Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
Pfärd> Ross
GopfärdeckelFluchwort, Kraftwort (Entrüstung, Erstaunen)
SchtüpfärdraatStacheldraht(vgl Stüpfernacht: Geisternacht an St. Andreas 30. Nov.)
Dialekt:Pfärd
Deutsch:
> Ross
Dialekt:Gopfärdeckel
Deutsch:
Fluchwort, Kraftwort (Entrüstung, Erstaunen)
Dialekt:Schtüpfärdraat
Deutsch:Stacheldraht
(vgl Stüpfernacht: Geisternacht an St. Andreas 30. Nov.)