: “schweizerisch für jenseits” änät äm Pragel, änät äm Bach vgl. Ennetbirg (Gebirgsland jenseits des Gotthards), Ennetmarch (alter Name für Urnerboden), Ennetbaden, Ennetbühl, Ennetbürgen, Ennetmoos, Ennetsee
ÄndEndeim Änd liggä, da hed diä Liäb äs Änd > Ändi, äntli
ändäräändernäs chönnt si ändärä ds Gwand ändärä (umschneidern)
ÄndärEnderFamilienname
ÄndiEndeam Ändi vo dr Wält Ändi Jaar Ändi Wuchä Ändi Monät
ÄndibäärgEndibergFlurname
ÄndifinkäHausschuhe aus StoffendenÄndiföötschä
ÄndilüütäEndläutenÄndlüütä
ÄngälEngelÄngäli (Engelein)Gasthausname Zum Engel Ängälhaar: Christbaumschmuck > änglisch, Schutzängäl
änggengviil z ängg änggär machä ängg haa = Atembeschwerden haben (vgl. Lunge Lunggä, FN Enggist)
Ängg ToorEnges Tor (Wasserbergfirst)Wiit Toor
ÄnggiEngeEnge ZH, Enggistein BE, Aenggenlauenen LU (ob Finsterwald)
ÄngländerEngländerMann aus England, Werkzeug aus England
änglischenglisch(änglisch Schlüssel, änglisch chönnä)
änglischvon(Änglisch Gruoss: Englischer Gruss
änthalbäenthalben, halbieren(Heu, Äpfel usw)
äntläffelfeintleff
äntliendlichäntlächä > Änd
änzäverhunzensi hend ä ggänzt > äfärä, antärä
ÄnzäEnzianmhd enzian lat gentiana BE Jänzene
ÄnzänäEnzenenÄnzänä Balz, Änzänä Melk
ÄnzäwüürzäEnzianwurzeln (zum Schnapsbrennen)(zum Schnapsbrennen)
ÄnzioonäEnzian (Pflanze, Schnaps) 1809 Tschalun1809 Tschalun (> aachoo)
änznäEnzian(grosser gelber Enzian)
ärer(unbetont) är isch gsund är isch gu liggä > äär
ärihr(unbetont: iär) är simmär nüd värkoo är hend is nüüd gseid
äräeinerin ärä Schtund
äräihr(Dativ) är hed ärä ä Schmutz gää Hau a dr Chatz dr Schwanz ab .. lach ärä nu äs Schtümpli draa ..
ärachtäerachten, bemerkenchasch di ärachtä
ärbeitäerwartenär heds scher nüd mögä ärbeitä
ärbiissätodbeissendr Hund hed der Chüngäl ärbissä hed di dr Gwundär ärbissä?
ärbuuäerbauenvärbuuä
ärbuudläverprügelnunsanft behandeln
ärchaerkaltenkalt werden
ärchächäkräftiger werden
ärchännäerkennenmä mag si nümmä ärchännä i denä Riätärä!
ärchlüpfäjemanden erschreckenvärchlüpfä
Dialekt:a
Deutsch:an
a dr Sunnä a dr Muotaa a d Heiteri gaa a d Händ früürä a dr Naasä nää a Wiänachtä a dä Fiirtigä a dr Fasnacht a dr Gmeind (an der Versammlung) a dä Bluämä schmöckä, Wemfall (Dativ) a wem bisch du? a wem isch das Auto? gib s a dä Goofä! gib s a miär! seisch äs a niämerem! a dem gseet mäs nüd aa a allem aa Hau a dr Chatz dr Schwanz ab > a dr, am, an
Dialekt:ä
Deutsch:auch
är isch ä nu ggangä! bisch ä scho daa? > au
Dialekt:aa
Deutsch:gemäss, nach
a allem aa, miär aa,mä kännt ä am Model aa, am Redä aa, am Gaa aa, am Juuzä aa
Dialekt:Aa
Deutsch:
Fluss, Bach Steiner-Aa, Rigi-Aa, Melch-Aa, Muot-Aa
Dialekt:Aabuu
Deutsch:Anbau
äs Aabüüli kleiner Anbau
Dialekt:Aagriff
Deutsch:Angriff
tödliche Viehkrankheit
Dialekt:Aahänkär
Deutsch:Anhänger
(am Lastwagen)
Dialekt:Aahebi
Deutsch:Fester Standort
i gfindä käs Aahebi
Dialekt:Aalauf
Deutsch:Anlauf
än Aalauf nää ohne Anlauf: siehe aahäbligä
Dialekt:Aaleggätä
Deutsch:Anlegung, Kleidung, Gewand
was hesch au für ä Aaleggätä!
Dialekt:Aamääli
Deutsch:Anmal
Spuren von alten Wegen oder Gebäuden anderswo: Muttermal
Dialekt:Aareisig
Deutsch:Einrichtung
Arbeitsvorgang ä schööni Aareisig!
Dialekt:Aasatz
Deutsch:Ansatz
än Aasatz vom änä Baaart Ansatz zur Lösung einer mathematischen Aufgabe: dr Aasatz wäär rächt Lippenbildung zum Trompetenspielen: Aasatz haa, nümmä haa
Dialekt:Aaschiin
Deutsch:Anschein
äs macht dr Aaschiin äs chömm gu rägnä
Dialekt:Aaschlaag
Deutsch:Anschlag
ds Gweer im Aaschlaag Preis-Anschlag im Handel
Dialekt:Aaschtalt
Deutsch:Anstalt
anderswo Armenhaus
Dialekt:Aaschtand
Deutsch:Anstand
Sprung aus dem Anstand, Jagd auf dem Anstand, Aaschtellig
Dialekt:Aazündär
Deutsch:Anzünder
mä müässt nur nu dr Aazündär haa! > Zündär
Dialekt:Aazuug
Deutsch:Bettüberzug
Ziächä neu: Anzug > Kleidig
Dialekt:aabiissä
Deutsch:anbeissen
än aabbissnä Öpfel
Dialekt:aabrännä
Deutsch:anbrennen
d Gümel tüänd etz dä aabrännä sind aabrännt
Dialekt:aabruuchä
Deutsch:anbrauchen
Hesch guäti Voorsätz gmacht fürs nüü Jaar? - Nei, i ha nu die altä, nu nüd aabruucht!
Dialekt:aabüätzä
Deutsch:annähen
büätzä
Dialekt:aabuuä
Deutsch:anbauen
Dialekt:aacheerä
Deutsch:ankehren, anpacken
är weiss wiä aacheerä
Dialekt:aacheerig
Deutsch:ankehrig
gelehrig, geschickt äs aacheerigs Meitli
Dialekt:aachoo
Deutsch:berühren
nüd aachoo am frisch Gmaalätä! bisch aachoo!
Dialekt:aachoo
Deutsch:Feuer fangen
ds Huus isch aachoo! (Schülerdeutsch: das Haus ist angekommen!) “1809 sind 3 Häuser verbrunnen in der Tschalun, weil ein Glarner Enzionen Wurzlen brannte und davon angekommen sind!”
Dialekt:aachoo
Deutsch:angehen, betreffen
wänns uf üüs aachoo wäär
Dialekt:aadingä
Deutsch:andingen, ans Herz legen
(spr. aatingä) si heb mers weis wiä aadinget aatungä: angedungen
Dialekt:aafaa
Deutsch:anfangen
mä sött einisch aafaa wer hed aagfangä?
Dialekt:aafrüürä
Deutsch:anfrieren
da früürid d Schue am Bode aa! auch: aagfrüürä
Dialekt:aafüürä
Deutsch:Feur anmachen
gang gu aafüürä! ich ha aagfüürät
Dialekt:aagaa
Deutsch:beginnen
d Chilä, d Schuel, ds Theater gaad aa
Dialekt:aagaa
Deutsch:betreffen
das gaad di gaar nüüd aa!
Dialekt:aagaa
Deutsch:anpacken
öppis ghörig aagaa
Dialekt:aagaa
Deutsch:anfangs
aagänds Winter
Dialekt:aagää
Deutsch:angeben
am Schlittä aagää aagää bim Jassä der Takt aagää dr Hund tuäd aagää (gibt Alarm) hööch aagää (schwindeln)
Dialekt:aagattigä
Deutsch:ins Werk setzen
we chönnt mä jetzt das aagattigä? > Gattig
Dialekt:aaggässä
Deutsch:angefressen
aaggässnä Chääs, Öpfel, Mockä
Dialekt:aaghiijä
Deutsch:Anriss nehmen
(Laui, Schlipf) > aariitä
Dialekt:aagleid
Deutsch:angekleidet
bisch afig aagleid? > aaleggä
Dialekt:aagleid
Deutsch:ausgebreitet
si hend Mischt aagleid
Dialekt:aagnuu
Deutsch:angenommen
äs Aagnuus: ein angenommenes Kind > aanää
Dialekt:aagnuu
Deutsch:gefallen
we hetts di aagnuu? (wie hat es dir gefallen? Musik, Theater, Vorfall)
Dialekt:aagrüärt
Deutsch:angeworfen
dr Chnüsel übärchoo we aagrüärt > rüärä
Dialekt:aagschauä
Deutsch:anschauen
gschau s aa: äs isch diis!
Dialekt:aagschiirä
Deutsch:das Geschirr
ds Ross aagschiirä Sigrist: i muess der Pfarr gu aagschiirä (Messgewand anlegen)
Dialekt:aagsee
Deutsch:ansehen
mä chan ums aagsee, mä hed ums aagsee
Dialekt:aagwännä
Deutsch:angewöhnen
mä muäss dä Goofä das aagwännä
Dialekt:aagwisä
Deutsch:angewiesen
ufs Aarmägäld aagwisä
Dialekt:aahaa
Deutsch:Kleider tragen
si hend Hüet aa hesch nüüd aa?
Dialekt:aahaa
Deutsch:anleiten
mä muess d Goofä zum Folgä aahaa, susch folgits niä!
Dialekt:aaghaa
Deutsch:angehabt
är hed ä kä Schuä aaghaa
Dialekt:aahäbligä
Deutsch:vom Stand aus
(springen)
Dialekt:aahäbägslä
Deutsch:vom Stand aus
(springen)
Dialekt:aahänkä
Deutsch:anhängen
ä Wagä aahänkä dr Schnee hänkt aa (hat Gewicht) d Obschtbäum hänkid aa (tragen reiche Früchte) äs faad mr afä aahänkä (beschwerlich werden)
Dialekt:aaheimälä
Deutsch:anheimeln
(Duden: südwestdt) äs tuäd eim ghörig aaheimälä
Dialekt:aahauä
Deutsch:anschneiden
neu: ansprechen, anrempeln
Dialekt:aahockä
Deutsch:ankleben
in der Pfanne
Dialekt:aalaa
Deutsch:anlassen
aagglaa in Bewegung setzen (Steine, Holz beim Reisen, neu Motor)
Dialekt:aalaa
Deutsch:anbehalten
dr Lismär aalaa
Dialekt:aalääg
Deutsch:sanft ansteigend
äs gaad aalääg uufä
Dialekt:aalänä
Deutsch:anlehnen
nüd aalänä! > Länä
Dialekt:aalauffä
Deutsch:beschlagen werden
(Fenster)
Dialekt:aalauffä
Deutsch:einlaufen
(Sport, Motor)
Dialekt:aaleerä
Deutsch:anlernen
aaggleert angelernt
Dialekt:aaleggä
Deutsch:anlegen
legg öppis aa! Mist: Mischt aaleggä neu: Kapital anlegen > aagleid
Dialekt:aalintä
Deutsch:linde machen, aufweichen
dr Rägä hed dr Bodä aaglintät > lint
Dialekt:aaluägä
Deutsch:anschauen
Männdäli aaluägä > gschauä
Dialekt:aamachä
Deutsch:Speisen
Salaad aamachä aamächälig
Dialekt:aamachä
Deutsch:Anreiz
das macht mi gaar nüüd aa (keine Lust danach)
Dialekt:aamerkä
Deutsch:anmerken
merksch um gaar nüüd aa!
Dialekt:aanää
Deutsch:annehmen
we niids di aa? (wie gefällt es dir?) > aagnuu, wool aanää
Dialekt:aapütschä
Deutsch:anstossen
pütschä
Dialekt:aareisä
Deutsch:herrichten
Aarbed aareisä der Tisch aareisä aagreisät
Dialekt:aareisä
Deutsch:anhetzen
muäss dr der Hund aareisä? schriftdeutsch anreisen (ankommen) > Aareisig
Dialekt:aariitä
Deutsch:den Anriss nehmen
det obä aagrittä > aaghiijä
Dialekt:aarüärä
Deutsch:anwerfen
Schtei aarüärä
Dialekt:aarüärä
Deutsch:berühren
nüd aarüärä!
Dialekt:aarüärä
Deutsch:anrühren
dr Brii aarüärä
Dialekt:aaschiässä
Deutsch:mit Scheissen beginnen
mit Schiessen den Anfang machen
Dialekt:aaschiässä
Deutsch:nicht tödlich treffen
(bloss aagschossä)
Dialekt:aaschiässä
Deutsch:anstossen
dr Grind aaschiässä, aagschossä
Dialekt:aaschiissä
Deutsch:anscheissen
(wörtlich und bildlich)
Dialekt:aaschlaa
Deutsch:anschlagen
ä Zädel aaschlaa dr Grind aaschlaa
Dialekt:aaschnerzä
Deutsch:anschnauzen
Stöösler-Gedicht: wiit hindärä hends müässä z Chilä is Taal, und aagschnerzt heds dr Pfarr nu medän äs maal! > schnerzä
Dialekt:aaschriibä
Deutsch:anschreiben
äs aagschribäs (aagschribnigs) Huus
Dialekt:aaschtaa
Deutsch:anstehen
in die Reihe zum Biichtä aaschtaa
Dialekt:aaschtaa
Deutsch:passen
äs schtaad im wool aa (passt gut zu ihm)
Dialekt:aaschtellä
Deutsch:anstellen
käs Bei chönnä aaschtellä (keinen Stand gewinnen)
Dialekt:aaschtiflä
Deutsch:anstiefeln
(wörtlich, bildlich: anstiften), aagschtiflät
Dialekt:aaschtiilä
Deutsch:einen Stil anbringen
(an Schaufel, Pickel, Sense)
Dialekt:aaschtöössig
Deutsch:anstossend
Dialekt:aasetzä
Deutsch:ansetzen
der Schnee mag scho aasetzä (am Boden haften) am Gwand aasetzä
Dialekt:aattaa
Deutsch:angetan
aatuä
Dialekt:aatääplä
Deutsch:berühren
nüd alls aatääplä! > Taapä
Dialekt:aatätschä
Deutsch:den Kopf anschlagen
dr Grind aatätschä aatätscht > tätschä
Dialekt:aateiggä
Deutsch:Teig bereiten
Aateiggätä
Dialekt:aatischä
Deutsch:antischen
tüänd afig aatischä!
Dialekt:aaträägä
Deutsch:zum Kauf anbieten
Fleisch aaträägä sich zur Hilfe anbieten: si hend si aatreid üüs gu hälffä
Dialekt:aaträffä
Deutsch:antreffen
äs trifft aa! äs hed aatroffä!
Dialekt:aatriibä
Deutsch:antreiben
das Wättär hed d Bäch schöön aatribä
Dialekt:aatröölä
Deutsch:anrollen
in Bewegung setzen > tröölä
Dialekt:aatuä
Deutsch:antun
das söttisch eim nüd aatuä!
Dialekt:aawäägä
Deutsch:Weg anbahnen
Lienert agwäged
Dialekt:aazeerä
Deutsch:Anriss nehemn
(Laui, Schlipf) det obä aazeert > aariitä, aaghiijä
Dialekt:aazeichnä
Deutsch:anzeichen
(Bäume zum Fällen, Vieh zum Unterscheiden)
Dialekt:aazellä
Deutsch:anzählen
aazellä, Böllä schellä, d Chatz gaad uf Wallisellä .. (Kinderlied)
Dialekt:aazündä
Deutsch:anzünden
(Licht, Feuer, Pfeife, Stumpen), neu: erzürnen
Dialekt:Aabäd
Deutsch:Abend
guete-n-Aabäd drii Ääbig lang > Fiirabäd
Dialekt:Aabädässä
Deutsch:Abendesen
z Abig essen > Zaabäd
Dialekt:Aabädroot
Deutsch:Abendrot
Dialekt:Aabädweid
Deutsch:Abendweide
(auf den Alpen)
Dialekt:aabär
Deutsch:aper
im Aabärä gaa, Im Summär wänns schön aabär isch und uf dä Alpä grüän .. Duden: aper, apern (obdt) Kluge: aber (äber, äfer, aper)
Dialekt:aabärä
Deutsch:aper werden
äs aabärät scho schöön äs hed scho schöön ggaabärät uufä-aabärä, uusä-aabärä
Dialekt:Aabeezee
Deutsch:ABC
Dialekt:Aadärä
Deutsch:Ader
ahd aadara z Aader laa > Gääder
Dialekt:Aädärli
Deutsch:Äderchen
chiibig Äädärli
Dialekt:Aahorä
Deutsch:Ahorn
Dialekt:Aahöräli
Deutsch:
kleine Alp
Dialekt:Aahoris
Deutsch:Ahorn-Holz
(geschätzt für Holzschuhe)
Dialekt:Aalä
Deutsch:Schuster-Ahle, Pfriem
> Alsä
Dialekt:Ääni
Deutsch:Ahne, Grossvater, Grossmutter
dr Äni ds Ääni
Dialekt:Aanig
Deutsch:Ahnung
ä hesch ä kän Aanig
Dialekt:Äänis
Deutsch:Anis
Anis-Schnaps lat. anîsum Äänis-Chräpfli
Dialekt:Aarbäd
Deutsch:Arbeit
Dialekt:Aarflä
Deutsch:Armvoll
äs Äärfäli Holz Gotthelf umarflen Lienert arflewys engl armfull
Dialekt:aarig
Deutsch:geschneit
aarigä, aarägi, aarigs > eerigär
Dialekt:Aarmä
Deutsch:Arm
än Aarmä uusgränkt uf d Aarmä nää Äärmäli > Eermel
Dialekt:aarmägnössig
Deutsch:im Armenverzeichnis der Gemeinde
> eermär
Dialekt:Aarmäguät
Deutsch:Vermögen der Armenpflege
Dialekt:Aarmähüüsler
Deutsch:Armenhausinsasse
- Heuet: Heuernte auf dem Landgut des Armenhauses, mit Zuzug der arbeitsfähigen Insassen (auch: Levitiertes Hochamt): ä Huuffä driussä und äs gaad nüüd!
Dialekt:Aarmäseelätag
Deutsch:Armenseelentag
(2. November)
Dialekt:Aarmi Seelä
Deutsch:Arme Seelen
(im Fegfeuer) siehe Sagen, Der Pfarrer im Thal, Freund der Armen Seelen Äs hend einisch ä paar eim pässlät und hend ä wellä ärgräslä, abär äs sind ä paar biin um gsii, won är choo isch - di aarmä Seelä hend dem ghulffä!
Dialekt:Aart
Deutsch:Art
das isch etz au än Aart! uf än Aart und Wiis (irgendwie)
Dialekt:aartig
Deutsch:eigenartig
äs dunkt mi nämä aartig!
Dialekt:Aatä
Deutsch:Atem
dr Aatä värschlaa ussär Aatä choo
Dialekt:ab
Deutsch:ab, weg ab
äm Wääg ab dr Alp ab em (um) Stock ab em Fleisch ä Chnopf isch ab (am Kleid) ab Chrüüz (dort wohnhaft) vgl. Familiennamen Abbühl, Abegg, Abegglen, Abderhalden, Abfrutt, Abplanalp, Abyberg
Dialekt:abär
Deutsch:aber
abär abär! abär ä juuzisch dä wider!
Dialekt:Abärellä
Deutsch:April
Abärellänarr! i Abärellä schpränggä
Dialekt:Abärikoosä
Deutsch:Aprikosen
Dialekt:Ablundi
Deutsch:Ablondi
Familienname
Dialekt:äbnä
Deutsch:ausebnen
äbnid, äbnid! vo dem isch dr Namä Äbnät choo!
Dialekt:Abcheerig
Deutsch:Sonnenwende
(21. Juni)
Dialekt:Abfüärä
Deutsch:Abführen, Durchfall
är hed ds Abfüärä überchoo
Dialekt:Abgänds
Deutsch:Innereien
(was manche Bauern nicht essen) > abgänds
Dialekt:Abguu
Deutsch:Nebengeschmack
(unangenehm) > Guu, Abmang
Dialekt:Abholz
Deutsch:Abfallholz
> abholzä
Dialekt:Ablass
Deutsch:
auch Applass Ablass (von Sündenstrafen), Nachlass von Schuld
Dialekt:Ablitzi
Deutsch:Schattenseite
Dialekt:Abmang
Deutsch:widerlicher Geschmack
> Abguu, Mang
Dialekt:Absändä
Deutsch:Schlussveranstaltung mit Rangverkündung
(Schützen, Sport)
Dialekt:Absatz
Deutsch:
Schuhabsatz, Geländeabsatz, Absatz in einer Schrift
Dialekt:Abschiid
Deutsch:Eidgenössische Abschiede
(Erlasse der Tagsatzungen)
Dialekt:Abschtäärbisamä
Deutsch:
in der Stunde unseres Absterbens Amen.
Dialekt:Abschtand
Deutsch:Abstand
Abschtand nää
Dialekt:Abschüüchä
Deutsch:Abscheu
Dialekt:Absiitä
Deutsch:abgelegener Ort
uf dr Absiitä
Dialekt:Abteil
Deutsch:Abteil
Abteil für die Tiere im Stall neu: Abteile in der Eisenbahn
Dialekt:Abtritt
Deutsch:Weggang, abgelegener Ort, Abort, WC
> Hüüsli, Sekreet
Dialekt:Abwasser
Deutsch:alt Überfluss, neu Schmutzwasser
Dialekt:Abzuug
Deutsch:Abzug
Abzug am Lohn, Abzug am Gewehr, Abzug im Militär
Dialekt:abärchännä
Deutsch:aberkennen, ungültig erklären
(Wegrechte)
Dialekt:abärraatä
Deutsch:
mit indirekten Fragen etwas herausfinden > ärraatä
Dialekt:abärtwännä
Deutsch:abgewöhnen
(Kälber von der Muttermilch) > gwännä
Dialekt:abbindä
Deutsch:
Vieh losbinden, Holz abbinden (zurüsten) neu: Beton bindet ab
Dialekt:abbrichtä
Deutsch:eine Verabredung absagen
> brichtä
Dialekt:abbutzä
Deutsch:Schmutz abwischen
d Schuä, ds Gsicht abbutzä! neu: abfertigen
Dialekt:abchauffä
Deutsch:abkaufen
(Ware, schlechtes Benehmen, Lüge)
Dialekt:abchlepfä
Deutsch:ein Stück abbrechen
mit Knall Escht abchlepfä
Dialekt:abchnüüä
Deutsch:niederknien
neu abchnüülä
Dialekt:abchochä
Deutsch:abkochen
(im Militär, im Freien)
Dialekt:abchoo
Deutsch:abkommen
ä Chuä isch abchoo (hat sich losgerissen) i bi mi nüüd abchoo = ich konnte nichts verkaufen neu: abchoo = lustig werden druuf abchoo laa = es darauf ankommen lassen
Dialekt:abdüüssälä
Deutsch:sich wegschleichen
Dialekt:abfaarä
Deutsch:abfahren
vo dr Alp abfaarä neu: mid dem bini schöön abgfaarä!
Dialekt:abfeimä
Deutsch:Rahmhaut abnehemn
> Feim neu: abgefeimt (verbrecherisch)
Dialekt:abfläckä
Deutsch:abflecken
> Fläcklig
Dialekt:abgaa
Deutsch:abgehen
verenden von Tieren äs sind ä paari abgangä
Dialekt:abgää
Deutsch:abgeben
Militärsachen, Amt, Gesundheit är hed schonu abgää!
Dialekt:abgänds
Deutsch:abgehendes, abgestorben
dürr abgänds Holz > Abgänds
Dialekt:abghiijä
Deutsch:abfallen
der Chnopf ghiid mer etz dä ab > appäghiijä
Dialekt:abglägä
Deutsch:hinlegen
är isch abglägä = hat sich zum Schlafen gelegt ds Taal isch abglägä
Dialekt:abgschlagä
Deutsch:abgeschlagen, abgefeimt
än abgschlagnä Cheib
Dialekt:abgwännä
Deutsch:abgewöhnen, schlechte Gewohnheit austreiben
> abärtwännä
Dialekt:abhagä
Deutsch:durch einen Hag abtrennen
Dialekt:abhasä
Deutsch:davonlaufen
> ha
Dialekt:abhauä
Deutsch:abschneiden
(Holz, Brot, Tuch, Haare, neu: fortlaufen > hauä
Dialekt:abheltig
Deutsch:abhältig, abschüssig
mhd abeheldig > heltä
Dialekt:abhockä
Deutsch:absitzen
hock ab! (je nach Tonart freundlich oder grob) Strafe absitzen
Dialekt:abholzä
Deutsch:einen Wald fällen
Wer hat dich, du schöner Wald, hoch da oben > Abholz
Dialekt:ablaa
Deutsch:loslassen
ä Schutz dr Hund ds Vee ds Chalb d Suu ä Seich > Ablass
Dialekt:ablääg
Deutsch:abschüssig, abgelegen
> aalääg
Dialekt:ablang
Deutsch:oval
(länger als breit, lat. oblongus)
Dialekt:ablanggä
Deutsch:ablangen, etwas genau abschneiden
(kürzen)
Dialekt:abläntsch
Deutsch:ab der Welt, abgelegen
Dialekt:ablauffä
Deutsch:ablaufen
Wasser la ablauffä Absätz ablauffä
Dialekt:ablaugnä
Deutsch:ablügen
öppis ablaugnä > laugnä
Dialekt:ableggä
Deutsch:ablegen
d Buurdi ableggä d Chaartä ableggä (beim Jassen) äs chönnti ds Hüttli ableggä (niederlegen durch Sturm, Laui, Schneedruck)
Dialekt:abliggä
Deutsch:zum Schlaf niederlegen
i gaa ä chli gu abliggä ds Vee liid ab
Dialekt:abluägä
Deutsch:abgucken
(in der Schule unerwünscht, bei der Arbeit gut)
Dialekt:abmachä
Deutsch:vereinbaren
än Abmachig abgmacht!
Dialekt:abmeerä
Deutsch:verwerfen
in einer Abstimmung durch das Mehr verwerfen > meerä
Dialekt:abnää
Deutsch:abnehmen
(Obst, Wäsche, Last, Kontrolle, Lebendgewicht)
Dialekt:abnää
Deutsch:2. Stimme spielen oder singen
Musik, tüänd abnää!
Dialekt:abnää
Deutsch:ablesen
d Ziit abnää = Gruss erwidern (morgens, abends)
Dialekt:abnää
Deutsch:glauben
das chamä dem nüd abnää
Dialekt:abniidlä
Deutsch:abrahmen
Niidlä abnää
Dialekt:abredä
Deutsch:vereinbaren, absprechen
Dialekt:abrüäffä
Deutsch:abrufen, ungültig erklären
Dialekt:abrüärä
Deutsch:abwerfen
(vom Pferd, vom Wagen, vom Schlitten) >appärüärä
Dialekt:abrützä
Deutsch:abreissen
Abrützkaländär (Abreisskalender)
Dialekt:absagä
Deutsch:absägen
än Ascht absagä mid abgsagätä Hosä
Dialekt:absägä
Deutsch:absagen
si müänd ds Fäscht absägä abgseid
Dialekt:abschiässä
Deutsch:abschiessen
(Jagd), ä Blätz abschiässä, Farb abschiässä
Dialekt:abschiinig
Deutsch:abscheinend
schattenhalb, wenig Sonne > schiinä
Dialekt:abschlaa
Deutsch:abschlagen
dr Chopf abschlaa es ist erlaubt dem Schmalvieh die Beine abzuschlagen (= zusammenbinden)
Dialekt:abschlaa
Deutsch:Preisnachlass
i dä Lädä abschlaa (Preise) äs tuät ihm ds Wasser abschlaa
Dialekt:abschläckä
Deutsch:abschlecken
(Günteren Balz mit Vormund im Jenseits)
Dialekt:abschlegig
Deutsch:abschlägig
abschüssig (Weg, Strasse) neu: ablehnend
Dialekt:abschpitzgä
Deutsch:Verputz wegpickeln
Dialekt:abschränzä
Deutsch:abreissen
593 hat es am Glärnisch ein gross Stück Felsen abgeschrenzt > Schranz
Dialekt:abschreegä
Deutsch:abschrägen
Kanten oder Ecken abschneiden
Dialekt:abschtaa
Deutsch:den Fuss aufsetzen
uf d Bei abschtaa abgschtandäs Wasser
Dialekt:abschtellä
Deutsch:abstellen
dr Chruäg uf ä Tisch abschtellä ds Trääggabäli abschtellä neu: Motor, Maschine, Strom abstellen (abschalten)
Dialekt:abschtiilä
Deutsch:Stiele entfernen
(Chriäsi)
Dialekt:abschtimmä
Deutsch:abstimmen
“schtimmt’s etz”? fragte danach ein Kind
Dialekt:abschuumä
Deutsch:
Schaum von der frisch gemolkenen Milch geniessen
Dialekt:abschwänzlä
Deutsch:Bohnen-Schwänzlein abschneiden
Dialekt:absitzä
Deutsch:absitzen
absitzä! in Deutschland: setzen! hinsetzen!
Dialekt:abträttä
Deutsch:Abtritt
im Militär wegtreten > Abtritt
Dialekt:abtriibä
Deutsch:abtreiben
(Vieh von der Alp, ungeborene Kinder)
Dialekt:abtröchnä
Deutsch:abtrocknen
nach em Abwäschä muäs mä abtröchnä
Dialekt:abtropfä
Deutsch:abtropfen
d Wösch la abtropfä alt abtraupfä
Dialekt:abvärdiänä
Deutsch:abverdienen
är isch dr Korpis gu abvärdiänä > värdiänä
Dialekt:abwäschä
Deutsch:abwaschen
(Geschirr) UR, UW dännäwäschä
Dialekt:abwättärä
Deutsch:abwettern
abgwättäräti Huuswänd
Dialekt:abzeerä
Deutsch:abreissen
(Kalenderblatt, Äste, Ärmel), Blumen pflücken
Dialekt:abzellä
Deutsch:abzählen
a dä Fingärä abzellä > aazellä
Dialekt:abziä
Deutsch:abziehen
d Tschööpä abziä und d Ermäl uufälitzä! am Loo abziä
Dialekt:Achär, Achärli
Deutsch:Acker
Flurname
Dialekt:Achs
Deutsch:Achse
(Wagenteil, Radteil)
Dialekt:Ächs
Deutsch:Axt
äs Ächsli Ächshalm (= Holm)
Dialekt:Achslä
Deutsch:Achsel
uf d Achslä nää bis under d Achslä iighiid i Schne eAchslä pütschä (Kraftspiel > pütschä)
Dialekt:Achslä
Deutsch:Achseln
Flurname Alp uf Achslä obä Achsläschtock (Illgau: Mittagshorä)
Dialekt:Acht
Deutsch:gib
gib Acht! gänd Acht! > Obacht, ushuät
Dialekt:acht
Deutsch:Zahl
achtädachzgi der acht Jänär däs acht Goof ach(t)zöölig > Zool (Zoll) achtäzwänzg: 28 achtundzwanzig (so auch 38, 48 ff)
Dialekt:Achti
Deutsch:8 Uhr
äs schlaad halbi Achti nä dä Achti - achti: ihrer acht si sind achti i der Familli
Dialekt:achtzääni
Deutsch:18 achtzehn
mid ach(t)zääni muäsch di gu schtelläach(t)zächä ach(t)zächä Jaar alt
Dialekt:achzgi
Deutsch:achtzig
är isch scho achzgi gsii dr achzgisch achtzig Hütt bin i zeerschtmal achzgi gsii!
Dialekt:achtä
Deutsch:beachten
chasch di achtä gu d Chääs achtä (wenden)
Dialekt:Achtig
Deutsch:Achtung
si hend gaar kei Achtig mee
Dialekt:Achtigstett
Deutsch:Achtungstellung
im Militär Achtigstett machä
Dialekt:Ackä, Ackälärs
Deutsch:
Betschart auf Bürglen Familienzuname
Dialekt:adär
Deutsch:oder
adär? zwee adär drii? appä adär uufä? adär meintsch nüd au?
Dialekt:adee
Deutsch:lebewohl
(Gott empfohlen) auch adiä esä sägä-n-ich etz adiä auch adiöö
Dialekt:Adälmatt
Deutsch:Adelmatt, Adulmatt
Flurname
Dialekt:Adlär
Deutsch:Adler
(grosser Raubvogel, Gasthausname > Giir
Dialekt:Adrässä
Deutsch:Adresse
auch Anträssi hesch ds Anträssi?
Dialekt:a
Deutsch:viel
verkürztes aafaa, äs faad afä rägnä si söttid afä schaffä > afig
Dialekt:Aff
Deutsch:Affe
Tornister (> Haaraff), Schimpfwort äffälä (nachäffen) Äffli Z Schwiiz ussä hed einä dr Güntärä Balz wellä aazündä: vorig isch äs ganzäs Poschtauto voll Affä is Taal inä gfaarä! dä seid dr Balz: worum bisch duu nu daa? hesch kä Platz me ghaa?
Dialekt:Affärä
Deutsch:Affäre
(frz. affaire, unangenehme Geschichte)
Dialekt:Affitüürä
Deutsch:Abenteuer
Kraftspiele bei einem Fest (Schwingen, Steinstossen, Springen) die Jugend averthürte
Dialekt:afig
Deutsch:anfangs
chuusch afig? (endlich) gang afig! (geh schon voran!) äs isch afig tüür, är isch afig alt (bereits, ziemlich) > afä
Dialekt:Agätäbrood
Deutsch:
am St. Agathatag (5. Feb.) gesegnetes Brot auch: Agätäringli
Dialekt:alämaal
Deutsch:allemal
jedesmal
Dialekt:aläwiil
Deutsch:alleweile ständig, immer
Dialekt:Album
Deutsch:Album
“Ein Blick in dieses Album / wirft das grösste Kalb um!
Dialekt:Aldaanä
Deutsch:Balkon Altan Terrasse
Dialekt:älei
Deutsch:allein
muättärseelänälei engl. alone
Dialekt:äleinig
Deutsch:Alleinkind
äs äleinigsauch äs leinigs diä hend ä nu medigs än äleinägi Religioon!
Dialekt:alemarsch
Deutsch:los
frz. allez marchez! > awanti
Dialekt:alig
Deutsch:jeweils
mr hends alig luschtig (anderswo albe, amig)
Dialekt:alig
Deutsch:früher
alig isch äs anderisch gsii
Dialekt:all
Deutsch:alle
all Taag all und ei Taag all und eis maal (jedesmal) all Jaar all Sünntig all Mannä, alli Frauä, alli Goofä dur all Bödä durä (um jeden Preis > übäraal) alls Cheibs, allä Cheibs, allä Chabis, allä Tüüggärs (alles mögliche) alli Längi, alli Wiiti (sehr lang, sehr weit) a allnä öppis gää alls isch värbottä alls adär nüüd allämaa (a alläm aa, allum aa) allem Anschein nach allumaa chunds gu rägnä
Dialekt:allpott
Deutsch:ständig, die ganze Zeit
allpott rägnäts nüd allpott, allbott = zu jedem Aufgebot > Bott
Dialekt:allwääg
Deutsch:allweg
(stets, immerhin) engl always, allwäg oft auch nur: wahrscheinlich
Dialekt:allzämä
Deutsch:allesamt
allzämä sind choo, allszäme insgesamt > zämä
Dialekt:allerbescht
Deutsch:allerbeste
Dialekt:allereinzig
Deutsch:allereinzige
Dialekt:allerletscht
Deutsch:allerletzte
Dialekt:allerschönscht
Deutsch:allerschönste
Dialekt:allärgattig
Deutsch:allerlei
allärgattig Lüüt > Gattig
Dialekt:allärhand
Deutsch:allerhand
allärhand Lüüt
Dialekt:allärlei
Deutsch:allerlei
allerlei für Lüüt auch: allärleitig
Dialekt:allärierscht
Deutsch:allerbeste
Dialekt:alläribescht
Deutsch:allerbeste
Dialekt:alläriletscht
Deutsch:allerbeste
Dialekt:allärihööchscht
Deutsch:allerhöchste
Dialekt:allärivordärischt
Deutsch:allervorderste
Dialekt:alläriundärisch
Deutsch:allerunterste
Dialekt:alläriobärisch
Deutsch:alleroberste
Dialekt:Allärheiligä
Deutsch:Allerheiligen
(1. Nov.)
Dialekt:Allärheiligscht
Deutsch:Allerheiligstes
Dialekt:Allärseelä
Deutsch:Allerseelen
(2. Nov.)
Dialekt:Allmig
Deutsch:Allmende, Allmeind
Allmigä, Allmigli, Allmägli, “Allmeind und Eigen”
Dialekt:Alp
Deutsch:Alp, Alm
Alpä, Alpäli, lat alpes ital alpe frz alpes
Dialekt:Alpchääs
Deutsch:Alpkäse
aus Alpmilch hergestellter Käse
Dialekt:Alpfaart
Deutsch:Alpfahrt
Auffahrt oder Abfahrt
Dialekt:Alpfaart
Deutsch:eine bestimmte Alp
vgl. Kirchgang
Dialekt:Alphorä
Deutsch:Alphorn
> Horä, Büchel
Dialekt:Alphüttä
Deutsch:Alphütte
Dialekt:Alpplunder
Deutsch:
was man für den Alpbetrieb hinaufträgt > Plundär
Dialekt:Alpsägä
Deutsch:Alpsegen
Bättruäf
Dialekt:Alpsänn
Deutsch:Alpsenn
Älpler > Sänn
Dialekt:Alpvogt
Deutsch:Aufseher
Aufseher über die Alpen der Oberallmeind
Dialekt:Alpächalb
Deutsch:Spassvogel
Dialekt:Alpäroosä
Deutsch:Alpenrose
Bärgrose, Tirol Almrausch
Dialekt:Alpäröösli
Deutsch:Wirtschaft
Dialekt:Alpäl
Deutsch:Alpthal
SZ (Alpel, Alpul) , im Alpel vgl. Eutel, Riintel
Dialekt:Alpälär
Deutsch:ein Älpler
der Älpler vom Alpeli
Dialekt:Alpäli
Deutsch:kleine Alp
Dialekt:Alplä
Deutsch:Alplen
Flurname (angrenzend an Ruosalp UR und Waldi SZ)
Dialekt:Älplärmagäronä
Deutsch:Alpspeise
(Magäronä und Gumälimöckä)
Dialekt:alpä
Deutsch:eine Alp
ggalpät auch z Alp gaa, z Alp faarä, z Alp sii, älplärä
Dialekt:Alsä
Deutsch:Ahle
Dialekt:alt
Deutsch:alt
we alt bisch du? alt woordä und wiit umächoo alts Brood, altä Schnee, das alt Jaar, Alti Meitli (ledige ältere Frauen) > eltär, eltisch, eltälä
Dialekt:altbachä
Deutsch:altbacken
Dialekt:altfräntsch
Deutsch:altfränkisch, altmodisch
Dialekt:altlacht
Deutsch:von einigem Alter
Dialekt:altledig
Deutsch:noch im Alter ledig
Dialekt:altmödig
Deutsch:altmodisch
Dialekt:altschiinig
Deutsch:altaussehend
Dialekt:altvättärisch
Deutsch:altmodig, nach alter Väter Sitte
Dialekt:altärs
Deutsch:altershalben
we vo altärs haar (öfters in alten Urkunden) altärshalbä
Dialekt:Alt
Deutsch:der Alt
Ortsnamen: Altberg, Altbüron, Althäusern, Altdorf, Altstätten Familienname: Altherr, Altmann, Altvater
Dialekt:Alt Chlooschter
Deutsch:altes Kloster
Dialekt:Alt Fasnacht
Deutsch:Sonntag nach Aschermittwoch
da bekamen die Armen im Kloster zu essen, daher das Wort da chunt di alt Fasnacht d.h. da kommen die Alten hintennach oder hindädrii we di alt Fasnacht
Dialekt:Alt Hundänä
Deutsch:alte Hundenen
Flurname
Dialekt:Alt Husmatt
Deutsch:alt Hausmatt
Flurname
Dialekt:Alt Mannä
Deutsch:Samenstand der Alpen
wild Mannä
Dialekt:Alt Schtafel
Deutsch:ehemaliger Hüttenplat
Schtafel
Dialekt:Alt Viertel
Deutsch:Altviertel
Schwyz
Dialekt:Altvordärä
Deutsch:Altvordern
Vorfahren
Dialekt:Altwiibersummer
Deutsch:schöne Marienfäden
Dialekt:Altä
Deutsch:die Vorfahren
Dialekt:altä
Deutsch:alt
ggaltät und gfeissät! > eltälä
Dialekt:Altär
Deutsch:Alter
är hed ds Altär: er hat das nötige Alter, is Altär choo > Elti
Dialekt:Altärsbrand
Deutsch:Arterienverschluss
Dialekt:Altärdiänär
Deutsch:Alterdiener
Dialekt:am
Deutsch:am
am Sunntig, am Schattä, am Bächli, am Haag, am Änd, am Ässä, am Schaffä, am Zämäghijä, am Drüü, am Redä aa, am beschtä, am fürnämmschtä, am meischtä, am dümmschtä, amänä Oort = am änä = an einem Ort ammär: an mir (a miär), ammär ghangät, vgl. Familienname Ambauen, Ambord, Ambühl, Amgwerd, Amstutz, Amstad, Amsteg, Wemfall (Dativ) gib s am Vatter am Vatter sis Huus
Dialekt:Amälettä
Deutsch:Omelette
Dialekt:Ambäck
Deutsch:Holz-Amboss, Hau-Klotz
> beckä
Dialekt:ambeissälä
Deutsch:kribbeln
äs hed mi gambeissälät am Fuäss
Dialekt:Ambeissi
Deutsch:Ameise (anderswo Ämsä, Hambitzgi
(anderswo Ämsä, Hambitzgi, Hampeissi
Dialekt:Ambeissiband
Deutsch:Geitenberg
Dialekt:Ambeissidünns
Deutsch:schlecht
schlechte Suppe, schlechtes Getränk
Dialekt:Ambeissigeischt
Deutsch:Branntwein
Branntwein mit eingelegten grossen, roten Waldameisen, zum Einreiben gegen Gliederschmerzen
Dialekt:Amboos
Deutsch:Amboss
(aus Eisen)
Dialekt:Amgweerd
Deutsch:Amgwerd
Geschlecht im Steiner Viertel > Gweerd, Gweerderin Deutschland: Amwerth, Amwerd (Bahlow)
Dialekt:Ampfärä
Deutsch:Ampfer
Süürampfärä
Dialekt:Amt
Deutsch:Amt
Ämtli: Ämtlein Amtsblatt Ämtlibiigär > Vogt
Dialekt:Amt
Deutsch:Amt
Hoochamt, Levitenamt, gsässnäs Amt
Dialekt:an
Deutsch:an
a Bach, a d Hand ..
Dialekt:a
Deutsch:Anno
im Jahr .. anä drüü = Anno 1903 bis anä Tubak (bis zum St. Nimmerleinstag)
Dialekt:a
Deutsch:heran
Ambeissibringä, Ambeissigaa, Ambeissifaarä anänanä: an ihn heran gang anänanä! chumm da anä! (Schuldeutsch: Komm zu mir anen!) anänand: a) aneinander si hangid anänand,b) in einem fort anänand bällä
Dialekt:a
Deutsch:im Vergleich zu
a miich anä bisch du chlii
Dialekt:anähaa
Deutsch:herhalten
Hand anähaa! heb dr Chopf anä!
Dialekt:anähaa
Deutsch:dauern
das Wätter hed anä söttigs Fleisch hed nüd lang anä (hält nicht lange frisch) dr Doktr hed am groossä Hofär gseid, är müäss ufs Häärz uufpassä - da hed deer glachät: as lang as i läbä, heds glaub i anä!
Dialekt:anämachä
Deutsch:befestigen
ä Chnopf anämachä, schwer bedrücken: äs chönnt eim anämachä
Dialekt:anänää
Deutsch:herannehmen
muäsch äs ä chli a di anä nää > aanää
Dialekt:anärüärä
Deutsch:hinwerfen
Waar nüd eifach äso anärüärä!
Dialekt:anäschtaa
Deutsch:heranstehen
tüänd det anäschtaa!
Dialekt:anäseichä
Deutsch:urinieren
Hünd seichid a alls anä oft auch für anärägnä
Dialekt:anäsitzä
Deutsch:heransitzen chumm sitz da
chumm sitz da anä!
Dialekt:anätuä
Deutsch:in die Nähe tun, bringen
Dialekt:Andacht
Deutsch:Andacht
i d Andacht gaa, d (letscht) Andacht machä, andächtig
Dialekt:andär
Deutsch:andere
dr andär Schuä, di andär Siitä, äs anders Hämli (frisch), andäri Jaar, ganz än andärä > disä, disi
Dialekt:andärältisch
Deutsch:zweitältester
Dialekt:andärjüngscht
Deutsch:zweitjüngster
Dialekt:andärletscht
Deutsch:zweitletzter
Dialekt:andärhalb
Deutsch:anderthalb, eineinhalb
1 1/2
Dialekt:andärlei
Deutsch:anderlei
von anderer Art auch: anderleitig Lüüt
Dialekt:andärisch
Deutsch:anders
anderischt aaleggä (sich umziehen)
Dialekt:andärs
Deutsch:anders
auf andere Weise äs andärs Maal äs andärs Hämli
Dialekt:Andäreesä
Deutsch:
Familienname Betschart des Andreas, Buobenmatt
Dialekt:Angäl
Deutsch:Türangel, Fischangel, Bienenangel (-ul)
anglä
Dialekt:Änggi
Deutsch:Atembeschwerden
Dialekt:anglä
Deutsch:angeln
Biili hed mi ganglät
Dialekt:Angscht
Deutsch:Angst
fürchtä
Dialekt:Angschter
Deutsch:Angster
Dialekt:Angwääg
Deutsch:Hebelvorrichtung
Dialekt:Ankä
Deutsch:Anken
uraltes süddeutsches Wort für Butter Grimm: Anken Ankengasse in der Stadt Zürich/Niederdorf) ahd anko leider bisher trotz Duden (Anken) nicht schriftwürdig geworden
Dialekt:Ankäbättlä
Deutsch:Butterbetteln
“Vom Ankenbetteln der Kapuziner jährlich im Oktober”
Dialekt:Ankäblüemli
Deutsch:buttergelber Hahnenfuss
Dialekt:Ankäbruud
Deutsch:Butterbrot
Dialekt:Ankädünns
Deutsch:gschmolzene
(z.B. in Älplermagronen) > Dünns
Dialekt:Ankägroon
Deutsch:Butter
Ankärückstand Ankäruumi
Dialekt:Ankähafä
Deutsch:Topf
für iigsottnä Ankä ankähäfälä kindliche Art von Jasskartenspiel
Dialekt:Ankäliirä
Deutsch:Drehankätrommel
zum Buttern > Liirä
Dialekt:Ankäruumi
Deutsch:begehrter Rückstand von eingesottener Butter
z Amerika isch einisch einä i dr Milch värtrunkä und erscht i dr Ankäruumi widär fürächoo! > Ankägroon
Dialekt:Ankäschtock
Deutsch:
Stock wie Zuckerstock
Dialekt:Ankäsuppä
Deutsch:
Brotsuppe mit viel Anken
Dialekt:Ankäwaag
Deutsch:
für den Zoll
Dialekt:anknä
Deutsch:
Anken herstellen aus der Nidlen
Dialekt:anschtatt
Deutsch:anstatt
da gids Chuächä anstatt Brood anschtatt z Chilä gaa isch är i d Wiirtschaft ggangä
Dialekt:antärä
Deutsch:nachäffen
mhd antern Muo: verfrantern (heute sagen wir > uuspflantärä) BE verantere > äfärä und änzä
Dialekt:Antritt
Deutsch:offener Stall-Vorraum
mhd antrit (Eintritt) Farwäg über den Husgaden Antritt ufen und apen
Dialekt:apartig
Deutsch:besonders
nüd apartigs apartig
Dialekt:Appäluägärli
Deutsch:Aussichtspunkt
appä, Guugähüürli, Waart
Dialekt:Appäriiti
Deutsch:Rutschbahn, Schlittbahn
appäriitä
Dialekt:Appäwääg
Deutsch:Hinunterweg
im Appäwääg: im Hinuntergehen > Uufä
Dialekt:appä
Deutsch:hinunter
her- mhd abe (vgl. Ebbe) d Laui isch appä ä Schlipf isch appä letzte Gebiete: Muotathal, Berner Oberland, Oberwallis, Prättigau (aper) heute meist abä (ahi, ache) abe, appä
Dialekt:appäbutzä
Deutsch:Wohnung reinigen, schlagen, gewinnen
Dialekt:appächoo
Deutsch:heruntergekommen
neu, chum appä!
Dialekt:appädrückä
Deutsch:zu
wänns dr Rauch appädrückt
Dialekt:appäghijä
Deutsch:hinunterfallen
in den Bergen: zu Tode fallen (erfallen)
Dialekt:appägumpä
Deutsch:hinunterspringen
truuisch appägumpä
Dialekt:appähaa
Deutsch:hinunterhalten
muäsch dr Chopf appähaa
Dialekt:appähockä
Deutsch:schrumpfen, einfallen
(Gugelhopf)
Dialekt:appähuurä
Deutsch:sich niederkauen
huurä, gruuppä
Dialekt:appäjagis
Deutsch:
Kinderspiel (Illgau)
Dialekt:appälaa
Deutsch:herunterlassen
lach di hübschäli appä d Milch appälaa > ablaa
Dialekt:appäleggä
Deutsch:ablegen
Hand appäleggä Kraftspiel > ableggä
Dialekt:appäluägä
Deutsch:hinunterschauen
uufä gaa gu appäluägä
Dialekt:appälitzä
Deutsch:Ärmel wider herunterrollen
d Eermel appälitzä > litzä
Dialekt:appälüütä
Deutsch:herunterläuten
am Chlaus appälüütä (vom Michelstag an)
Dialekt:appämeerä
Deutsch:abwählen, ablehnen
Dialekt:appäriitä
Deutsch:schlitteln, rodeln
mr gand gu appäriitä! > Appäriiti, mänärlä ds Predigärs Thummäs hed wellä am Heuseil appäriitä > Seiltänzär
Dialekt:appäschiässä
Deutsch:abschiessen
herunterfahren im Schuss
Dialekt:appäschlaa
Deutsch:herunterschlagen
(z.B. Baumnüsse, Haselnüsse .. )
Dialekt:appäschniijä
Deutsch:zu Boden schneiden
frühzeitig einschneien > schniijä äs hed scho appägschniid! - jä, uufäschniijä tuäts niä! we lang predigät der nu? - wänns nüd appäschniid, isch är nu lang dobä!
Dialekt:appätriibä
Deutsch:heruntertreiben
Vieh von der Höhe heruntertreiben > abtriibä
Dialekt:appätroolä
Deutsch:herunterfallen
in den Bergen zu Tode fallen > troolä
Dialekt:appätröölä
Deutsch:herunterrollen
Trämel appätröölä > tröölä
Dialekt:appätuä
Deutsch:versorgen
hinabtun Gümel i Chäller appätuä
Dialekt:appätuä
Deutsch:heruntermachen
dr Gmeindraat appätuä
Dialekt:appäwärchä
Deutsch:herunterarbeiten, sich erschöpfen
appägwärchät
Dialekt:appäwäschä
Deutsch:gründlich waschen
d Dili appäwäschä > appäbutzä
Dialekt:Appäraat
Deutsch:Aparat
Appäräätli
Dialekt:Appiteegg
Deutsch:Apotheke
Dialekt:Appizäll
Deutsch:Appenzell
Mi Vatter isch än Appizäller: Kinderlieder
Dialekt:ärchiimä
Deutsch:aufkeimen, wieder genesen
bisch ärchiimät?
Dialekt:ärguslä
Deutsch:arg hernehmen
ärhudlä
Dialekt:ärhärä
Deutsch:an den Haaren ziehen
si hend änand scho nu ärhärät!
Dialekt:ärliidä
Deutsch:aushalten
nüd zum ärliidä, nüd ärlittä Meister zum Knecht: äs ärliid da nur nu einä är und iich gaa nüüd! > värliidä
Dialekt:ärlinggsä
Deutsch:auf listige, trügerische Art erwerben
Dialekt:ärschtützä
Deutsch:abstützen
uf ä Winter ds Dach ärschtützä i dr Hüttä muäsch di ächli ärschtützä, susch ghiisch um!
Dialekt:ärthaa
Deutsch:aufrechthalten
d Bei ärthend mi nümmä! entgegenstemmen magsch nu ärthaa? > värthaa -
Dialekt:ärtlimmä
Deutsch:auftauen
lugg, locker OW ertlimme
Dialekt:Arfä
Deutsch:Arve, Zirbelkiefer
Arfäschtubä Arfätäfel
Dialekt:as
Deutsch:als
1) as Puur as Chnächt as Goofä 2) so as schöön as geschter as lang as ich weiss wedes as d wottisch as viil as är hed mögä hiä isch nüd as mängä as det as wenig as ander as wiit as gseesch as gwüss as waar as i läbä as lang as ich da z Chilä gaa, singid da nüd all! Vergleich: drüümaal as hööch as hööch as äs Huus 3) je .. desto .. as mee as gisch, as mee as wend 4) dass, damit äs gaad nüüd, as mä da cha machä was mä wiil Schutzengegebet: .. hilf mir leben recht und fromm, as ich zu dir in den Himmel komm! .. as si cha a d Chilbi gaa chochä, as mä s cha ässä sid as das Schtäärbä ärfundä hend öbs etz waar siig, as nümmä alls waar siig? worum sind d Fischli gäärä undär dem Brüggli? - as nüd nass wäärdig, wänns chund gu rägnä 5) an das as Fäscht gaa äs gaad as Läbig 6) weil worum nüüd? - as i nüd wiil! > äs
Dialekt:Äschä
Deutsch:Asche
(Aschsche, Äschschä) mhd esche äschlichä (äschäli) Midwuchä: Aschermittwoch mhd ascher, escher engl ash, ashy
Dialekt:aschpig
Deutsch:aus Eschenholz
aschpis Laub
Dialekt:Aschpli
Deutsch:Espe
Esche mhd aspe
Dialekt:Ascht
Deutsch:Ast
(neu: Kater) Escht, Eschtli aschtä entasten aschtig astreich
Dialekt:äsoo
Deutsch:auf diese Weise, dermassen
äsoo muäsch äs machä, nüd anderisch! jä äsoo? äsoo lang äsoo schöön äsoo schwäär
Dialekt:Ass
Deutsch:Sau beim Jassen
(neu,früher hörte man hier nur Suu)
Dialekt:ass
Deutsch:(d)ass
damit ass äs dä weisch! - meist aber nur > as
Dialekt:Asslä
Deutsch:Assel
(Kellerassel > Chällärguägä, Ohrenassel > Oorägrübäl)
Dialekt:Atzig
Deutsch:Atzung
Weide, spasshaft für Mahlzeit mhd atzunge > etzä
Dialekt:au
Deutsch:auch
mhd ouch ich wett au! chuusch au? was hesch au? Äs sind einisch zwei Müüsli gsii,eis grau und das andär au! LU ou
Dialekt:Au
Deutsch:Au
mhd ouwe siehe Lustnau, Richisau, Gersau > Euw, Gau
Dialekt:A
Deutsch:junges
mhd ouwe
Dialekt:Aug
Deutsch:Auge
Aug vo Aug gsee
Dialekt:Augä
Deutsch:Augen
beedi Augä
Dialekt:Augäblick
Deutsch:Augenblick
Dialekt:Augäbraawä
Deutsch:Augenbrauen
auch Augäbroon mhd ouge brâ
Dialekt:Augädeckel
Deutsch:Augendeckel
Dialekt:Augäliid
Deutsch:Augenlid
Dialekt:Augämääss
Deutsch:Augenmass
ds Augämääss holä (Aprilscherz)
Dialekt:Augäschiin
Deutsch:Augenschein nehmen
Dialekt:Augätrachter
Deutsch:Gerstenkorn im Auge
Dialekt:Augätrooscht
Deutsch:Augentrost
(Heilpflanze)
Dialekt:Augäwasser
Deutsch:Tränen
mhd ouge wazzer
Dialekt:Augäzigär
Deutsch:Augenschleim
Dialekt:Augschtä
Deutsch:Monat August
im Augschtä Mitti Augschtä Ändi Augschtä mitte ougsten Augstenauch Abk. Augustus: vgl Augst BL, Kaiseraugst AG, Augstenthal (Aosta)
Dialekt:äwäggbuuä
Deutsch:an einen anderen Ort hinbauen
Dialekt:Bäck
Deutsch:Apfelkern
Öpfälbäck (rundum ausgebissener Apfel)
Dialekt:ambälä
Deutsch:baumeln
auch bamplä äs Bambäli: Bambälisuppä (mit Teigresten-Einlage)
Dialekt:bhäbnä
Deutsch:abdichten
(Gefässe, Leitung)
Dialekt:Bhänki
Deutsch:Aufhängvorrichtung, Angel
(für Türen, Fenster)
Dialekt:Bibäli
Deutsch:ausgeschlüpfte Hühnchen, Kücken
Dialekt:aabindä
Deutsch:anbinden
Dialekt:abbindä
Deutsch:abbinden
Dialekt:Blächäschtangä
Deutsch:Aufhängestange
Dialekt:Blenäuggi
Deutsch:Augenblende
überlange Augenbrauen, blienaug
Dialekt:blenäugglä
Deutsch:Augen zudrücken, verliebt schauen
Dialekt:Bodäallmig
Deutsch:Allmeindstücke im Talboden
Dialekt:Boolis
Deutsch:alte Soldatenmütze
(urspr. Polizeimütze)
Dialekt:bopplä
Deutsch:an die Türe klopfen, pochen
(pöppärlä, porlä)
Dialekt:Bott
Deutsch:Angebot
äs Bott machä
Dialekt:Bra
Deutsch:Augenbrauen
(auch Braamä, Braan) Kante am Holz dr Braa(m)ä nää mhd brâwe
Dialekt:abbräche
Deutsch:abbrechen
Dialekt:Brand
Deutsch:Ausschlag, innere Schädigung, Blutvergiftug, grosser Durst
Dialekt:aabrännä
Deutsch:anbrennen
Dialekt:brünnälä
Deutsch:am Brunnen spielen, Wasser lösen
Dialekt:Brüüsch
Deutsch:Alpen-Heidekraut
Erika Roman. Alpenwort (mhd rusch, rüsch) = Binse, Preiselbeerstaude, AlmrauschBrüüschalp (Klöntal GL) - Brüüschweid
Dialekt:buächis
Deutsch:aus Buchenholz
buächis Holz, Buächis
Dialekt:Bützgi
Deutsch:Apfelkern
mhd butze = Klumpen > Bätzgi, Bitzgi, Öpfelbützgi
Dialekt:büüchlägsä
Deutsch:auf dem Bauche liegend schlitteln
> riitlägä
Dialekt:chelig
Deutsch:angekohlt
cheligs Holz > Cholä
Dialekt:chnächtä
Deutsch:als Knecht arbeiten
är hed früänär gchnächtät
Dialekt:choo
Deutsch:anschwellen
d Muätaa isch choo, d Bäch chömid
Dialekt:Gchömm
Deutsch:Aufmachung Gekomme, Daherkommen
daas Gchömm!
Dialekt:chööl
Deutsch:angekohlt, kohlschwarz
Dialekt:chorä
Deutsch:anschneiden
koren, küren bäum koren verboten
Dialekt:chrängälä
Deutsch:aufwickeln
Dialekt:Chrüsimüsi
Deutsch:alles mögliche
Stalder Kösi-Müsi OW Koselmosel
Dialekt:Chündi
Deutsch:Auskunft
wer weiss d Chündi? = wer kennt den Weg?
Dialekt:der
Deutsch:am
dr bescht isch äs = am besten dr meischt isch äs = am meisten dr entsch = am ehesten dr entsch as einä = am ehesten dieser dr breitäwägät (breitwegs), dr langä-wägät, dr hööchäwägät
Dialekt:deräwägät
Deutsch:auf diese Art, solcher Art
deräwägät muäsch mr nüd choo! ä deräwägät isch das!
Dialekt:Dings zeerä
Deutsch:auf Borgen hin leben
(das Essen verzehren)
Dialekt:disäwägät
Deutsch:auf anderem Weg
nüd deräwägät, disäwägät! schwanger, in anderen Umständen: si isch disäwägät!
Dialekt:draachoo
Deutsch:an die Reihe kommen,in Berührung kommen
nüd draachoo!
Dialekt:draanää
Deutsch:an die Reihe nehmen, behandeln
Dialekt:dräätig
Deutsch:aus Draht gemacht
Dialekt:Druufgäld
Deutsch:Anzahlung
Dialekt:durappä
Deutsch:abwärts
Dialekt:Düür Heiland
Deutsch:abgemagerte Heilandfigur am Kreuz
hölzernes Kruzifix im Alt Kloster Muotathal
Dialekt:düüssälä
Deutsch:auflauern, spionieren
mhd tûzen
Dialekt:Eermi
Deutsch:Armut
üsä Groossvatter dr Pfandweibel heig alig durs Taal hindärä gluägt und gseid: jee, wel än Eermi sind ä diä Lüüt!
Dialekt:Eerschti
Deutsch:Anfang
i dr Eerschti = am Anfang, anfänglich
Dialekt:einärsmaal
Deutsch:auf einmal, plötzlich
einärsmaal heds tätscht einärsmaal isch ggangä
Dialekt:eltä
Deutsch:altmachen
mhd elten graui Haar eltid
Dialekt:entscht
Deutsch:am ehesten dieser
där entscht as einä:
Dialekt:esä
Deutsch:also
esä sägän-ich etz adie esä gammär! Illgau: jesä
Dialekt:Eu, Euä
Deutsch:Au, Aue, Euw
Dialekt:Fäärlä
Deutsch:Alp Färlen
(Goldplangg) Flurname
Dialekt:Fakäl
Deutsch:amtliches Schriftstück(-ul)
Dialekt:Faleetli
Deutsch:aus Jux, zum Spass
zum Faleetli = (Studentensprache)
Dialekt:Fidibus
Deutsch:Aschenbecher
alter Art (Studentensprache)
Dialekt:Flaarz
Deutsch:Augenschleim
Flaarz i dä Augä värflaarzät BE Flirz (im Zürcher Oberland: Flaarz = längliches Flachhaus) > Flärä
Dialekt:Flick
Deutsch:aufgenähter Flecken
GL, BS Fligg
Dialekt:föönig
Deutsch:Anzeichen von Föhn, hellsichtig, warm
auch föönheitär
Dialekt:Fösi
Deutsch:armer Kerl
> Pfösi, Hösi
Dialekt:fotzlä
Deutsch:ausfransen gfotzlät, Gfotz
Dialekt:abfüärä
Deutsch:abführen
Dialekt:uuffüärä
Deutsch:aufführen
Dialekt:uusfüärä
Deutsch:ausführen
Dialekt:fuchsä
Deutsch:auf Fuchsjagd gehen
gu fuchsä > fuxä
Dialekt:Füdläbaggä
Deutsch:Arschbacke
Dialekt:Füdläläckä
Deutsch:Arschlecken
Dialekt:Füdläloch
Deutsch:Arschloch
Am Palmsunntig hends früänär ä hölzigä Palmesel um d Chilä umägfüärt,einisch wäär är schiär umghiid, und dr Sigärisch hed ä wellä am Schwanz widärhaa,da hed är im dr Schwanz uuszeert - gschwind hed är am Esel is Füdläloch gschpeuzt und dr Schwanz widär inägschtoossä! Daas Glächtär, wos da ghaa hend!
Dialekt:abfüllä
Deutsch:abfüllen
Dialekt:uusfüllä
Deutsch:ausfüllen
Dialekt:abänand
Deutsch:abeinander
Dialekt:uufändand
Deutsch:aufeinander
Dialekt:uusänand
Deutsch:auseinander
Dialekt:für
Deutsch:anstelle
chasch daas nää für ä Ziis, fürä Loo, fürä Helsätä, für moorä
Dialekt:ussäfüür
Deutsch:aussen
Dialekt:Füürliächt
Deutsch:Aussenlampe
Dialekt:appägaa
Deutsch:hinuntergehen
Dialekt:aagää
Deutsch:angeben
Dialekt:abgää
Deutsch:abgeben
Dialekt:appägää
Deutsch:hinuntergeben
Dialekt:uusgää
Deutsch:ausgeben
Dialekt:gäächschützig
Deutsch:abschüssig
Dialekt:Ggäädärmanndli
Deutsch:ausgemergeltes Männlein
> Aadärä
Dialekt:gaumä
Deutsch:achthaben, hüten gaumen
obd mhd goumen ggaumät: urspr. Haus hüten während Gottesdienst oder Feldarbeit,Vieh hüten, wo keine Zäune:“Geiss und Küh in den Gängen zu gaumen ist verboten” Mancherorts betete man nach dem Abend-Rosenkranz noch 1 Vaterunser “für diä Seelä wo üs wachid und gaumid”
Dialekt:Gchömm
Deutsch:Aufmachung, Daherkommen
äs värruckts Gchömm
Dialekt:geisslärä
Deutsch:als Geissler amten
Ich ha hiä und da im Summer chönnä mit ds Töllggärs gu geisslärä i Teufbachwald: das isch dä schöön gsii!
Dialekt:Gellärettli
Deutsch:Armbanduhr
Dialekt:Geubsch
Deutsch:Aufschrei
anderwo: Göiss, Geups > güüssä
Dialekt:appäghiijä
Deutsch:hinunterfallen
Dialekt:gmein
Deutsch:allgemein gemein
mhd gemein gemeine und besondere gemeine Landleute > Allmeind, Gmeind
Dialekt:Gottsäärdäschand
Deutsch:alle erdenkliche Schande auf Gottes Erde
Dialekt:uusgra
Deutsch:ausgraben
Dialekt:Grosshans
Deutsch:Angeber, Wichtigtuer
Dialekt:gscha
Deutsch:anschauen, betrachten
mhd geschouwen vgl. gsee, ghöörä Männdäli gschauä: Bilderbuch betrachten (Kindersprache)
Dialekt:Gschleipf
Deutsch:Anhang
Dialekt:Gschmäus
Deutsch:allerlei Speisen
vgl Schmaus mit söttigem Gschmäus chönntid iär au zu üüä Geischtlichä gaa!
Dialekt:Gurgäli
Deutsch:Adamsapfel, Gurgelknopf
Dialekt:Güsälchübel
Deutsch:Abfalleimer
Dialekt:Güsälfuär
Deutsch:Abfallfuhre
Dialekt:Güsälhuuffä
Deutsch:Abfallhaufen
Dialekt:Güsälmannä
Deutsch:Abfallmänner
Dialekt:Güsälschuuflä
Deutsch:Abfallschaufel
Dialekt:Gusläraabig
Deutsch:Auskehr
> Schloffätanz
Dialekt:Güüss
Deutsch:Aufschrei
mhd güns anderswo Göiss, Geubsch, Gänz
Dialekt:güüssä
Deutsch:aufschreien
mhd gunseln = winseln , wehklagen Won einä nüd glaubt hed as Telifon, hed im das einä ärchläärt: dänk diär ä langä Hund vo hiä bis uf Schwiiz uusä,wännt im hiä uf ä Schwanz trampisch, güüssät är z Schwiiz ussä!
Dialekt:Gwääsch
Deutsch:Abwaschwasser, Schweinekost
> wäschä, Süüwassär
Dialekt:Haagaff
Deutsch:Affe
Dialekt:uushäälä
Deutsch:ausgleiten
äs hed mi uusghäält > värtschlipfä
Dialekt:haargliich
Deutsch:aufs Haar gleich
Dialekt:hafnä
Deutsch:als Hafner arbeiten
är hed früänär ghafnät
Dialekt:Hagraffä
Deutsch:Agraffe
Dialekt:Halszäpfli
Deutsch:Adamsapfel
Dialekt:haltä
Deutsch:anhalten
> beitä
Dialekt:Hang
Deutsch:Abhang
Dialekt:Hänki
Deutsch:Aufhängevorrichtung
vgl Familienname Hänggi > Bhänki, Ghänk, Wöschhänki
Dialekt:Hasäfüdlä
Deutsch:Angsthase, Hasenfuss, Feigling
mhd hase
Dialekt:heimälä
Deutsch:an Heimat erinnern
> aaheimälä
Dialekt:heitär
Deutsch:abschüssig, schwindelerregend
ä heitäri Fluä
Dialekt:heitärä
Deutsch:aufhellen
äs heitärät scho!
Dialekt:heitärlacht
Deutsch:aufhellend, blond
Dialekt:herähündälä
Deutsch:arschlecken
Dialekt:hindäräluägä
Deutsch:aufpassen
Dialekt:hölzig
Deutsch:aus Holz gemacht, hölzern
mhd holzin (früher fast alles Küchengeschirr), we im ä hölzigä Himmel: ziemlich unordentlich und laut hölzig: zähes Gemüse grobhölzig: von grober Art
Dialekt:hööchäwägät
Deutsch:aufgestellt
(nicht liegend)
Dialekt:hörä
Deutsch:aufhören
mhd hören hör! hör einisch! i ha ghört i hörti einisch! Ruf beim Zickänä: Bscheid gää, susch höräd mär! neu: uufhörä, hör uuf! > ghöörä
Dialekt:Hüänderfüdlä
Deutsch:Angsthuhn
Dialekt:Huändärfüdlä
Deutsch:Angsthase
Dialekt:Hudälhuus
Deutsch:armseliges Haus
auch Hudelhütte
Dialekt:Hudältannä
Deutsch:armselige, zerfallene Tanne
vgl Hudel Schije (Ibergeregg)
Dialekt:Hungärliidär
Deutsch:Almosenbettler
Dialekt:hützgä
Deutsch:aufstossen, Schluckauf haben
Dialekt:appähuurä
Deutsch:niederkauern
Dialekt:iigänds
Deutsch:anfangs
Dialekt:ingänds
Deutsch:anfangs
Dialekt:jäsoo
Deutsch:ach so!? aha!?
(festellend, fragend) jäsoo isch das!? > ja
Dialekt:Juhee
Deutsch:abgelegener Ort
im änä Juhee obä
Dialekt:länä
Deutsch:anlehnen
aalänä, uusälänä
Dialekt:landsfrömd
Deutsch:ausländisch
Dialekt:Leghaag
Deutsch:Ableghag
Dialekt:leinig
Deutsch:alleinig, für sich
(Verk. älei) äs Leinigs: Alleinkind, Alleinhaus, Alleinstück ä niädärä am ä leinigä Tisch, und dä nu ä leinägi Religioon
Dialekt:liächt
Deutsch:an Mühe
liächt zum machä ä liächti Aarbät
Dialekt:liächtli
Deutsch:allmählich, leichthin
äso liächtli wirds fertig!
Dialekt:Lonä
Deutsch:Achsnagel
Dialekt:Lotzi
Deutsch:Abfallgrube
Früher hatte es bei jedem Haus eine Lotzi (lat luteus: Mist, Schlamm,lotium: Urin, Seich)
Dialekt:Luägärli
Deutsch:Aussichtspunkt
mhd luogelin auch Luägätä, Luägisland
Dialekt:määr
Deutsch:angenehm
Dialekt:manggä
Deutsch:abnehmen
Dialekt:megärischt
Deutsch:am magersten
Dialekt:gmerchig
Deutsch:aufmerksam
Dialekt:mischtä
Deutsch:ausmisten
(wörtlich, bildlich)
Dialekt:mögä
Deutsch:ausreichen
äs hed si nüd mögä värträägä
Dialekt:montiärä
Deutsch:aufstellen
frz monter
Dialekt:moorädess
Deutsch:am Morgen darauf
Eines der bedrohten “Alpenwörter”: fäärä, gäärä, Faarä, Gaarä immer mehr: morgäd, morn > übärmoorä
Dialekt:nachänää
Deutsch:ausbilden
Dialekt:nachänää
Deutsch:auslernen
Dialekt:nachäweermä
Deutsch:aufwärmen
Dialekt:nidsi
Deutsch:abwärts, hinunter
(nid sich) mhd nider sich > obsi Ä altä Maa hed Griffschuä aaghaa bim Schtäärbä: äs gang etz dä nidsi!
Dialekt:nüäfär
Deutsch:aufgeweckt
Dialekt:nüüäwägät
Deutsch:auf neue Art
Dialekt:ab
Deutsch:ab
nüd ob Tätsch choo = nicht ab dem Fleck kommen
Dialekt:Obacht
Deutsch:Achtung
mhd ober acht = grosse Acht Obacht! gib Obacht!
Dialekt:obänand
Deutsch:abeinander, entzwei
- hauä, -schlaa, - nää, - ghiijä Dr Tüüfel obänand!
Dialekt:obsi
Deutsch:aufwärts
äs gaad obsi (wörtlich, bildlich) obsi und nidsi äs chund mr alls obsi (Brechreiz) Obsifrisuur (aufgesteckte Haare), Obsinaasä (Stupsnase)
Dialekt:Ofäguggis
Deutsch:Auflauf
(Gümel, Schnitz, Speck)
Dialekt:oordäli
Deutsch:ausgerechnet
muäss das etz oordäli sii? - oordäli preziis etz!
Dialekt:Öpfäl(ul)
Deutsch:Apfel
mhd apfel, > Holzöpfel, Breitäch, Malzäch
Dialekt:Öpfälbätzi
Deutsch:Apfelgehäuse
Dialekt:Öpfälchuechä
Deutsch:Apfelkuchen
Dialekt:Öpfälhung
Deutsch:Apfelhonig
Dialekt:Öpfälmoscht
Deutsch:Apfelmost
Dialekt:Öpfälmuäs
Deutsch:Apfelmus
Dialekt:Öpfälschnitz
Deutsch:Apfelschnitz
Dialekt:Öpfälbitzgi
Deutsch:Apfelgehäuse
anderswo: Bütschgi, Griebe > Bäck, Bätzi, Bitzgi
Dialekt:öppädiä
Deutsch:ab und zu, manchmal, hin und wieder
är chund öppädiä öppädiä isch är galant zwääg und öppädiä gaar nüüd
Dialekt:Orhaan
Deutsch:Auerhahn
ahd orhan, mhd urhan
Dialekt:Pfuus
Deutsch:Atem
neu: elektr. Strom
Dialekt:Plagööri
Deutsch:Aufschneider
frz blaqueur
Dialekt:ploonät
Deutsch:aufgedunsen
Kinn und Hals ineins
Dialekt:Rampfärä
Deutsch:Ampfer
mhd ampfer (Sauerklee) > Süürampfärä
Dialekt:rausä
Deutsch:andauernd weinen, wimmern
böösi Wiibär la rausä laa Illgau: umärausä
Dialekt:Greis
Deutsch:Anrichtung, Vorrichtung, Gereise
äs Greis > Tüür-, Ziit-
Dialekt:Rüässel
Deutsch:aufbegehrendes Mädchen
mhd rüezel (Rüssel, Schnauze)
Dialekt:rüässlä
Deutsch:aufbegehren, herumwirbeln
> rüüssig
Dialekt:Rungg
Deutsch:Anfall
Dialekt:Ruschtig
Deutsch:Ausrüstung
(für Handwerker) d Ruschtig nüd värgässä! > Alpruschtig, Plundär
Dialekt:rüüssig
Deutsch:aufgebracht
Dialekt:sännä
Deutsch:als Senn arbeiten
1421 gehüttet und gesännet > Zuäsänn
Dialekt:schääffärä
Deutsch:als Schäfer arbeiten
Dialekt:(g)schaffig
Deutsch:arbeitsam
Dialekt:schiissärig
Deutsch:angsterfüllt zu Mute
Dialekt:schinkächlopfä
Deutsch:auf den Schinken hauen
> Tschambum
Dialekt:schleikä
Deutsch:am Boden schleifen, schleppen
Holz schläikä mit Ross Lienert schleike, verschleikt > Gschleik, schleukä
Dialekt:värtschlipfä
Deutsch:ausgleiten
(vgl. schlüpfrig) > uushäälä
Dialekt:Schnäärpfli
Deutsch:abgelegenes Plätzchen Land, ein Bisschen, Felsvorsprung
> schmuurpfä, schnuurpfä
Dialekt:schnäflä
Deutsch:abschneiden
Dialekt:Schneetaarä
Deutsch:Alpendohlen
(ihr Erscheinen im Tal bringt Schnee)
Dialekt:schnerzä
Deutsch:anschnauzen
(schnören) ä huärä Schnerzi! (auch eine Frau) 1477 Lied vom Tell: er schnerzt den Landvogt übel an > Schnarz
Dialekt:schniidärä
Deutsch:als Schneider(in) arbeiten
gschniidärät
Dialekt:Schnoorz
Deutsch:Ausguss einer Kanne, Vorder- oder Hinterteil eines Schiffes
neu auch bei Autos, Schuhen, Schmollmaul (Wort gebildet aus Schnauze > Schnorä) Mz Schnöörz Verkl. Schnöörzli
Dialekt:Schpannaadärä
Deutsch:Achillessehne
Dialekt:Schpargimänt
Deutsch:Ausflüchte, Sträuben
ital spargimento
Dialekt:Schpranggä
Deutsch:Astgabel, gespreiztes Holz
BE Wasserrinne
Dialekt:Abschräpfä
Deutsch:Auskehr
(Illgau)
Dialekt:Schriibär
Deutsch:Amtsschreiber, Schreibzeug, Familienname Schriber, Schreiber
Dialekt:Schriibärii
Deutsch:Amtsschreiberei (Kanzlei), unnötige Schreiberei
Dialekt:Schteihuän
Deutsch:Alpen-Huhn
Dialekt:Schteinägäli
Deutsch:Alpen-Nelken
Dialekt:Schteiroosä
Deutsch:Alpen-Rose
minderer Art
Dialekt:schtöffig
Deutsch:aus Tuch
äs schtöffigs Ditti > tüächig
Dialekt:Schtorzä
Deutsch:Ausguss
dr Schtorzä obsi haa: unterlegen sein
Dialekt:schtraappä
Deutsch:am Boden kriechen
är mag gad nu gschtraappä (mühsam am Leben bleiben) vgl strappeln Lienert strappe
Dialekt:Schtränzä
Deutsch:Astrantia Meisterwurz
anderswo: Aschtränzä Pest 1611: Ässid Schtränzä und Bibärnällä! (Wurzeln sind Heilmittel)
Dialekt:schtrupfä
Deutsch:abrupfen
mhd strupfen Heubeeri schtrupfä
Dialekt:Schtuälriitä
Deutsch:auf zwei Stuhlbeinen schaukeln
Dialekt:schtüürzänä
Deutsch:aus Sturzblech, nicht aus Holz
ä schtüürzänä Chängel, Züber vgl. Familienname Stürzner, Stürzinger
Dialekt:schuänä
Deutsch:als Schuhmacher arbeiten
är hed gschuänät Klauenpflege machen,schuhen, zu Fuss gehen: är schuänäd nämis umänand
Dialekt:Schurniggäli
Deutsch:Ansätze von etwas, Triebe
Turmbrief: so kalt, dass es die Kriesi, welche schon schöne Schurniggeli hatten, ganz erfröhrt hat: Ansätze von Baumfrüchten, kurzgeschorener Bubenkopf NW Schor-> Niggäli, schorä
Dialekt:Sekreet
Deutsch:Abtritt, WC
Dialekt:sooli
Deutsch:also denn
kindertümlich: soosälisoo, soodäli Sooli sooli Titteli
Dialekt:suchtä
Deutsch:an Sucht leiden, suchtig
Dialekt:Südäri
Deutsch:alter Griesgram, dem die Nase rinnt
mhd sûde = Schmutzkerl
Dialekt:süffig
Deutsch:angenehm zu trinken
Dialekt:Suurgrauech
Deutsch:Apfelsorte, Most
(Gottfried Surgrauech)
Dialekt:Tafärä
Deutsch:Aushänge-Schild
(von Taverne: Verkaufsladen, Wirtshaus)
Dialekt:aateiggä
Deutsch:Teig bereiten,etwas anzetteln
Dialekt:Aateiggätä
Deutsch:Eröffnung der Fasnacht
(anderswo)
Dialekt:Träsmärä
Deutsch:Alp Träsmeren
(dort vom Träsmärä Jörätönul)
Dialekt:Tröölägä
Deutsch:Alp Tröligen
(vgl Tröleten in Schongau LU)
Dialekt:tschuuppä
Deutsch:an den Haaren ziehen
ital ciuffare UR tschüüppä BE tschupe
Dialekt:tuussä
Deutsch:anschleichen
Dialekt:usinnig
Deutsch:ausserordentlich
usinnig gschiid > Unsinn
Dialekt:Uächs
Deutsch:Achsel
(höhle) mhd uohsa Muo = Achsel undär Uächs träägä undär d Uächs griiffä = helfen
Dialekt:übälmögig
Deutsch:altersschwach
Dialekt:Übärscheubä
Deutsch:Arbeits-Schürze
Dialekt:übärhaa
Deutsch:auf dem Herd haben
i ha scho öppis übär, Gumäli übärghaa
Dialekt:uf
Deutsch:auf
mhd ûf > ufä, ufärä, ufs, uuf, uufä 1) hin, nach: uf Schwiiz uf Züri uf Eirollä uf Poscht uf d Chilbi uf d Alp uf d Siitä (vgl. Ufhusen LU, Aufiberg SZ) 2) oben: uf dr Alp uf d Achslä nää uf d Schoos nää uf em (um) Dach uf em Trochnä uf em Chopf uf eim obä uf dr Muur (vgl FN Aufdermaur - Ufdärmuur) 3) Zweck: uf Dings uf än Aart uf all Fääl uf ei Tätsch ufs Woort 4) Zeit: uf di Füüfi uf Wiänächtä uf Nüüjaar uf d Lengi uf einisch uf eismaal uf drüü zellä 5) Versch. uf ä Magä schlaa ufs Gmüät gää uf eim haa
Dialekt:ufä
Deutsch:auf den
(uf ä ..) ufä Tisch ufä Buuch ufä Rüggä ufä Schooss ufä Wiis und Aart ufä Magä schlaa ufä Chlaus chuusch äs übär
Dialekt:ufänand
Deutsch:aufeinander
ufänand uufä ufänand uufpassä ufänand leggäufänand obä = eng gedrängt, dicht beieinander
Dialekt:ufärä
Deutsch:auf einer
(ufär ä) ufärä leitärä ufärä obä ufärä chilbi
Dialekt:ufs
Deutsch:auf’s, auf das
ufs Dach uufä ufs Brood schtriichä ufs Muul schlaaufs Bett liggä ufs Ässä uufä ä Schnaps ufs Fäscht uufä ä Süüoornig
Dialekt:umägsee
Deutsch:Aussicht haben
det obä gseet mä umä!
Dialekt:umälitzä
Deutsch:aufstülpen
d Tschööppä abziä und d Eermel umälitzä!
Dialekt:undäreinisch
Deutsch:auf einmal, plötzlich, unversehens
Dialekt:us
Deutsch:aus
ahd,mhd ûz engl out > usäm, uus, uusä, ussä, ussär 1) us dä Bärgä, us dä Alpä, us dr Schuäl, us Ängland, usem Tüütschä 2) us Holz, us Iisä, us Tuäch 3) us Liäbi, us Teubi, us Füüli, us Dümmi
Dialekt:usäm
Deutsch:aus dem
usäm Gadä, Sack, Gäntärli, Bett, Huus, Wääg (> uswääg)
Dialekt:usänand
Deutsch:auseinander
- gaa, -ghiijä, -laa, -nää,- zeerä > inänand, midänand
Dialekt:ushuät
Deutsch:Achtung! aus dem Wege! sei auf der Hut!
Bim appäriitä: ushuät, än altä Schinhuät! Schwyz: Huät!
Dialekt:ussä
Deutsch:auswendig
(ussä chönnä, leerä, singä, uufsägä, wüssä)
Dialekt:ussächönnä
Deutsch:auswendig können
(Gedicht aufsagen, Lied singen)
Dialekt:ussädraa
Deutsch:aussendran
> innädraa
Dialekt:ussäfüür
Deutsch:aussenherum, ausserhalb
> innäfüür
Dialekt:ussälaa
Deutsch:auslassen, unterlassen
neu usslaa > uuslaa
Dialekt:ussäleerä
Deutsch:auswendig lernen
Dialekt:ussänachä
Deutsch:aussenherum
(z. B. in Schwyz) > innänachä
Dialekt:ussäumä
Deutsch:aussenherum, aussenseitig
> innänumä
Dialekt:ussärt
Deutsch:aussert
Dialekt:usslaa
Deutsch:auslassen, nicht berücksichtigen
auch: ussälaa
Dialekt:Ussland
Deutsch:Ausland
mhd uzlendisch
Dialekt:uuf
Deutsch:auf
mhd ûf, engl up uuf und äbä (ganz eben) uuf und äändli (genau so) uuf und drvoo (auf und davon) Türä uuf! (aufmachen!) bisch uuf? (aufgewacht, aufgestanden) UR üf NW uif > Uuf-, uufä
Dialekt:Uufbott
Deutsch:Aufgebot
alt Aufbott(“Das letzte Aufgebot”) > uufbüütä
Dialekt:Uuffaart
Deutsch:Auffahrt
(Himmelfahrt, Alpfahrt) BE Uffert > Abfaart
Dialekt:Uuflaag
Deutsch:Auflag
a) Abgabe für Auftrieb von Vieh auf die Allmeind anderswo Alplag b) Ämter-Auflag: Abgabe bei Übernahme eines Amtes (Beamten-Steuer)
Dialekt:Uuflauf
Deutsch:Auflauf
in der Küche, in der Politik Spontanversammlung > Putsch
Dialekt:Uufputz
Deutsch:Aufputz, Mauerverkleidung, Kleiderpracht
Dialekt:Uufregig
Deutsch:Aufregung
Dialekt:Uufrichti
Deutsch:Aufrichtefest für eine neues Gebäude
Dialekt:Uufsatz
Deutsch:Aufsatz
Verfügung 1440 diser Ufsatz soll bestahn, Möbel-Aufsatz, Schüler-Schreibübung > Satz und Sätz, Absatz
Dialekt:Uufzuug
Deutsch:Aufzug, Aufritt, Daherkommen, Lift
Dialekt:uufbaschtä
Deutsch:aufbasten
> baschtä
Dialekt:uufblaasä
Deutsch:aufblasen, aufgeblasen
Dialekt:uufbockä
Deutsch:aufbocken
mit einem Bock aufrichten > Bock
Dialekt:uufbüütä
Deutsch:aufbieten
zu einer Pflichtleistung (Militär, Wuhr, Not .. ) uufbottä
Dialekt:uufchoo
Deutsch:aufkommen, üblich werden
sid as das Schtäärbä uufchoo isch, chönnt mä allpott draa choo! gedeihen: diä Bäum sind schöön uufchoo gesund werden: är isch widär uufchoo
Dialekt:uuffaarä
Deutsch:auffahren
> Uuffaart
Dialekt:uufgaa
Deutsch:aufgehen
äs gaad uuf: d Sunnä, d Türä, dr Chuächä, d Rächnig
Dialekt:uufgänds
Deutsch:aufgehends
Mondes (ungünstig für Holzschlag, Mistauslegen, Gümelsetzen usw) > nidsigänds, obsigänds
Dialekt:uufghiijä
Deutsch:aufgehen
wenn etwas Verschlossenes sich öffnet wider Willen: d Türä, d Buurdi, ds Runggäli, d Züpfä isch uufghiid
Dialekt:uufgleid
Deutsch:aufgelegt
ä Salbi uufgleid,im Gemüt uufgleid zum juuzä
Dialekt:uufhaa
Deutsch:aufhalten
d Händ uufhaa ä Huät uufhaa hend än uuf! (den Dieb) dr Schnee hed ds Wachsä uufghaa
Dialekt:uufha
Deutsch:aufschneiden, öffnen, rüsten
(Stauden)
Dialekt:uuflauffä
Deutsch:anschwellen
> Uuflauf
Dialekt:uufleggä
Deutsch:auflegen
Salbe, Verband > uufgleid -
Dialekt:uufliggä
Deutsch:aufliegen
im Gemüt äs liit mr uuf, isch mr uufglägä
Dialekt:uuflöösä
Deutsch:auflösen
Knopf, Abmachung, Rätsel
Dialekt:uufmachä
Deutsch:aufmachen
1530 wer das Holz nit uffmacht und zusamen huffet (geschlagenes Holz aufrüsten), glismäts widär uufmachä (auftrennen), nassä Bodä uufmachä (trocknen), Seil wieder aufrollen (öffnen > uuftuä)
Dialekt:uufnää
Deutsch:aufnehmen
etwas vom Boden auflesen, ein Kirchenopfer aufnehmen, jemanden in einen Verein aufnehmen, kleinen Kindern und alten Pflegebedürftigen die Windeln machen, Boden feucht reinigen alt: einen Beschluss fassen 1531 haben ufgenommen
Dialekt:uufrüschtä
Deutsch:aufrüsten
Holz im Wald (> uufmachä), Bett zum Bezug
Dialekt:uufruumä
Deutsch:aufräumen, wegräumen
Dialekt:uufsägä
Deutsch:aufsagen
in der Schule ein Gedicht, die 10 Gebote mhd absagen
Dialekt:uufschiässä
Deutsch:aufschiessen, schnell spriessen, aufspringen
Dialekt:uufschlaa
Deutsch:aufschlagen
ein Ei, eine Nuss, den Kopf, die Preise
Dialekt:uufschpilä
Deutsch:aufspielen
Musik machen zum Tanzen
Dialekt:uufschtaa
Deutsch:aufstehen
vom Boden, vom Bett, vom Stuhl > abschtaa
Dialekt:uufschtreckä
Deutsch:aufstrecken
in der Schule Finger oder Hand
Dialekt:uufsetzä
Deutsch:aufsetzen
1480: beschliessen neu: Hypotheken > Uufsatz
Dialekt:uufsii
Deutsch:auf sein, wach sein
dörfed mr nu ä chli uufsii? > umäsii
Dialekt:uufsitzä
Deutsch:aufsitzen
auf den Wagen, Schlitten >?absitzä
Dialekt:uufteilä
Deutsch:aufteilen
> abteilä, undärteilä
Dialekt:uuftischä
Deutsch:auftischen
> abtischä
Dialekt:uufträägä
Deutsch:auftragen
Essen auf den Tisch, Auftrag geben > abträägä, iiträgä
Dialekt:uuftrännä
Deutsch:auftrennen
Kleider, Naht, Strickwaren
Dialekt:uuftriibä
Deutsch:auftreiben
auf die Alp,aufblähen, neu beim Fliegen > ii- uus-
Dialekt:uuftrumpfä
Deutsch:auftrumpfen
beim Jass, sonst im Wettstreit
Dialekt:uuftuä
Deutsch:aufmachen, öffnen
Türe, Fenster, Mund, Augen, Ohren, Kleider auftrennen, Garten aufbrechen, Geschäft eröffnen, Strasse von Schnee räumen, der Himmel wird wolkenfrei (äs tuäd uuf) tuä d Augä uuf! käs Muul uuf­tuä (zum Singen, zur Begrüssung) 1530 einanderen den Weg uffthun (= durchlassen)
Dialekt:uufwäschä
Deutsch:abwaschen
(Geschirr reinigen: Abwäsche machen)
Dialekt:uufwiisä
Deutsch:aufweisen, aufwiegeln, aufhetzen
Dialekt:uufzeerä
Deutsch:aufzerren, aufreissen
Dialekt:uufziä
Deutsch:aufziehen
eine Last am Aufzug, Kinder und Kälber aufziehen, eine Uhr aufziehen d Milch la uufziä ass mee Niidlä gid
Dialekt:Uurochs
Deutsch:Auerochs
vgl. Auerhahn > Orhaan
Dialekt:uus
Deutsch:aus, heraus
mhd ûz UR üüs NW uis zum Huus uus zum Hüüsli uus d Chilä isch uus d Schuäl isch uus (beendet) > uusä
Dialekt:Uus-cheer
Deutsch:Auskehr, Schlusstanz
Dialekt:Uusdeerig
Deutsch:Ausdörrung
alt für Tuberkulose usw. > Uuszeerig
Dialekt:Uuslumpätä
Deutsch:Ausklang, Kehraus
(Fest, Fasnacht) > uuslumpä
Dialekt:Uusreed
Deutsch:Ausrede
ä fuuli Uusreed
Dialekt:Uusschiässät
Deutsch:Ausschiessen
Dialekt:Uusschlaag
Deutsch:Ausschlag, Hautkrankheit, Erbausschlag
> Zuäschlaag
Dialekt:Uusschtiich
Deutsch:Ausschtich
bei den Schützen: wer den anderen aussticht
Dialekt:Uusschuss
Deutsch:Ausschuss
(Kommission) neu: Abfallware
Dialekt:Uuswiichi
Deutsch:Ausweiche
Mz Uuswiichänä
Dialekt:Uuszeerig
Deutsch:Auszehrung
> Uusdeerig
Dialekt:Uuszuug
Deutsch:Auszug
a) Auszug aus der Kirche b) im Militär: Landsturm 16-40 Jahre > Landweer c) schriftlich: Kurzfassung von einem längeren Bericht
Dialekt:Uuswääg
Deutsch:Ausweg
Dialekt:uusalpä
Deutsch:ausalpen, aufhören, konkurs gehen
är hed uusgalpät
Dialekt:uusamtä
Deutsch:aus dem Amt fliegen
är hed uusgamtät
Dialekt:uusässä
Deutsch:ausessen
das muäs uusggässä sii!
Dialekt:uusblaasä
Deutsch:ausblasen
(Feuer, Kerze)
Dialekt:uusbringä
Deutsch:ausbringen, an den Tag bringen
> uus-choo, uusächoo
Dialekt:uuschlopfä
Deutsch:ausklopfen, auf den Hintern geben
> uustätschä
Dialekt:uus-chnöötschä
Deutsch:ausquetschen
(wörtlich, bildlich)
Dialekt:uuschoo
Deutsch:an den Tag kommen
äs isch uus-choo, miteinander auskommen > uusächoo
Dialekt:uusdingä
Deutsch:ausbedingen
Dialekt:uuschündä
Deutsch:auskünden
(amtlich ausrufen) äs isch uuskünt
Dialekt:uusdrückä
Deutsch:ausdrücken
(Eiterbeule, nasse Wäsche) neu: Gedanken
Dialekt:uusfätschä
Deutsch:auswickeln
(Wickelkind, Wadenbinden)
Dialekt:uusfrässä
Deutsch:ausfressen
Dialekt:uusgaa
Deutsch:ausgehen
(Haare, Flecken) neu: in Ausgang gehen > uusägaa
Dialekt:uusgää
Deutsch:ausgeben
äs gid nüüd uus = es ergibt nichts (Arbeit, Geld) > uusägää
Dialekt:uusghiijä
Deutsch:ausfallen
(Haare, Zähne, Nägel .. ) > uusäghi­ijä, uusgaa
Dialekt:uusgläärt
Deutsch:ausgeleert
Dialekt:uusgleert
Deutsch:ausgelernt
Dialekt:uusgsee
Deutsch:aussehen
we gseesch au uus! anderswo: driigsee
Dialekt:uusgseppälät
Deutsch:ausgeseppelt, konkurs gegangen
Dialekt:uushäälä
Deutsch:ausgleiten
mhd hâlizen äs hed mi uusghäält > hääl
Dialekt:uushaarzä
Deutsch:ausharzen
Schreinerholz,bis Ende Fest ausharren
Dialekt:uushälffä
Deutsch:aushelfen, zu Hilfe gehen
Dialekt:uushelsä
Deutsch:aussteuern
(Patengeschenke)
Dialekt:uushöölä
Deutsch:aushöhlen
neu: Abbruchhaus ausräumen flätt uusghöölt
Dialekt:uushuusä
Deutsch:aushausen, konkurs gehen, Haus und Heim verlieren
Lunzi Betschart besass die Zinglen bis er ausgehauset
Dialekt:uusjaarä
Deutsch:ausjahren, zu Ende gehen, Dienst verlassen
Dialekt:uusläärä
Deutsch:ausleeren
> uusgleert
Dialekt:uuslachä
Deutsch:auslachen
> pflantärä
Dialekt:uusläsä
Deutsch:auslesen, sortieren
Bücher zu Ende lesen: dini Büächär mag mä ja niä uusgläsä!
Dialekt:uuslauffä
Deutsch:auslaufen, leer werden
neu: Uusläuffär
Dialekt:uusliirä
Deutsch:ausleiern
Radachse ausgedient flätt uusgliirät -
Dialekt:uuslumpä
Deutsch:auslumpen, letzter Tanz, konkurs gehen
> z Lumpä ghiijä
Dialekt:uuslöösä
Deutsch:ausschütten
Schuld ablösen
Dialekt:uusmääjä
Deutsch:ausmähen
(Reste am Rand) > nachämääjä
Dialekt:uusmachä
Deutsch:ausmachen, Bohnen enthüllen, rechnen
äs macht nüüd uus Handel abschliessen: das müänd är sälbär uusmachä Innenausbau machen äs isch nu nüüd uusgmacht
Dialekt:uusmässä
Deutsch:ausmessen
Getränke (Milch .. ) nach Mass ausgeben 1502 wer bi Mäss verkouft und usmisset
Dialekt:uusmischtä
Deutsch:ausmisten
(wörtlich, bildlich)
Dialekt:uusnää
Deutsch:ausnehmen
ausweiden, Nest plündern, Geheimnis entlocken
Dialekt:uusphackä
Deutsch:auspacken
(wörtlich, bildlich)
Dialekt:uuspflantärä
Deutsch:auslachen, Zunge zeigen, mit Grimassen verspotten
Illgau: värpflantärä > pflantärä, antärä
Dialekt:uusplampä
Deutsch:ausschwingen
(Glocken), Fest aus­gehen lassen, letzte Vergnügungen neu: ausfesten
Dialekt:uusplaudärä
Deutsch:ausplaudern, nicht verschweigen
Dialekt:uusrächnä
Deutsch:ausrechnen
uusgrächnät!
Dialekt:uusränkä
Deutsch:ausrenken
(Arme, Achsel, Fuss .. ) uusgränkt > iiränkä
Dialekt:uusredä
Deutsch:ausreden, abraten
> iiredä
Dialekt:uusrichtä
Deutsch:ausrichten, Mitteilung machen, etwas zustande bringen, Milch ausmessen
> iirichtä
Dialekt:uusrüäffä
Deutsch:ausrufen
(Marktschreier, amtlicher Ausrufer), neu: schimpfen
Dialekt:uusrüärä
Deutsch:auswerfen
(an der Fasnacht: Feuersteine)
Dialekt:uusruckä
Deutsch:ausrücken
Dialekt:uussägnä
Deutsch:aussegnen
der Wöchnerinnen (jetzt ersetzt durch Dankgebet)
Dialekt:uusschlaa
Deutsch:ausschlagen
Rosse, Bäume, Erbe, Haut ..
Dialekt:uusschlaaffä
Deutsch:ausschlafen
Dialekt:uusschlüüffä
Deutsch:ausschlüpfen
Kücken aus den Eiern, kleines Getier aus dem Boden, neu: d Värsichärigä tüänd nu gäärä uus-schlüüffä usem Gschiirr!
Dialekt:uusschpeuzä
Deutsch:ausspucken
Dialekt:uusschtäärbä
Deutsch:aussterben
uusgschtoorbä
Dialekt:uusschtiilä
Deutsch:an Früchten Stiele entfernen
Dialekt:uusschtopfä
Deutsch:ausstopfen
uusgschtopft
Dialekt:uusschtüürä
Deutsch:aussteuern, bisherige Verpflichtung ablösen
die Töchter mussten eine Aussteuer (Möbel, Kleider) in die Ehe bringen
Dialekt:uustätschä
Deutsch:auf den Hintern geben
> uus-chlopfä
Dialekt:uusträägä
Deutsch:austragen
ein Kind, ein Gewand, die Zeitung > iiträägä
Dialekt:uustriibä
Deutsch:austreiben
(den Teufel, schlechte Gewohnheiten)
Dialekt:uustuä
Deutsch:austun, ausbreiten
(Mist, Gülle),ausgraben (Erdfrüchte),entfernen (Bäume, Unkraut),einebnen (Mütschen) > iituä, uusätuä
Dialekt:uuswiichä
Deutsch:ausweichen
> Uuswiichi
Dialekt:uusza
Deutsch:ausbezahlen
dr Nutzä uuszalä äs hed si nüd uuszalt
Dialekt:uuszeerä
Deutsch:ausreissen
(Unkraut, Wurzeln, Zähne) > abzeerä, Uuszeerig
Dialekt:uusziä
Deutsch:ausziehen
Zähne, Nägel Schaaf uusziä: aussondern nach Besitzern neu: fortziehen > abziä (Kleider)
Dialekt:uusziilä
Deutsch:ausgrenzen
1548 ein Friberg uszilen > Ziilä
Dialekt:uuszoonä
Deutsch:auszonen
neu sehr wichtig
Dialekt:uusä
Deutsch:aus, heraus
mhd uzhin 1555 usshingfüert uusä! (hinaus!) zum Huus uusä zum Pfeischter uusä uusä übärchoo (Herausgeld bekommen, zuviel Herausgeld bekommen) > usänand
Dialekt:uusäbäckä
Deutsch:auspickeln, ausgraben
Dialekt:uusämeerä
Deutsch:abwählen, ablehnen
auch auszählen bei Unklarheit
Dialekt:uusäwärts
Deutsch:auswärts
auch usswärts
Dialekt:värchochä
Deutsch:alles zusammenkochen, aufbrauchen
Dialekt:värchündä
Deutsch:auskünden, öffentlich mitteilen
1500 do uns verkünt was 1651 Kündbuch SZ
Dialekt:värfasnachtä
Deutsch:alles für die Fasnacht verbrauchen
> värsingä, värjuuzä
Dialekt:värliidä
Deutsch:aushalten, ertragen
mhd verliden är mag viil värliidä si värliidid das gaar nüüd äs värlitti da nüd viil! äs hed nümmä viil värlittä! bi derä Chelti värliid mä ä Lismär sauft
Dialekt:värpflantärä
Deutsch:auslachen
(Illgau)
Dialekt:värrüäffä
Deutsch:abrufen, ausser Geltung setzen
(altes Geld) vgl. verrufen
Dialekt:värschläckä
Deutsch:abschlecken, ablecken
neu: alles zu Schleckerei ausgeben
Dialekt:värschwellä
Deutsch:aufschwellen
(Türen, Rahmen) värschwullä
Dialekt:värschwitzä
Deutsch:ausschwitzen
d Gümäl müänd värschwitzt sii, vors i Chällär chömid
Dialekt:värsurä
Deutsch:abklingen
(Schmerzen)
Dialekt:värta
Deutsch:auf einen anderen Tag verschieben
Dialekt:värthaa
Deutsch:am Aufkommen hindern
si hend um värthaa
Dialekt:värtleenä
Deutsch:ausleihen, in Pacht nehmen
> värleenä
Dialekt:värtschlipfä
Deutsch:ausrutschen
Dialekt:värtschuuppä
Deutsch:an den Haaren nehmen
Dialekt:voorappä
Deutsch:auf der Vorderseite
Dialekt:wächsig
Deutsch:aus Wachs
wächsägi Cheerzä
Dialekt:wagnärä
Deutsch:als Wagner arbeiten
är hed gwagnärät
Dialekt:Waldhüttli
Deutsch:Alpen
Dialekt:Wärchtüüfel
Deutsch:Arbeitssüchtig
neu Workalkolic
Dialekt:appäwärts
Deutsch:hinab, abwärts
Dialekt:ufäwärts
Deutsch:aufwärts, gegen hinauf
Dialekt:Wiiswassär
Deutsch:aufstossendes Wasser
1831: eine grosse Muthaa und Wisswasser in den Källeren unversehens auf Wiesen (Karrenaufstösse bei warmem Wetter, zeigen den Frühling an), übertr. unzuverlässige Sache (auch Widwasser, Wirwasser, Wiswasser)
Dialekt:wo
Deutsch:als, wie
wo miär chlii gsii sind wo mr heichoo sind wo mr hend wellä gaa won är choo isch won iär choo sind
Dialekt:Zaabäd, Zaabig
Deutsch:Abendbrot
(bei uns = Vesperbrot 15-16 Uhr) Zaabäd ässä Zaabigsack geschtär zaabäd (gestern abend) anderswo Väschpär, Zviäri, Merenda > Zmorgäd, Znacht, Aabäd
Dialekt:aazellä
Deutsch:aufsteigend zählen
Aazellä, Böllä schellä, d'Chatz gahd uf Wallisellä.
Dialekt:uufzellä
Deutsch:aufzählen
Dialekt:anäzöökä
Deutsch:heranlocken
Dialekt:Zuäga
Deutsch:Anbau zum Gaden
i Zuägadä uusä luägä = schielen. zuägädälä = immer noch etwas dran hängen, z.B. beim Beten
Dialekt:zuächärägnä
Deutsch:an die Hausfassade heran regnen
Dialekt:zuächätuä
Deutsch:anschaffen
(Kuh, Hund, Wagen, Möbel, eine Frau, eine Magd)
Dialekt:Zwölfbott
Deutsch:Apostel
1315 wie ein Zwölfbottentag 1480 die lieben XII Poten Sant Philipp und Jacob
Dialekt:ä
Deutsch:ein
ä Maa ä Frau ä paar ä chli ä jedä ä Ding ä söläs ä diänigä ä kä Bitz ä lengersi mee ganz ä schöönä > äkä, äwägg, du ä lüügsch! ä bisch än Esel! ä hesch ghaa! ä bisch äs!
Dialekt:ä
Deutsch:ihn
hesch ä gsee? äs hed ä ghaa! mä hed ä ghöört si hend ä!
Dialekt:ä
Deutsch:und
einäzwänzg (einundzwanzig), zweeäzwänzg
Dialekt:ä
Deutsch:den
für ä Vattär für ä Hund für ä Loo vor ä Gmeindraat
Dialekt:ää
Deutsch:
Kindersprache: nein, nicht
Dialekt:Ääli
Deutsch:Liebkosung
äs Ääli gää
Dialekt:Äänd
Deutsch:Nachmahd, Emd, Öhmd, Grummet
(2. Heu)
Dialekt:äändä
Deutsch:Emd einsammeln
det hends scho gäändät
Dialekt:äändlä
Deutsch:ähneln
auch äänälä
Dialekt:äändli
Deutsch:ähnlich
Gotthelf auf und ähnlich
Dialekt:Äänetli
Deutsch:Kindeskinder
Dialekt:Äänivater, Äänimueter
Deutsch:Urgrosseltern
Dialekt:Äärbätli
Deutsch:kleine Arbeit
äs schöns Äärbätli arbeiten: Wort aarbeitä bei uns ungebräuchlich > schaffä, wärchä
Dialekt:Äärbs
Deutsch:Erbsen
Äärbsä, Äärbsli
Dialekt:Äärdä
Deutsch:Erde
ganzä-n-Äärdä, Himel und Äärdä > Häärd
Dialekt:äärisch, Äärisch
Deutsch:ernst
meintsch äs äärisch? im Äärisch!
Dialekt:äär
Deutsch:er
äär isch gschuld, nüd iich! > är
Dialekt:ääs
Deutsch:es
ääs, mis Wiibli! (Appenzell: ääs = eins)
Dialekt:ääsig
Deutsch:essbar
äs ääsigs Gresli essfreudig: äs ääsigs Chuäli Gotthelf: äsig
Dialekt:äbä
Deutsch:eben
mhd eben äbävoll > äbnä, Äbnät, bodänäbä, plattäbä,
Dialekt:äbä
Deutsch:eben
äbä-n-äbä! äbä hesch äs gmacht! äs isch äbä-n-äsoo! Füllwort: är isch alig äbä det hii ggangä mr hend alig äbä früä ghört
Dialekt:äbähööch
Deutsch:gleichhoch, ebenerdig
(in Uri: Lawinenkeil)
Dialekt:äbäinä
Deutsch:ebenerdig
äbäninä Erdgeschoss
Dialekt:äbäuusä
Deutsch:ebenaus
äs gaad äbänuusä: es geht über eine Ebene
Dialekt:äbäwändig
Deutsch:ebenwandig
Heudiele voll bis oben an den Wänden > äbnä, Äbnämatt, Äbnät
Dialekt:Äbär
Deutsch:Eber
Familienname Eberli Äbärli > Süüäber
Dialekt:Äbbeeri
Deutsch:Erdbeeren
Dialekt:äbbeeränä
Deutsch:Erdbeeren sammeln
mer gand gu äbbeeränä
Dialekt:Äbheu
Deutsch:Efeu
> Äbuäch
Dialekt:äbnä
Deutsch:eben
äbnä Bodä abnäs Land im äbnä Chrump > äbä
Dialekt:Äbnämatt
Deutsch:Ebnenmatt
Flurname Alpen
Dialekt:Äbnät
Deutsch:Ebnet
Flurname Alpen vgl. Familienname Ebneter, Ebnöther neu: Plateau
Dialekt:Äbuäch
Deutsch:Efeu, Eppich
(auch UR OW Äbuäch) > Äbheu frünär hends alig Äbuäch gholt zum ds Heu schtreckä
Dialekt:ä chli
Deutsch:einen kleinen Bissen
äs isch gad ächli chalt är isch ächli ä chliinä mr sind duä ächli ggangä
Dialekt:ächt
Deutsch:echt
(unverfälscht) ächtä Träääsch ächti Eidgenossä!
Dialekt:ächt
Deutsch:vielleicht
oft nur Füllwort isch är ächt choo? chasch ächt hörä? für waas ächt? gid s ächt öppis?
Dialekt:äfärä und änzä
Deutsch:obrigkeitliche
Erlasse verhunzen auch äfnä und antärä > antärä, änzä! BE verantere
Dialekt:Ägärschtä
Deutsch:Elster
Dialekt:äkäbitz
Deutsch:kein bisschen
ä kä Bitz, gar nicht
Dialekt:äkäslood
Deutsch:kein Loot
ä käs Lood, gar nichts
Dialekt:äkäsmaal
Deutsch:niemals
ä käs maal, kein einziges Mal (ein kein mal)
Dialekt:äkeinä
Deutsch:niemand
ä keinä keiner
Dialekt:äläguschi
Deutsch:ins Bett!
frz. allez coucher!
Dialekt:Obärallmig
Deutsch:Oberallmeind
Dialekt:Undärallmig
Deutsch:Unterallmeind
Dialekt:Bodäallmig
Deutsch:Bodenallmeind
Dialekt:Gassäallmig
Deutsch:Gassenallmeind
Dialekt:Älplär
Deutsch:Älpler, Senn, Alphirt
Älpläri, älplärä
Dialekt:Älplärchilbi
Deutsch:Älplerfest
Herbst, jetzt Winter
Dialekt:schteialt
Deutsch:steinalt
Dialekt:uuralt
Deutsch:uralt
Dialekt:äm
Deutsch:ihm
gib äm au öppis! auch: im, em, um
Dialekt:ämal
Deutsch:einmal
äs isch ämal einä i d Schiissä appäghiid, dä hed är drnaa gseid: amänä Oort muäss mä dänk sii! > einisch
Dialekt:ämal
Deutsch:wenigstens
ich ha s ämal chönnä, äs isch ämal ggangä, mä cha s ämal ässä, ämal i ha s gmeint, äs isch nüd ämal chald, einmal weiss man, dass (= ämal weis mä as ..)
Dialekt:än
Deutsch:ein
än Esel, än Änge,l än aarigä, aber auch: ä Esel, ä Ängel ..
Dialekt:änä
Deutsch:jenseits
änädraa, änädurä, änäfürä, änä innä, änä undä
Dialekt:änä
Deutsch:jener
äni, änäs (Illgau: äni Wuchä = letzte Woche) > drsälb, disälb, dässälb
Dialekt:änäfüür
Deutsch:jenseits
Dialekt:änänachä
Deutsch:jenseits
änänachä isch äs scho aaber
Dialekt:änäuusä
Deutsch:dorthinaus
värlogä bis änänuusä (bis dorthinaus)
Dialekt:änand
Deutsch:einander
änand d Hand gää, änand nachägaa
Dialekt:änandäränaa
Deutsch:schnell, eilig, sofort
(= einer dem anderen nach)
Dialekt:änär
Deutsch:jenseits
i dr änärä Schtubäänärisch(t) äusserst z änärischt änä
Dialekt:änät
Deutsch:
Duden: “schweizerisch für jenseits” änät äm Pragel, änät äm Bach vgl. Ennetbirg (Gebirgsland jenseits des Gotthards), Ennetmarch (alter Name für Urnerboden), Ennetbaden, Ennetbühl, Ennetbürgen, Ennetmoos, Ennetsee
Dialekt:Änd
Deutsch:Ende
im Änd liggä, da hed diä Liäb äs Änd > Ändi, äntli
Dialekt:ändärä
Deutsch:ändern
äs chönnt si ändärä ds Gwand ändärä (umschneidern)
Dialekt:Ändär
Deutsch:Ender
Familienname
Dialekt:Ändi
Deutsch:Ende
am Ändi vo dr Wält Ändi Jaar Ändi Wuchä Ändi Monät
Dialekt:Ändibäärg
Deutsch:Endiberg
Flurname
Dialekt:Ändifinkä
Deutsch:Hausschuhe aus Stoffenden
Ändiföötschä
Dialekt:Ändilüütä
Deutsch:Endläuten
Ändlüütä
Dialekt:Ängäl
Deutsch:Engel
Ängäli (Engelein)Gasthausname Zum Engel Ängälhaar: Christbaumschmuck > änglisch, Schutzängäl
Dialekt:ängg
Deutsch:eng
viil z ängg änggär machä ängg haa = Atembeschwerden haben (vgl. Lunge Lunggä, FN Enggist)
Dialekt:Ängg Toor
Deutsch:Enges Tor (Wasserbergfirst)
Wiit Toor
Dialekt:Änggi
Deutsch:Enge
Enge ZH, Enggistein BE, Aenggenlauenen LU (ob Finsterwald)
Dialekt:Ängländer
Deutsch:Engländer
Mann aus England, Werkzeug aus England
Dialekt:änglisch
Deutsch:englisch
(änglisch Schlüssel, änglisch chönnä)
Dialekt:änglisch
Deutsch:von
(Änglisch Gruoss: Englischer Gruss
Dialekt:änthalbä
Deutsch:enthalben, halbieren
(Heu, Äpfel usw)
Dialekt:äntläff
Deutsch:elf
eintleff
Dialekt:äntli
Deutsch:endlich
äntlächä > Änd
Dialekt:änzä
Deutsch:verhunzen
si hend ä ggänzt > äfärä, antärä
Dialekt:Änzä
Deutsch:Enzian
mhd enzian lat gentiana BE Jänzene
Dialekt:Änzänä
Deutsch:Enzenen
Änzänä Balz, Änzänä Melk
Dialekt:Änzäwüürzä
Deutsch:Enzianwurzeln (zum Schnapsbrennen)
(zum Schnapsbrennen)
Dialekt:Änzioonä
Deutsch:Enzian (Pflanze, Schnaps) 1809 Tschalun
1809 Tschalun (> aachoo)
Dialekt:änznä
Deutsch:Enzian
(grosser gelber Enzian)
Dialekt:är
Deutsch:er
(unbetont) är isch gsund är isch gu liggä > äär
Dialekt:är
Deutsch:ihr
(unbetont: iär) är simmär nüd värkoo är hend is nüüd gseid
Dialekt:ärä
Deutsch:einer
in ärä Schtund
Dialekt:ärä
Deutsch:ihr
(Dativ) är hed ärä ä Schmutz gää Hau a dr Chatz dr Schwanz ab .. lach ärä nu äs Schtümpli draa ..
Dialekt:ärachtä
Deutsch:erachten, bemerken
chasch di ärachtä
Dialekt:ärbeitä
Deutsch:erwarten
är heds scher nüd mögä ärbeitä
Dialekt:ärbiissä
Deutsch:todbeissen
dr Hund hed der Chüngäl ärbissä hed di dr Gwundär ärbissä?
Dialekt:ärbuuä
Deutsch:erbauen
värbuuä
Dialekt:ärbuudlä
Deutsch:verprügeln
unsanft behandeln
Dialekt:ärcha
Deutsch:erkalten
kalt werden
Dialekt:ärchächä
Deutsch:kräftiger werden
Dialekt:ärchännä
Deutsch:erkennen
mä mag si nümmä ärchännä i denä Riätärä!
Dialekt:ärchlüpfä
Deutsch:jemanden erschrecken
värchlüpfä