Muotathaler Dialekt Schriftsprache Erläuterung Foto Audio
Gschtunggdichtes Gedränge
schtunggnävollstopfenmhd stungen gschtungg(n)ät und gschteckät voll
Dialekt:Gschtungg
Deutsch:dichtes Gedränge
Dialekt:schtunggnä
Deutsch:vollstopfen
mhd stungen gschtungg(n)ät und gschteckät voll