Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
pletschäplatschen, heftig aufschlagen beim Fallmhd plesten nüd la pletschä laa! > petschgä
umpletschäplatschentätsch ä Bodä ghiijä > Pletschgär
Dialekt:pletschä
Deutsch:platschen, heftig aufschlagen beim Fall
mhd plesten nüd la pletschä laa! > petschgä
Dialekt:umpletschä
Deutsch:platschen
tätsch ä Bodä ghiijä > Pletschgär